kafka-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From guozh...@apache.org
Subject [1/5] kafka git commit: KAFKA-3452: Support session windows
Date Fri, 06 Jan 2017 18:12:34 GMT
Repository: kafka
Updated Branches:
 refs/heads/trunk 00964ec74 -> e0de3a421


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/kafka/blob/e0de3a42/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/RocksDBWindowStoreTest.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/RocksDBWindowStoreTest.java
b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/RocksDBWindowStoreTest.java
index b15ebab..fc30740 100644
--- a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/RocksDBWindowStoreTest.java
+++ b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/RocksDBWindowStoreTest.java
@@ -60,13 +60,14 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
   private final Serde<byte[]> byteArraySerde = Serdes.ByteArray();
   private final String windowName = "window";
   private final int numSegments = 3;
-  private final long segmentSize = RocksDBWindowStore.MIN_SEGMENT_INTERVAL;
+  private final long segmentSize = Segments.MIN_SEGMENT_INTERVAL;
   private final long retentionPeriod = segmentSize * (numSegments - 1);
   private final long windowSize = 3;
   private final Serde<Integer> intSerde = Serdes.Integer();
   private final Serde<String> stringSerde = Serdes.String();
   private final StateSerdes<Integer, String> serdes = new StateSerdes<>("",
intSerde, stringSerde);
   private static final long DEFAULT_CACHE_SIZE_BYTES = 1 * 1024 * 1024L;
+  private final Segments segments = new Segments(windowName, retentionPeriod, numSegments);
 
   @SuppressWarnings("unchecked")
   protected <K, V> WindowStore<K, V> createWindowStore(ProcessorContext context,
final boolean enableCaching, final boolean retainDuplicates) {
@@ -449,7 +450,7 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
         recordCollector, new ThreadCache(DEFAULT_CACHE_SIZE_BYTES));
 
       WindowStore<Integer, String> store = createWindowStore(context, true, false);
-      assertTrue(store instanceof CachingWindowStore);
+      assertTrue(store instanceof CachedStateStore);
     } finally {
       Utils.delete(baseDir);
     }
@@ -480,30 +481,36 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
       RocksDBWindowStore<Integer, String> inner =
           (RocksDBWindowStore<Integer, String>) ((MeteredWindowStore<Integer,
String>) store).inner();
       try {
+        // to validate segments
+        final Segments segments = new Segments(windowName, retentionPeriod, numSegments);
         long startTime = segmentSize * 2;
         long incr = segmentSize / 2;
         context.setRecordContext(createRecordContext(startTime));
         store.put(0, "zero");
-        assertEquals(Utils.mkSet(2L), inner.segmentIds());
+        assertEquals(Utils.mkSet(segments.segmentName(2)), segmentDirs(baseDir));
 
         context.setRecordContext(createRecordContext(startTime + incr));
         store.put(1, "one");
-        assertEquals(Utils.mkSet(2L), inner.segmentIds());
+        assertEquals(Utils.mkSet(segments.segmentName(2)), segmentDirs(baseDir));
 
         context.setRecordContext(createRecordContext(startTime + incr * 2));
         store.put(2, "two");
-        assertEquals(Utils.mkSet(2L, 3L), inner.segmentIds());
+        assertEquals(Utils.mkSet(segments.segmentName(2),
+                     segments.segmentName(3)), segmentDirs(baseDir));
 
-        // (3, "three") is not put
-        assertEquals(Utils.mkSet(2L, 3L), inner.segmentIds());
 
         context.setRecordContext(createRecordContext(startTime + incr * 4));
         store.put(4, "four");
-        assertEquals(Utils.mkSet(2L, 3L, 4L), inner.segmentIds());
+        assertEquals(Utils.mkSet(segments.segmentName(2),
+                     segments.segmentName(3),
+                     segments.segmentName(4)), segmentDirs(baseDir));
+
 
         context.setRecordContext(createRecordContext(startTime + incr * 5));
         store.put(5, "five");
-        assertEquals(Utils.mkSet(2L, 3L, 4L), inner.segmentIds());
+        assertEquals(Utils.mkSet(segments.segmentName(2),
+                     segments.segmentName(3),
+                     segments.segmentName(4)), segmentDirs(baseDir));
 
         assertEquals(Utils.mkList("zero"), toList(store.fetch(0, startTime - windowSize,
startTime + windowSize)));
         assertEquals(Utils.mkList("one"), toList(store.fetch(1, startTime + incr
- windowSize, startTime + incr + windowSize)));
@@ -514,7 +521,10 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
 
         context.setRecordContext(createRecordContext(startTime + incr * 6));
         store.put(6, "six");
-        assertEquals(Utils.mkSet(3L, 4L, 5L), inner.segmentIds());
+        assertEquals(Utils.mkSet(segments.segmentName(3),
+                     segments.segmentName(4),
+                     segments.segmentName(5)), segmentDirs(baseDir));
+
 
         assertEquals(Utils.mkList(), toList(store.fetch(0, startTime - windowSize,
startTime + windowSize)));
         assertEquals(Utils.mkList(), toList(store.fetch(1, startTime + incr - windowSize,
startTime + incr + windowSize)));
@@ -527,7 +537,9 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
 
         context.setRecordContext(createRecordContext(startTime + incr * 7));
         store.put(7, "seven");
-        assertEquals(Utils.mkSet(3L, 4L, 5L), inner.segmentIds());
+        assertEquals(Utils.mkSet(segments.segmentName(3),
+                     segments.segmentName(4),
+                     segments.segmentName(5)), segmentDirs(baseDir));
 
         assertEquals(Utils.mkList(), toList(store.fetch(0, startTime - windowSize,
startTime + windowSize)));
         assertEquals(Utils.mkList(), toList(store.fetch(1, startTime + incr - windowSize,
startTime + incr + windowSize)));
@@ -540,7 +552,10 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
 
         context.setRecordContext(createRecordContext(startTime + incr * 8));
         store.put(8, "eight");
-        assertEquals(Utils.mkSet(4L, 5L, 6L), inner.segmentIds());
+        assertEquals(Utils.mkSet(segments.segmentName(4),
+                     segments.segmentName(5),
+                     segments.segmentName(6)), segmentDirs(baseDir));
+
 
         assertEquals(Utils.mkList(), toList(store.fetch(0, startTime - windowSize,
startTime + windowSize)));
         assertEquals(Utils.mkList(), toList(store.fetch(1, startTime + incr - windowSize,
startTime + incr + windowSize)));
@@ -554,10 +569,10 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
 
         // check segment directories
         store.flush();
-        assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(4L), inner.segmentName(5L), inner.segmentName(6L)),
-            segmentDirs(baseDir)
-        );
+        assertEquals(Utils.mkSet(segments.segmentName(4),
+                     segments.segmentName(5),
+                     segments.segmentName(6)), segmentDirs(baseDir));
+
       } finally {
         store.close();
       }
@@ -567,6 +582,7 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
     }
   }
 
+
   @Test
   public void testRestore() throws IOException {
     final List<KeyValue<byte[], byte[]>> changeLog = new ArrayList<>();
@@ -641,14 +657,10 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
           recordCollector, new ThreadCache(DEFAULT_CACHE_SIZE_BYTES));
 
       WindowStore<Integer, String> store = createWindowStore(context, false,
true);
-      RocksDBWindowStore<Integer, String> inner =
-          (RocksDBWindowStore<Integer, String>) ((MeteredWindowStore<Integer,
String>) store).inner();
 
       try {
         context.restore(windowName, changeLog);
 
-        assertEquals(Utils.mkSet(4L, 5L, 6L), inner.segmentIds());
-
         assertEquals(Utils.mkList(), toList(store.fetch(0, startTime - windowSize,
startTime + windowSize)));
         assertEquals(Utils.mkList(), toList(store.fetch(1, startTime + incr - windowSize,
startTime + incr + windowSize)));
         assertEquals(Utils.mkList(), toList(store.fetch(2, startTime + incr * 2 -
windowSize, startTime + incr * 2 + windowSize)));
@@ -662,7 +674,7 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
         // check segment directories
         store.flush();
         assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(4L), inner.segmentName(5L), inner.segmentName(6L)),
+            Utils.mkSet(segments.segmentName(4L), segments.segmentName(5L), segments.segmentName(6L)),
             segmentDirs(baseDir)
         );
       } finally {
@@ -693,16 +705,13 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
           recordCollector, new ThreadCache(DEFAULT_CACHE_SIZE_BYTES));
 
       WindowStore<Integer, String> store = createWindowStore(context, false,
true);
-      RocksDBWindowStore<Integer, String> inner =
-          (RocksDBWindowStore<Integer, String>) ((MeteredWindowStore<Integer,
String>) store).inner();
-
       try {
 
         context.setTime(0L);
         context.setRecordContext(createRecordContext(0));
         store.put(0, "v");
         assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(0L)),
+            Utils.mkSet(segments.segmentName(0L)),
             segmentDirs(baseDir)
         );
 
@@ -710,14 +719,14 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
         store.put(0, "v");
         store.put(0, "v");
         assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(0L)),
+            Utils.mkSet(segments.segmentName(0L)),
             segmentDirs(baseDir)
         );
 
         context.setRecordContext(createRecordContext(60000));
         store.put(0, "v");
         assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(0L), inner.segmentName(1L)),
+            Utils.mkSet(segments.segmentName(0L), segments.segmentName(1L)),
             segmentDirs(baseDir)
         );
 
@@ -733,7 +742,7 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
         assertEquals(4, fetchedCount);
 
         assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(0L), inner.segmentName(1L)),
+            Utils.mkSet(segments.segmentName(0L), segments.segmentName(1L)),
             segmentDirs(baseDir)
         );
 
@@ -749,7 +758,7 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
         assertEquals(2, fetchedCount);
 
         assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(1L), inner.segmentName(3L)),
+            Utils.mkSet(segments.segmentName(1L), segments.segmentName(3L)),
             segmentDirs(baseDir)
         );
 
@@ -765,7 +774,7 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
         assertEquals(1, fetchedCount);
 
         assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(3L), inner.segmentName(5L)),
+            Utils.mkSet(segments.segmentName(3L), segments.segmentName(5L)),
             segmentDirs(baseDir)
         );
 
@@ -798,27 +807,25 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
       File storeDir = new File(baseDir, windowName);
 
       WindowStore<Integer, String> store = createWindowStore(context, false,
true);
-      RocksDBWindowStore<Integer, String> inner =
-          (RocksDBWindowStore<Integer, String>) ((MeteredWindowStore<Integer,
String>) store).inner();
+
 
       try {
-        new File(storeDir, inner.segmentName(0L)).mkdir();
-        new File(storeDir, inner.segmentName(1L)).mkdir();
-        new File(storeDir, inner.segmentName(2L)).mkdir();
-        new File(storeDir, inner.segmentName(3L)).mkdir();
-        new File(storeDir, inner.segmentName(4L)).mkdir();
-        new File(storeDir, inner.segmentName(5L)).mkdir();
-        new File(storeDir, inner.segmentName(6L)).mkdir();
+        new File(storeDir, segments.segmentName(0L)).mkdir();
+        new File(storeDir, segments.segmentName(1L)).mkdir();
+        new File(storeDir, segments.segmentName(2L)).mkdir();
+        new File(storeDir, segments.segmentName(3L)).mkdir();
+        new File(storeDir, segments.segmentName(4L)).mkdir();
+        new File(storeDir, segments.segmentName(5L)).mkdir();
+        new File(storeDir, segments.segmentName(6L)).mkdir();
       } finally {
         store.close();
       }
 
       store = createWindowStore(context, false, true);
-      inner = (RocksDBWindowStore<Integer, String>) ((MeteredWindowStore<Integer,
String>) store).inner();
 
       try {
         assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(4L), inner.segmentName(5L), inner.segmentName(6L)),
+            Utils.mkSet(segments.segmentName(4L), segments.segmentName(5L), segments.segmentName(6L)),
             segmentDirs(baseDir)
         );
 
@@ -829,7 +836,7 @@ public class RocksDBWindowStoreTest {
         }
 
         assertEquals(
-            Utils.mkSet(inner.segmentName(4L), inner.segmentName(5L), inner.segmentName(6L)),
+            Utils.mkSet(segments.segmentName(4L), segments.segmentName(5L), segments.segmentName(6L)),
             segmentDirs(baseDir)
         );
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/kafka/blob/e0de3a42/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/SegmentIteratorTest.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/SegmentIteratorTest.java
b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/SegmentIteratorTest.java
new file mode 100644
index 0000000..3869480
--- /dev/null
+++ b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/SegmentIteratorTest.java
@@ -0,0 +1,148 @@
+/**
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ * this work for additional information regarding copyright ownership.
+ * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ * (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ * the License. You may obtain a copy of the License at
+ * <p>
+ * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ * <p>
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+
+package org.apache.kafka.streams.state.internals;
+
+import org.apache.kafka.common.serialization.Serdes;
+import org.apache.kafka.common.utils.Bytes;
+import org.apache.kafka.streams.KeyValue;
+import org.apache.kafka.streams.state.KeyValueIterator;
+import org.apache.kafka.test.MockProcessorContext;
+import org.apache.kafka.test.NoOpRecordCollector;
+import org.apache.kafka.test.TestUtils;
+import org.junit.After;
+import org.junit.Before;
+import org.junit.Test;
+
+import java.util.Arrays;
+import java.util.NoSuchElementException;
+
+import static org.junit.Assert.assertEquals;
+import static org.junit.Assert.assertFalse;
+import static org.junit.Assert.assertTrue;
+
+public class SegmentIteratorTest {
+
+  private final Segment segmentOne = new Segment("one", "one", 0);
+  private final Segment segmentTwo = new Segment("two", "window", 1);
+  private final HasNextCondition hasNextCondition = new HasNextCondition() {
+    @Override
+    public boolean hasNext(final KeyValueIterator iterator) {
+      return iterator.hasNext();
+    }
+  };
+
+  @Before
+  public void before() {
+    final MockProcessorContext context = new MockProcessorContext(null,
+                                   TestUtils.tempDirectory(),
+                                   Serdes.String(),
+                                   Serdes.String(),
+                                   new NoOpRecordCollector(),
+                                   new ThreadCache(0));
+    segmentOne.openDB(context);
+    segmentTwo.openDB(context);
+    segmentOne.put(Bytes.wrap("a".getBytes()), "1".getBytes());
+    segmentOne.put(Bytes.wrap("b".getBytes()), "2".getBytes());
+    segmentTwo.put(Bytes.wrap("c".getBytes()), "3".getBytes());
+    segmentTwo.put(Bytes.wrap("d".getBytes()), "4".getBytes());
+
+  }
+
+  @After
+  public void closeSegments() {
+    segmentOne.close();
+    segmentTwo.close();
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldIterateOverAllSegments() throws Exception {
+    final SegmentIterator iterator = new SegmentIterator(
+        Arrays.asList(segmentOne,
+               segmentTwo).iterator(),
+        hasNextCondition,
+        Bytes.wrap("a".getBytes()),
+        Bytes.wrap("z".getBytes()));
+
+    assertTrue(iterator.hasNext());
+    assertEquals("a", new String(iterator.peekNextKey().get()));
+    assertEquals(KeyValue.pair("a", "1"), toStringKeyValue(iterator.next()));
+
+    assertTrue(iterator.hasNext());
+    assertEquals("b", new String(iterator.peekNextKey().get()));
+    assertEquals(KeyValue.pair("b", "2"), toStringKeyValue(iterator.next()));
+
+    assertTrue(iterator.hasNext());
+    assertEquals("c", new String(iterator.peekNextKey().get()));
+    assertEquals(KeyValue.pair("c", "3"), toStringKeyValue(iterator.next()));
+
+    assertTrue(iterator.hasNext());
+    assertEquals("d", new String(iterator.peekNextKey().get()));
+    assertEquals(KeyValue.pair("d", "4"), toStringKeyValue(iterator.next()));
+
+    assertFalse(iterator.hasNext());
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldOnlyIterateOverSegmentsInRange() throws Exception {
+    final SegmentIterator iterator = new SegmentIterator(
+        Arrays.asList(segmentOne,
+               segmentTwo).iterator(),
+        hasNextCondition,
+        Bytes.wrap("a".getBytes()),
+        Bytes.wrap("b".getBytes()));
+
+    assertTrue(iterator.hasNext());
+    assertEquals("a", new String(iterator.peekNextKey().get()));
+    assertEquals(KeyValue.pair("a", "1"), toStringKeyValue(iterator.next()));
+
+    assertTrue(iterator.hasNext());
+    assertEquals("b", new String(iterator.peekNextKey().get()));
+    assertEquals(KeyValue.pair("b", "2"), toStringKeyValue(iterator.next()));
+
+    assertFalse(iterator.hasNext());
+  }
+
+  @Test(expected = NoSuchElementException.class)
+  public void shouldThrowNoSuchElementOnPeekNextKeyIfNoNext() throws Exception {
+    final SegmentIterator iterator = new SegmentIterator(
+        Arrays.asList(segmentOne,
+               segmentTwo).iterator(),
+        hasNextCondition,
+        Bytes.wrap("f".getBytes()),
+        Bytes.wrap("h".getBytes()));
+
+    iterator.peekNextKey();
+  }
+
+  @Test(expected = NoSuchElementException.class)
+  public void shouldThrowNoSuchElementOnNextIfNoNext() throws Exception {
+    final SegmentIterator iterator = new SegmentIterator(
+        Arrays.asList(segmentOne,
+               segmentTwo).iterator(),
+        hasNextCondition,
+        Bytes.wrap("f".getBytes()),
+        Bytes.wrap("h".getBytes()));
+
+    iterator.next();
+  }
+
+  private KeyValue<String, String> toStringKeyValue(final KeyValue<Bytes, byte[]>
binaryKv) {
+    return KeyValue.pair(new String(binaryKv.key.get()), new String(binaryKv.value));
+  }
+
+}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/kafka/blob/e0de3a42/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/SegmentsTest.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/SegmentsTest.java
b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/SegmentsTest.java
new file mode 100644
index 0000000..9c2f688
--- /dev/null
+++ b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/SegmentsTest.java
@@ -0,0 +1,193 @@
+/**
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ * this work for additional information regarding copyright ownership.
+ * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ * (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ * the License. You may obtain a copy of the License at
+ * <p>
+ * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ * <p>
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+
+package org.apache.kafka.streams.state.internals;
+
+import org.apache.kafka.common.serialization.Serdes;
+import org.apache.kafka.test.MockProcessorContext;
+import org.apache.kafka.test.NoOpRecordCollector;
+import org.apache.kafka.test.TestUtils;
+import org.junit.After;
+import org.junit.Before;
+import org.junit.Test;
+
+import java.io.File;
+import java.util.List;
+
+import static org.junit.Assert.assertEquals;
+import static org.junit.Assert.assertFalse;
+import static org.junit.Assert.assertNull;
+import static org.junit.Assert.assertTrue;
+
+public class SegmentsTest {
+
+  private static final int NUM_SEGMENTS = 5;
+  private MockProcessorContext context;
+  private Segments segments;
+
+  @Before
+  public void createContext() {
+    context = new MockProcessorContext(null,
+                      TestUtils.tempDirectory(),
+                      Serdes.String(),
+                      Serdes.Long(),
+                      new NoOpRecordCollector(),
+                      new ThreadCache(0));
+    segments = new Segments("test", 4 * 60 * 1000, NUM_SEGMENTS);
+  }
+
+  @After
+  public void close() {
+    segments.close();
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldGetSegmentIdsFromTimestamp() throws Exception {
+    assertEquals(0, segments.segmentId(0));
+    assertEquals(1, segments.segmentId(60000));
+    assertEquals(2, segments.segmentId(120000));
+    assertEquals(3, segments.segmentId(180000));
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldBaseSegmentIntervalOnRetentionAndNumSegments() throws Exception {
+    final Segments segments = new Segments("test", 8 * 60 * 1000, 5);
+    assertEquals(0, segments.segmentId(0));
+    assertEquals(0, segments.segmentId(60000));
+    assertEquals(1, segments.segmentId(120000));
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldGetSegmentNameFromId() throws Exception {
+    assertEquals("test-197001010000", segments.segmentName(0));
+    assertEquals("test-197001010001", segments.segmentName(1));
+    assertEquals("test-197001010002", segments.segmentName(2));
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldCreateSegments() throws Exception {
+    final Segment segment1 = segments.getOrCreateSegment(0, context);
+    final Segment segment2 = segments.getOrCreateSegment(1, context);
+    final Segment segment3 = segments.getOrCreateSegment(2, context);
+    assertTrue(new File(context.stateDir(), "test/test-197001010000").isDirectory());
+    assertTrue(new File(context.stateDir(), "test/test-197001010001").isDirectory());
+    assertTrue(new File(context.stateDir(), "test/test-197001010002").isDirectory());
+    assertEquals(true, segment1.isOpen());
+    assertEquals(true, segment2.isOpen());
+    assertEquals(true, segment3.isOpen());
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldNotCreateSegmentThatIsAlreadyExpired() throws Exception {
+    segments.getOrCreateSegment(7, context);
+    assertNull(segments.getOrCreateSegment(0, context));
+    assertFalse(new File(context.stateDir(), "test/test-197001010000").exists());
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldCleanupSegmentsThatHaveExpired() throws Exception {
+    final Segment segment1 = segments.getOrCreateSegment(0, context);
+    final Segment segment2 = segments.getOrCreateSegment(0, context);
+    final Segment segment3 = segments.getOrCreateSegment(7, context);
+    assertFalse(segment1.isOpen());
+    assertFalse(segment2.isOpen());
+    assertTrue(segment3.isOpen());
+    assertFalse(new File(context.stateDir(), "test/test-197001010000").exists());
+    assertFalse(new File(context.stateDir(), "test/test-197001010001").exists());
+    assertTrue(new File(context.stateDir(), "test/test-197001010007").exists());
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldGetSegmentForTimestamp() throws Exception {
+    final Segment segment = segments.getOrCreateSegment(0, context);
+    segments.getOrCreateSegment(1, context);
+    assertEquals(segment, segments.getSegmentForTimestamp(0L));
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldCloseAllOpenSegments() throws Exception {
+    final Segment first = segments.getOrCreateSegment(0, context);
+    final Segment second = segments.getOrCreateSegment(1, context);
+    final Segment third = segments.getOrCreateSegment(2, context);
+    segments.close();
+
+    assertFalse(first.isOpen());
+    assertFalse(second.isOpen());
+    assertFalse(third.isOpen());
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldOpenExistingSegments() throws Exception {
+    segments.getOrCreateSegment(0, context);
+    segments.getOrCreateSegment(1, context);
+    segments.getOrCreateSegment(2, context);
+    segments.getOrCreateSegment(3, context);
+    segments.getOrCreateSegment(4, context);
+    // close existing.
+    segments.close();
+
+    segments = new Segments("test", 4 * 60 * 1000, 5);
+    segments.openExisting(context);
+
+    assertTrue(segments.getSegmentForTimestamp(0).isOpen());
+    assertTrue(segments.getSegmentForTimestamp(1).isOpen());
+    assertTrue(segments.getSegmentForTimestamp(2).isOpen());
+    assertTrue(segments.getSegmentForTimestamp(3).isOpen());
+    assertTrue(segments.getSegmentForTimestamp(4).isOpen());
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldGetSegmentsWithinTimeRange() throws Exception {
+    segments.getOrCreateSegment(0, context);
+    segments.getOrCreateSegment(1, context);
+    segments.getOrCreateSegment(2, context);
+    segments.getOrCreateSegment(3, context);
+    segments.getOrCreateSegment(4, context);
+
+    final List<Segment> segments = this.segments.segments(0, 2 * 60 * 1000);
+    assertEquals(3, segments.size());
+    assertEquals(0, segments.get(0).id);
+    assertEquals(1, segments.get(1).id);
+    assertEquals(2, segments.get(2).id);
+  }
+
+  @Test
+  public void shouldRollSegments() throws Exception {
+    segments.getOrCreateSegment(0, context);
+    verifyCorrectSegments(0, 1);
+    segments.getOrCreateSegment(1, context);
+    verifyCorrectSegments(0, 2);
+    segments.getOrCreateSegment(2, context);
+    verifyCorrectSegments(0, 3);
+    segments.getOrCreateSegment(3, context);
+    verifyCorrectSegments(0, 4);
+    segments.getOrCreateSegment(4, context);
+    verifyCorrectSegments(0, 5);
+    segments.getOrCreateSegment(5, context);
+    verifyCorrectSegments(1, 5);
+    segments.getOrCreateSegment(6, context);
+    verifyCorrectSegments(2, 5);
+  }
+
+  private void verifyCorrectSegments(final long first, final int numSegments) {
+    final List<Segment> result = this.segments.segments(0, Long.MAX_VALUE);
+    assertEquals(numSegments, result.size());
+    for (int i = 0; i < numSegments; i++) {
+      assertEquals(i + first, result.get(i).id);
+    }
+  }
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/kafka/blob/e0de3a42/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/ThreadCacheTest.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/ThreadCacheTest.java
b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/ThreadCacheTest.java
index 6c446ec..8aaf9e4 100644
--- a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/ThreadCacheTest.java
+++ b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/streams/state/internals/ThreadCacheTest.java
@@ -16,6 +16,7 @@
 */
 package org.apache.kafka.streams.state.internals;
 
+import org.apache.kafka.common.utils.Bytes;
 import org.apache.kafka.streams.KeyValue;
 import org.junit.Test;
 
@@ -242,8 +243,8 @@ public class ThreadCacheTest {
     final String namespace = "streams";
     cache.put(namespace, theByte, dirtyEntry(theByte));
     final ThreadCache.MemoryLRUCacheBytesIterator iterator = cache.range(namespace, theByte,
new byte[]{1});
-    assertArrayEquals(theByte, iterator.peekNextKey());
-    assertArrayEquals(theByte, iterator.peekNextKey());
+    assertEquals(Bytes.wrap(theByte), iterator.peekNextKey());
+    assertEquals(Bytes.wrap(theByte), iterator.peekNextKey());
   }
 
   @Test
@@ -253,7 +254,7 @@ public class ThreadCacheTest {
     final String namespace = "streams";
     cache.put(namespace, theByte, dirtyEntry(theByte));
     final ThreadCache.MemoryLRUCacheBytesIterator iterator = cache.range(namespace, theByte,
new byte[]{1});
-    assertArrayEquals(iterator.peekNextKey(), iterator.next().key);
+    assertEquals(iterator.peekNextKey(), iterator.next().key);
   }
 
   @Test(expected = NoSuchElementException.class)
@@ -281,10 +282,10 @@ public class ThreadCacheTest {
     final ThreadCache.MemoryLRUCacheBytesIterator iterator = cache.range(namespace, new
byte[]{1}, new byte[]{4});
     int bytesIndex = 1;
     while (iterator.hasNext()) {
-      byte[] peekedKey = iterator.peekNextKey();
-      final KeyValue<byte[], LRUCacheEntry> next = iterator.next();
-      assertArrayEquals(bytes[bytesIndex], peekedKey);
-      assertArrayEquals(bytes[bytesIndex], next.key);
+      Bytes peekedKey = iterator.peekNextKey();
+      final KeyValue<Bytes, LRUCacheEntry> next = iterator.next();
+      assertArrayEquals(bytes[bytesIndex], peekedKey.get());
+      assertArrayEquals(bytes[bytesIndex], next.key.get());
       bytesIndex++;
     }
     assertEquals(5, bytesIndex);
@@ -311,7 +312,7 @@ public class ThreadCacheTest {
     // should evict byte[] {0}
     cache.put(namespace, new byte[]{6}, dirtyEntry(new byte[]{6}));
 
-    assertArrayEquals(new byte[]{1}, range.peekNextKey());
+    assertEquals(Bytes.wrap(new byte[]{1}), range.peekNextKey());
   }
 
   @Test

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/kafka/blob/e0de3a42/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/KeyValueIteratorStub.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/KeyValueIteratorStub.java b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/KeyValueIteratorStub.java
new file mode 100644
index 0000000..4642307
--- /dev/null
+++ b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/KeyValueIteratorStub.java
@@ -0,0 +1,56 @@
+/**
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ * this work for additional information regarding copyright ownership.
+ * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ * (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ * the License. You may obtain a copy of the License at
+ * <p>
+ * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ * <p>
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+package org.apache.kafka.test;
+
+import org.apache.kafka.streams.KeyValue;
+import org.apache.kafka.streams.state.KeyValueIterator;
+
+import java.util.Iterator;
+
+public class KeyValueIteratorStub<K, V> implements KeyValueIterator<K, V> {
+
+  private final Iterator<KeyValue<K, V>> iterator;
+
+  public KeyValueIteratorStub(final Iterator<KeyValue<K, V>> iterator) {
+    this.iterator = iterator;
+  }
+
+  @Override
+  public void close() {
+    //no-op
+  }
+
+  @Override
+  public K peekNextKey() {
+    return null;
+  }
+
+  @Override
+  public boolean hasNext() {
+    return iterator.hasNext();
+  }
+
+  @Override
+  public KeyValue<K, V> next() {
+    return iterator.next();
+  }
+
+  @Override
+  public void remove() {
+
+  }
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/kafka/blob/e0de3a42/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/MockProcessorContext.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/MockProcessorContext.java b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/MockProcessorContext.java
index f4ab642..f058e30 100644
--- a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/MockProcessorContext.java
+++ b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/MockProcessorContext.java
@@ -21,6 +21,7 @@ import org.apache.kafka.common.metrics.Sensor;
 import org.apache.kafka.common.serialization.Serde;
 import org.apache.kafka.streams.KeyValue;
 import org.apache.kafka.streams.StreamsMetrics;
+import org.apache.kafka.streams.processor.internals.ProcessorRecordContext;
 import org.apache.kafka.streams.processor.internals.InternalProcessorContext;
 import org.apache.kafka.streams.processor.internals.ProcessorNode;
 import org.apache.kafka.streams.processor.internals.RecordCollector;
@@ -95,6 +96,9 @@ public class MockProcessorContext implements InternalProcessorContext, RecordCol
   }
 
   public void setTime(long timestamp) {
+    if (recordContext != null) {
+      recordContext = new ProcessorRecordContext(timestamp, recordContext.offset(),
recordContext.partition(), recordContext.topic());
+    }
     this.timestamp = timestamp;
   }
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/kafka/blob/e0de3a42/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/ReadOnlySessionStoreStub.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/ReadOnlySessionStoreStub.java b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/ReadOnlySessionStoreStub.java
new file mode 100644
index 0000000..6169474
--- /dev/null
+++ b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/ReadOnlySessionStoreStub.java
@@ -0,0 +1,89 @@
+/**
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ * this work for additional information regarding copyright ownership.
+ * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ * (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ * the License. You may obtain a copy of the License at
+ * <p>
+ * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ * <p>
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+package org.apache.kafka.test;
+
+import org.apache.kafka.streams.KeyValue;
+import org.apache.kafka.streams.errors.InvalidStateStoreException;
+import org.apache.kafka.streams.kstream.Windowed;
+import org.apache.kafka.streams.processor.ProcessorContext;
+import org.apache.kafka.streams.processor.StateStore;
+import org.apache.kafka.streams.state.KeyValueIterator;
+import org.apache.kafka.streams.state.ReadOnlySessionStore;
+
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.Collections;
+import java.util.HashMap;
+import java.util.List;
+import java.util.Map;
+
+public class ReadOnlySessionStoreStub<K, V> implements ReadOnlySessionStore<K, V>,
StateStore {
+  private Map<K, List<KeyValue<Windowed<K>, V>>> sessions = new
HashMap<>();
+  private boolean open = true;
+
+  public void put(final Windowed<K> sessionKey, final V value) {
+    if (!sessions.containsKey(sessionKey.key())) {
+      sessions.put(sessionKey.key(), new ArrayList<KeyValue<Windowed<K>,
V>>());
+    }
+    sessions.get(sessionKey.key()).add(KeyValue.pair(sessionKey, value));
+  }
+
+  @Override
+  public KeyValueIterator<Windowed<K>, V> fetch(final K key) {
+    if (!open) {
+      throw new InvalidStateStoreException("not open");
+    }
+    if (!sessions.containsKey(key)) {
+      return new KeyValueIteratorStub<>(Collections.<KeyValue<Windowed<K>,
V>>emptyIterator());
+    }
+    return new KeyValueIteratorStub<>(sessions.get(key).iterator());
+  }
+
+  @Override
+  public String name() {
+    return "";
+  }
+
+  @Override
+  public void init(final ProcessorContext context, final StateStore root) {
+
+  }
+
+  @Override
+  public void flush() {
+
+  }
+
+  @Override
+  public void close() {
+
+  }
+
+  @Override
+  public boolean persistent() {
+    return false;
+  }
+
+  @Override
+  public boolean isOpen() {
+    return open;
+  }
+
+
+  public void setOpen(final boolean open) {
+    this.open = open;
+  }
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/kafka/blob/e0de3a42/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/SegmentedBytesStoreStub.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/SegmentedBytesStoreStub.java b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/SegmentedBytesStoreStub.java
new file mode 100644
index 0000000..3092d47
--- /dev/null
+++ b/streams/src/test/java/org/apache/kafka/test/SegmentedBytesStoreStub.java
@@ -0,0 +1,95 @@
+/**
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ * this work for additional information regarding copyright ownership.
+ * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ * (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ * the License. You may obtain a copy of the License at
+ * <p>
+ * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ * <p>
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+package org.apache.kafka.test;
+
+import org.apache.kafka.common.utils.Bytes;
+import org.apache.kafka.streams.KeyValue;
+import org.apache.kafka.streams.processor.ProcessorContext;
+import org.apache.kafka.streams.processor.StateStore;
+import org.apache.kafka.streams.state.KeyValueIterator;
+import org.apache.kafka.streams.state.internals.SegmentedBytesStore;
+
+import java.util.Collections;
+import java.util.HashMap;
+import java.util.Map;
+
+public class SegmentedBytesStoreStub implements SegmentedBytesStore {
+  private Map<Bytes, byte[]> store = new HashMap<>();
+  public boolean fetchCalled;
+  public boolean allUpToCalled;
+  public boolean flushed;
+  public boolean closed;
+  public boolean initialized;
+  public boolean removeCalled;
+  public boolean putCalled;
+  public boolean getCalled;
+
+  @Override
+  public String name() {
+    return "";
+  }
+
+  @Override
+  public void init(final ProcessorContext context, final StateStore root) {
+    initialized = true;
+  }
+
+  @Override
+  public KeyValueIterator<Bytes, byte[]> fetch(final Bytes key, final long from,
final long to) {
+    fetchCalled = true;
+    return new KeyValueIteratorStub<>(Collections.<KeyValue<Bytes, byte[]>>emptyIterator());
+  }
+
+  @Override
+  public void remove(final Bytes key) {
+    store.put(key, null);
+    removeCalled = true;
+  }
+
+  @Override
+  public void put(final Bytes key, final byte[] value) {
+    store.put(key, value);
+    putCalled = true;
+  }
+
+  @Override
+  public boolean isOpen() {
+    return false;
+  }
+
+
+  @Override
+  public byte[] get(final Bytes key) {
+    getCalled = true;
+    return store.get(key);
+  }
+
+  @Override
+  public void flush() {
+    flushed = true;
+  }
+
+  @Override
+  public void close() {
+    closed = true;
+  }
+
+  @Override
+  public boolean persistent() {
+    return false;
+  }
+}


Mime
View raw message