portals-jetspeed-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From morci...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization JetspeedLocalization_pl.properties
Date Tue, 10 Jun 2003 16:05:24 GMT
morciuch  2003/06/10 09:05:23

 Modified:  src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization
            JetspeedLocalization_pl.properties
 Log:
 Updates to language resource bundle by Dominik Stoklosa
 
 Revision Changes  Path
 1.5    +39 -39  jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization/JetspeedLocalization_pl.properties
 
 Index: JetspeedLocalization_pl.properties
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-jetspeed/src/java/org/apache/jetspeed/modules/localization/JetspeedLocalization_pl.properties,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- JetspeedLocalization_pl.properties	5 Jun 2003 18:25:26 -0000	1.4
 +++ JetspeedLocalization_pl.properties	10 Jun 2003 16:05:23 -0000	1.5
 @@ -37,21 +37,21 @@
  LOGIN_NEW_ACCOUNT=Utw\u00F3rz nowe konto
  LOGIN_TITLE=Logowanie
  LOGINHELP_TITLE=Pomoc z logowaniem
 -LOGINHELP_NOTICE=Jesli wymagasz dodatkowej pomocy, wy\u015Blij maila pod niniejszy adres
 +LOGINHELP_NOTICE=Potrzebujesz pomocy? Wy\u015Blij wiadomo\u015B\u0107 e-mail pod adres
  
  SECURITY_NO_ACCESS=Nie masz dost\u0119pu do tych portlet\u00f3w
  SECURITY_NO_ACCESS_TO_PORTLET=Nie masz dost\u0119pu do tego portletu
  SECURITY_IS_SYSTEM_DEFAULT=Zabezpiecznie dla tego portletu jest aktualnie zdefiniowane
jako domy\u015Blne systemowe
 -SECURITY_IS_REGISTRY_LEVEL=Zabezpiecznie dla tego portletu jest aktualnie zdefiniowane
na poziomie rejestru
 +SECURITY_IS_REGISTRY_LEVEL=Zabezpiecznia dla tego portletu s\u0105 aktualnie zdefiniowane
na poziomie rejestru
  
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_HEADER=Witamy
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY1=Has\u0142o do twojego konta w Jetspeed:
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY2=Mo\u017Cesz teraz zalogowa\u0107 si\u0119 do systemu.
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY1=Has\u0142o do Twojego konta w Jetspeed:
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_BODY2=Teraz mo\u017Cesz zalogowa\u0107 si\u0119 do systemu.
  PASSWORDREMINDER_EMAIL_FOOTER=Pozdrowienia,
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_PS=PS: Nie zapomnij \u017Ce Twoje imi\u0119 u\u017Cytkownika to:
 -PASSWORDREMINDER_EMAIL_SUBJECT=Zawiadomienie o ha\u015Ble
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_PS=PamiÍtaj, Twoje imi\u0119 u\u017Cytkownika to:
 +PASSWORDREMINDER_EMAIL_SUBJECT=Powiadomienie o ha\u015Ble
  
 -CREATENEWUSERANDCONFIRM_PWNOTMATCH=Przepraszamy, ale has\u0142a nie s\u0105 takie same.
 +CREATENEWUSERANDCONFIRM_PWNOTMATCH=Przepraszamy, ale podane przez Ciebie has\u0142a nie
s\u0105 takie same.
  CREATENEWUSERANDCONFIRM_NOUSERNAME=Przepraszamy, ale musisz wybra\u0107 imi\u0119 u\u017Cytkownika.
  CREATENEWUSERANDCONFIRM_NOEMAIL=Przepraszamy, ale musisz poda\u0107 prawid\u0142owy adres
poczty elektronicznej.
  CREATENEWUSERANDCONFIRM_CHOOSENEWNAME=Przepraszamy, ale u\u017Cytkownik o takim imieniu
ju\u017C istnieje. Prosz\u0119 wybra\u0107 inne imi\u0119.
 @@ -59,25 +59,25 @@
  CREATENEWUSERANDCONFIRM_DUPLICATEMSG=Wybierz inne imi\u0119 u\u017cytkownika.
  
  JLOGINUSER_KEYNOTVALID=Przepraszamy, ale tajny klucz, kt\u00F3ry poda\u0142e\u015B jest
niepoprawny.
 -JLOGINUSER_WELCOME=Witamy! Twoja rejstracja zosta\u0142a potwierdzona. Mo\u017Cesz teraz
u\u017Cywa\u0107 systemu.
 -JLOGINUSER_NAMENOTVALID=Przepraszamy, ale imi\u0119 u\u017Cytkownika jest nieprawid\u0142owe.
Prosz\u0119 sprawd\u017A czy poda\u0142e\u015B poprawny URL z poczty elektroniczne jlub utw\u00F3rz
nowe konto.
 +JLOGINUSER_WELCOME=Witamy! Twoja rejstracja zosta\u0142a potwierdzona. Mo\u017Cesz teraz
korzysta\u0107 z systemu.
 +JLOGINUSER_NAMENOTVALID=Przepraszamy, ale imi\u0119 u\u017Cytkownika jest nieprawid\u0142owe.
Sprawd\u017A, czy poda\u0142e\u015B poprawny URL z poczty elektronicznej lub utw\u00F3rz nowe
konto.
  JLOGINUSER_CONFIRMFIRST=Przepraszamy, ale musisz najpierw potwierdzi\u0107 swoje konto
zanim b\u0119dziesz m\u00F3g\u0142 si\u0119 zalogowa\u0107.
  JLOGINUSER_NOAUTHUSERROLE=Rola authenticated_user nie istnieje w bazie danych.
  JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_INVALIDUSER=Przepraszamy, ale podane imi\u0119 u\u017Cytkownika
nie istnieje.
  JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_SENT=Twoje has\u0142o zosta\u0142o wys\u0142ane.
 -JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_ERROR=Nastapi\u0142 b\u0142ad podczas wysy\u0142ania poczty
elektronicznej z przypomnieniem has\u0142a:
 +JLOGINUSER_PASSWORDREMINDER_ERROR=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142ad podczas wysy\u0142ania poczty
elektronicznej z przypomnieniem has\u0142a:
  JLOGINUSER_REQUEST_RECORDED=Twoja pro\u017Aba o utworzenie nowego konta zosta\u0142a zarejstrowana.
 B\u0119dziemy z Tob\u0105 w kontakcie.
  aby=Czy poinformowa\u0107 o akceptacji?
  JLOGINUSER_REQUEST_REJECTED=Twoja pro\u017Aba o utworzenie nowego konta zosta\u0142a odrzucona.
 -LOGOUTUSER_THANKS=Dzi\u0119kujemy za u\u017Cywanie systemu. Zapraszamy ponownie.
 +LOGOUTUSER_THANKS=Dzi\u0119kujemy za korzystanie z systemu. Zapraszamy ponownie.
  
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY1=Witamy w Portalu Jetspeed z Apache. Twoje nowe konto zosta\u0142o
\n utworzone. Prosimy o zalogowanie si\u0119 u\u017Cywaj\u0105c tajnego klucza, aby potwierdzi\u0107
Twoj\u0105 rejestracj\u0119:\n
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY1=Witamy w Portalu Jetspeed [Apache]. Twoje nowe konto zosta\u0142o
\n utworzone. Prosimy o zalogowanie si\u0119 u\u017Cywaj\u0105c tajnego klucza, aby potwierdzi\u0107
Twoj\u0105 rejestracj\u0119:\n
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_BODY2=Aby potwierdzi\u0107 swoj\u0105 rejestracj\u0119 kliknij na
nast\u0119puj\u0105\u0107y URL:\n\n
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_SENT=Poczta elektroniczna wys\u0142ana!
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_ERROR=B\u0142\u0105d podczas wysy\u0142ania poczty elektronicznej:\

  SENDCONFIRMATIONEMAIL_FOOTER=Pozdrowienia,
  SENDCONFIRMATIONEMAIL_HEADER=Witamy
 -SENDCONFIRMATIONEMAIL_SUBJECT=Rejestracja nowego u\u017cytkownika Jetspeed
 +SENDCONFIRMATIONEMAIL_SUBJECT=Rejestracja nowego u\u017cytkownika portalu Jetspeed
  
  
  SENDUSEREMAIL_IDNOTVALID=Prosimy o podanie wa\u017Cnego identyfikatora u\u017Cytkownika\

 @@ -88,19 +88,19 @@
  
  SESSIONVALIDATOR_SESSIONNOTVALID=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d. Twoja sesja jest wa\u017Cna,
ale wymagana zmienna nie jest zadeklarowana.
  
 -SHOWEDIT_MUSTLOGIN=Musisz si\u0119 zalogowa\u0107 zanim mo\u017Cesz co\u015B zmieni\u0107.
 +SHOWEDIT_MUSTLOGIN=Musisz si\u0119 zalogowa\u0107 zanim cokolwiek zmienisz.
  
  UPDATEACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Musisz si\u0119 zalogowa\u0107 zanim b\u0119dziesz m\u00F3g\u0142
zmieni\u0107 informacje o Twoim koncie.
 -UPDATEACCOUNT_PWNOTMATCH=Przepraszamy, ale has\u0142a nie s\u0105 takie same.
 +UPDATEACCOUNT_PWNOTMATCH=Przepraszamy, ale podane has\u0142a nie s\u0105 takie same.
  UPDATEACCOUNT_NOFIRSTNAME=Przepraszamy, ale musisz wpisa\u0107 imi\u0119.
  UPDATEACCOUNT_NOLASTNAME=Przepraszamy, ale musisz wpisa\u0107 nazwisko.
  UPDATEACCOUNT_NOEMAIL=Przepraszamy, ale musisz wpisa\u0107 adres poczty elektronicznej.
  UPDATEACCOUNT_DONE=Twoje konto zosta\u0142o zaktualizowane!
  UPDATEACCOUNT_NOUSER=Nie znaleziono poprawnego u\u017Cytkownika.
 -UPDATEACCOUNT_NEWEMAILCONFIRM=Tw\u00F3j email adres zosta\u0142 zmieniony. Nowy adres musi
zosta\u0107 potwierdzony. Prosimy o sprawdzenie skrzynki pocztowej.
 -UPDATEACCOUNT_BADOLDPASSWORD=Przepraszamy, ale poprzednie has\u0142o jest niepoprawne
 +UPDATEACCOUNT_NEWEMAILCONFIRM=Tw\u00F3j adres e-mail zosta\u0142 zmieniony. Nowy adres
musi zosta\u0107 potwierdzony. Prosimy o sprawdzenie skrzynki pocztowej.
 +UPDATEACCOUNT_BADOLDPASSWORD=Przepraszamy, ale poprzednie has\u0142o jest niepoprawne.
  CONFIRMREGISTRATION_TITLE=Potwierd\u017A rejestracj\u0119
 -CONFIRMREGISTRATION_NOUSERNAME=Przepraszamy, ale imi\u0119 u\u017cytkownika musi by\u0107
wpisane.
 +CONFIRMREGISTRATION_NOUSERNAME=Przepraszamy, ale imi\u0119 u\u017cytkownika nie zosta \u0142o
podane.
  CONFIRMREGISTRATION_MESSAGE=Klucz zosta\u0142 wys\u0142any poczt\u0105 elektroniczn\u0105.
Klucz ten wymagany jest do zako\u0144czenia procesu rejestracji w systemie.
  potrzebny do potwierdzenia Twojejj rejestracji.\ 
  CONFIRMREGISTRATION_SECRETKEYTITLE=Tajny klucz:
 @@ -110,7 +110,7 @@
  EDITACCOUNT_NOTLOGGEDIN=Przepraszamy, ale musisz si\u0119 zalogowa\u0107, aby uzyska\u0107
dost\u0119p do tej strony.
  EDITACCOUNT_TITLE=Zmie\u0144 swoje dane
  
 -JLOGINUSER_ACCOUNT_DISABLED=Twoje konto jest zablokowane. Prosimy skontaktowa\u0107 si\u0119
z administratorem systemu.
 +JLOGINUSER_ACCOUNT_DISABLED=Twoje konto jest zablokowane. Prosz\u0119 skontaktowa\u0107
si\u0119 z administratorem systemu.
  
  USERFORM_USERNAMEMSG=U\u017cytkownik:
  USERFORM_PASSWORDMSG=Has\u0142o:
 @@ -118,23 +118,23 @@
  USERFORM_REMEMBERME=Zapami\u0119taj mnie na tym komputerze
  USERFORM_FIRSTNAMEMSG=Imi\u0119:
  USERFORM_LASTNAMEMSG=Nazwisko:
 -USERFORM_EMAILMSG=Email:
 +USERFORM_EMAILMSG=e-mail:
  USERFORM_SAVE=Zachowaj
  USERFORM_CANCEL=Anuluj
  USERFORM_RESET=Restartuj
  USERFORM_UPDATE=Zachowaj Informacje
 -USERFORM_CREATE=Utw\u00F3rz Nowe Konto
 -USERFORM_LOGIN=Loguj sie
 +USERFORM_CREATE=Utw\u00F3rz nowe konto
 +USERFORM_LOGIN=Zaloguj si\u0119
  USERFORM_OLDPASSWORDMSG=Poprzednie Has\u0142o
  USERFORM_PASSWORDSEND=Wy\u015Blij has\u0142o
 -USERFORM_PASSWORDREMINDER=Zapomnia\u0142e\u015B has\u0142a?<br>Wpisz nazw\u0119 u\u017Cytkownika<br>
i kliknij has\u0142o.
 -USERFORM_FORGOTPASSWORD_NOTICE=Prosz\u0119 przes\u0142a\u0107 moje has\u0142o.
 +USERFORM_PASSWORDREMINDER=Zapomnia\u0142e\u015B has\u0142a?<br>Wpisz nazw\u0119 u\u017Cytkownika<br>
i kliknij na has\u0142o.
 +USERFORM_FORGOTPASSWORD_NOTICE=Prosz\u0119 o przes\u0142anie mojego has\u0142a.
  
 -NEWACCOUNT_TITLE=Otw\u00f3rz nowe konto Jetspeed
 +NEWACCOUNT_TITLE=Otw\u00f3rz nowe konto w portalu Jetspeed
  NEWACCOUNT_NOTICE=Aby utworzy\u0107 nowe konto, prosimy o wype\u0142nienie poni\u017Cszych
p\u00F3l.\ 
 -NEWACCOUNT_CONFIRMATION=Po utworzeniu Twojego konta, otrzymasz maila z tajnym kluczem.
Wpisz klucz\\ 
 -szyfrowy na nast\u0119pnej stronie aby odblokowa\u0107 konto.
 -NEWACCOUNT_APPROVAL=Pro\u017Aba o utworzenie nowego konta zostanie rozpatrzona. Zostaniesz
powiadomiony przy u\u017Cyciu poczty elektronicznej.
 +NEWACCOUNT_CONFIRMATION=Po utworzeniu Twojego konta, otrzymasz wiadomo\u015B\u0107 e-mail
z tajnym kluczem. Wpisz klucz\\ 
 +szyfrowy na nast\u0119pnej stronie, aby odblokowa\u0107 konto.
 +NEWACCOUNT_APPROVAL=Pro\u017Aba o utworzenie nowego konta zostanie rozpatrzona. Zostaniesz
powiadomiony poczt\u0105 elektroniczn\u0105.
  Otrzymasz poczt\u0119 elektroniczn\u0105, kt\u00F3ra zawiadomi Ci\u0119 o zatwierdzeniu
lub odrzuceniu Twojej pro\u015Bby.\ 
  
  #Text before user's full name, i.e. Welcome Joe Smith
 @@ -158,7 +158,7 @@
  NEWACCOUNT_INFOMSG1=Aby utworzy\u0107 nowe konto, prosimy o wype\u0142nienie poni\u017Cszego
formularza.\ 
  NEWACCOUNT_INFOMSG2=Po utworzeniu Twojego konta, otrzymasz poczt\u0119 elektroniczn\u0105
z tajnym kluczem.
  NEWACCOUNT_INFOMSG3=Aby odblokowa\u0107 konto, wpisz tajny klucz na nast\u0119pnej stronie.
 -NEWACCOUNT_INFOEMAILMSG=Poprawny adres poczty elektronicznej jest wymagany!
 +NEWACCOUNT_INFOEMAILMSG=Wymagany jest poprawny adres poczty elektronicznej.
  NEWACCOUNT_USERNAMEMSG=U\u017cytkownik:
  NEWACCOUNT_PASSWORDMSG=Has\u0142o:
  NEWACCOUNT_PASSWORDCONFIRMMSG=Has\u0142o (powt\u00F3rz):
 @@ -176,7 +176,7 @@
  CUSTOMIZER_APPLY=Zapisz
  CUSTOMIZER_CANCEL=Anuluj
  CUSTOMIZER_CLOSE=Zamknij
 -CUSTOMIZER_CUSTOMIZABLEPANE=Zak\u0142adka, kliknij by zmieni\u0107
 +CUSTOMIZER_CUSTOMIZABLEPANE=Zak\u0142adka, kliknij aby zmieni\u0107
  CUSTOMIZER_DESCRIPTION=Opis
  CUSTOMIZER_NODESCRIPTION=Brak opisu
  CUSTOMIZER_DECORATION=Dekoracja
 @@ -192,7 +192,7 @@
  CUSTOMIZER_NAME=Nazwa
  CUSTOMIZER_NEXTBTN=Nast\u0119pny >>
  CUSTOMIZER_NEWPANENAME=Podaj nazw\u0119 zak\u0142adki, kt\u00F3r\u0105 chcesz doda\u0107
 -CUSTOMIZER_NOTHINGDEFINED=Nie zdefiniowano portlet\u00F3w, ani zak\u0142adek
 +CUSTOMIZER_NOTHINGDEFINED=Nie zdefiniowano portlet\u00F3w, ani zak\u0142adek
  CUSTOMIZER_NOPARAMETERS=Brak mo\u017Cliwo\u015Bci zmian parametr\u00F3w
  CUSTOMIZER_NOTITLESET=Brak tytu\u0142u
  CUSTOMIZER_PANE=Zak\u0142adka
 @@ -222,7 +222,7 @@
  PASSWORDFORM_RESET=Restartuj
  PASSWORDFORM_CHANGE=Zmie\u0144 has\u0142o
  PASSWORDFORM_DONE=Has\u0142o zosta\u0142o zmienione
 -PASSWORDFORM_THESAME_MSG=Poprzednie i nowe has\u0142o jest takie same. Podaj inne has\u0142o.
 +PASSWORDFORM_THESAME_MSG=Poprzednie has\u0142o i nowe has\u0142o s\u0105 takie same. Podaj
inne has\u0142o.
  PASSWORDFORM_EXPIRED_MSG=Termin wa\u017Cno\u015Bci Twojego has\u0142a wygas\u0142. Prosimy
o zmian\u0119 has\u0142a.
  PASSWORDFORM_FAILED_MSG=Niew\u0142a\u015Bciwe imi\u0119 u\u017Cytkownika i/lub has\u0142o.
Podaj poprawne imi\u0119 u\u017Cytkownika i has\u0142o.
  
 @@ -231,11 +231,13 @@
  DELETE=Usu\u0144
  ADD=Dodaj
  
 +BOTTOM_SUPPORT_MSG=Pomoc i informacje dodatkowe
 +
  #Registry Editor Translations
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_INFO=Information
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_MEDIATYPES=Media Types
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_CATEGORIES=Categories
 -REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_PARAMETERS=Parameters
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_INFO=Informacje
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_MEDIATYPES=Typy Mediow
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_CATEGORIES=Kategorie
 +REGISTRY_EDITOR_PORTLET_TAB_PARAMETERS=Parametry
  
  
  #Buttons
 @@ -286,7 +288,5 @@
  
  REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CATEGORY_NAME=Category Name
  REGISTRY_EDITOR_PORTLET_CATEGORY_GROUP=Category Group
 -
 -BOTTOM_SUPPORT_MSG=Pomoc i informacje dodatkowe
  
  PSML_MANAGER_MY_PAGES=Moje Strony:
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: jetspeed-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: jetspeed-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message