jmeter-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pmoua...@apache.org
Subject svn commit: r1827869 - /jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_zh_CN.properties
Date Tue, 27 Mar 2018 21:23:52 GMT
Author: pmouawad
Date: Tue Mar 27 21:23:52 2018
New Revision: 1827869

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1827869&view=rev
Log:
Improve chinese translations
Fix checkstyle errors

Modified:
    jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_zh_CN.properties

Modified: jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_zh_CN.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_zh_CN.properties?rev=1827869&r1=1827868&r2=1827869&view=diff
==============================================================================
--- jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_zh_CN.properties (original)
+++ jmeter/trunk/src/core/org/apache/jmeter/resources/messages_zh_CN.properties Tue Mar 27
21:23:52 2018
@@ -44,7 +44,6 @@ aggregate_graph_column_settings=\u5217\u
 aggregate_graph_columns_to_display=\u5217\u663E\u793A\uFF1A
 aggregate_graph_dimension=\u56FE\u8868\u5927\u5C0F
 aggregate_graph_display=\u663E\u793A\u56FE\u8868
-
 aggregate_graph_dynamic_size=\u52A8\u6001\u56FE\u5F62\u5927\u5C0F
 aggregate_graph_font=\u5B57\u4F53\uFF1A
 aggregate_graph_height=\u9AD8\u5EA6\uFF1A
@@ -79,81 +78,34 @@ aggregate_graph_xaxis_group=X\u8F74
 aggregate_graph_yaxis_group=Y\u8F74\uFF08\u6BEB\u79D2\uFF09
 aggregate_graph_yaxis_max_value=\u6700\u5927\u503C\uFF1A
 aggregate_report=\u805A\u5408\u62A5\u544A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 aggregate_report_total_label=\u603B\u4F53
 ajp_sampler_title=AJP/1.3 \u53D6\u6837\u5668
-
 als_message=\u6CE8\u610F\uFF1A\u8BBF\u95EE\u65E5\u5FD7\u89E3\u6790\u5668\uFF08Access Log
Parser\uFF09\u662F\u901A\u7528\u7684\u5E76\u5141\u8BB8\u5B9A\u4E49\u63D2\u4EF6
 als_message2=\u81EA\u5B9A\u4E49\u7684\u89E3\u6790\u5668\u3002\u8981\u8FD9\u4E48\u505A\uFF0C\u5B9E\u73B0LogParser\uFF0C\u6DFB\u52A0jar\u5230
 als_message3=/lib\u76EE\u5F55\u5E76\u5728sampler\u4E2D\u8F93\u5165\u7C7B\u540D\u79F0\u3002
 analyze=\u5206\u6790\u6570\u636E\u6587\u4EF6...
 anchor_modifier_title=HTML\u94FE\u63A5\u89E3\u6790\u5668
 appearance=\u5916\u89C2
-
 argument_must_not_be_negative=\u53C2\u6570\u4E0D\u5141\u8BB8\u662F\u8D1F\u503C\uFF01
-
-
 assertion_assume_success=\u5FFD\u7565\u72B6\u6001
-
 assertion_code_resp=\u54CD\u5E94\u4EE3\u7801
-
 assertion_contains=\u5305\u62EC
-
-
 assertion_matches=\u5339\u914D
 assertion_message_resp=\u54CD\u5E94\u4FE1\u606F
-
 assertion_not=\u5426
 assertion_or=\u6216\u8005
 assertion_pattern_match_rules=\u6A21\u5F0F\u5339\u914D\u89C4\u5219
 assertion_patterns_to_test=\u6D4B\u8BD5\u6A21\u5F0F
-
-
-
 assertion_resp_field=\u6D4B\u8BD5\u5B57\u6BB5
-
-
-
 assertion_text_resp=\u54CD\u5E94\u6587\u672C
 assertion_textarea_label=\u65AD\u8A00\uFF1A
 assertion_title=\u54CD\u5E94\u65AD\u8A00
 assertion_url_samp=URL\u6837\u672C
 assertion_visualizer_title=\u65AD\u8A00\u7ED3\u679C
-
-
-
 auth_base_url=\u57FA\u7840URL
-
-
 auth_manager_title=HTTP\u6388\u6743\u7BA1\u7406\u5668
 auths_stored=\u5B58\u50A8\u5728\u6388\u6743\u7BA1\u7406\u5668\u4E2D\u7684\u6388\u6743
-
-
 backend_listener=\u540E\u7AEF\u76D1\u542C\u5668
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 boundaryextractor_title=\u8FB9\u754C\u63D0\u53D6\u5668
 browse=\u6D4F\u89C8...
 bsf_sampler_title=BSF \u53D6\u6837\u5668
@@ -161,107 +113,42 @@ bsf_script=\u8981\u8FD0\u884C\u7684\u811
 bsf_script_file=\u8981\u8FD0\u884C\u7684\u811A\u672C\u6587\u4EF6
 bsf_script_language=\u811A\u672C\u8BED\u8A00\uFF1A
 bsf_script_parameters=\u4F20\u9012\u7ED9\u811A\u672C/\u6587\u4EF6\u7684\u53C2\u6570\uFF1A
-
-
 bsh_assertion_title=BeanShell\u65AD\u8A00
 bsh_function_expression=\u8868\u8FBE\u5F0F\u6C42\u503C
 bsh_sampler_title=BeanShell \u53D6\u6837\u5668
-
 bsh_script_file=\u811A\u672C\u6587\u4EF6
 bsh_script_parameters=\u53C2\u6570\uFF08-> String Parameters \u548C String [ ]bsh.args\uFF09
-
-
 busy_testing=\u6B63\u5728\u6D4B\u8BD5\uFF0C\u8BF7\u5728\u4FEE\u6539\u8BBE\u7F6E\u524D\u505C\u6B62\u6D4B\u8BD5
-
 cache_manager_title=HTTP\u7F13\u5B58\u7BA1\u7406\u5668
-
 cancel=\u53D6\u6D88
 cancel_exit_to_save=\u6D4B\u8BD5\u6761\u76EE\u672A\u5B58\u50A8\u3002\u4F60\u60F3\u5728\u9000\u51FA\u524D\u5B58\u50A8\u5417\uFF1F
 cancel_new_to_save=\u6D4B\u8BD5\u6761\u76EE\u672A\u5B58\u50A8\u3002\u4F60\u60F3\u5728\u6E05\u7A7A\u6D4B\u8BD5\u8BA1\u5212\u524D\u5B58\u50A8\u5417\uFF1F
-
-
-
-
-
-
-
 choose_function=\u9009\u62E9\u4E00\u4E2A\u529F\u80FD
 choose_language=\u9009\u62E9\u8BED\u8A00
 clear=\u6E05\u9664
 clear_all=\u6E05\u9664\u5168\u90E8
-
-
 clear_cookies_per_iter=\u6BCF\u6B21\u53CD\u590D\u6E05\u9664Cookies\uFF1F
-
-
-
-
 column_delete_disallowed=\u4E0D\u5141\u8BB8\u5220\u9664\u6B64\u5217
 column_number=CSV\u6587\u4EF6\u5217\u53F7| next| *alias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 comparison_visualizer_title=\u6BD4\u8F83\u65AD\u8A00\u53EF\u89C6\u5316\u5668
-
-
 config_save_settings=\u914D\u7F6E
-
 constant_throughput_timer_memo=\u5728\u53D6\u6837\u95F4\u6DFB\u52A0\u5EF6\u8FDF\u6765\u83B7\u5F97\u56FA\u5B9A\u7684\u541E\u5410\u91CF
 constant_timer_delay=\u7EBF\u7A0B\u5EF6\u8FDF\uFF08\u6BEB\u79D2\uFF09\uFF1A
 constant_timer_memo=\u5728\u53D6\u6837\u95F4\u6DFB\u52A0\u56FA\u5B9A\u5EF6\u8FDF
 constant_timer_title=\u56FA\u5B9A\u5B9A\u65F6\u5668
 content_encoding=\u5185\u5BB9\u7F16\u7801\uFF1A
 controller=\u63A7\u5236\u5668
-
-
 cookie_manager_title=HTTP Cookie\u7BA1\u7406\u5668
-
 cookies_stored=\u5B58\u50A8\u5728Cookie\u7BA1\u7406\u5668\u4E2D\u7684Cookie
 copy=\u590D\u5236
 counter_config_title=\u8BA1\u6570\u5668
 counter_per_user=\u4E0E\u6BCF\u7528\u6237\u72EC\u7ACB\u7684\u8DDF\u8E2A\u8BA1\u6570\u5668
-
-
-
 critical_section_controller_title=\u4E34\u754C\u90E8\u5206\u63A7\u5236\u5668
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 cut=\u526A\u5207
 cut_paste_function=\u62F7\u8D1D\u5E76\u7C98\u8D34\u51FD\u6570\u5B57\u7B26\u4E32
-
-
-
-
-
-
 database_sql_query_string=SQL\u67E5\u8BE2\u5B57\u7B26\u4E32\uFF1A
 database_sql_query_title=JDBC SQL\u67E5\u8BE2\u7F3A\u7701\u503C
 database_testing_title=JDBC\u8BF7\u6C42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 de=\u5FB7\u8BED
 debug_off=\u8C03\u8BD5\u5173
 debug_on=\u8C03\u8BD5\u5F00
@@ -271,24 +158,12 @@ delay=\u542F\u52A8\u5EF6\u8FDF\uFF08\u79
 delayed_start=\u5EF6\u8FDF\u521B\u5EFA\u7EBF\u7A0B\u76F4\u5230\u9700\u8981
 delete=\u5220\u9664
 delete_parameter=\u5220\u9664\u53D8\u91CF
-
 delete_test=\u5220\u9664\u6D4B\u8BD5
 delete_user=\u5220\u9664\u7528\u6237
-
-
-
 detail=\u8BE6\u7EC6
-
 disable=\u7981\u7528
-
 dns_cache_manager_title=DNS\u7F13\u5B58\u7BA1\u7406\u5668
-
-
-
-
 domain=\u57DF
-
-
 down=\u5411\u4E0B
 duplicate=\u590D\u5199
 duration=\u6301\u7EED\u65F6\u95F4\uFF08\u79D2\uFF09
@@ -297,39 +172,23 @@ duration_assertion_failure=\u64CD\u4F5C\
 duration_assertion_input_error=\u8BF7\u8F93\u5165\u4E00\u4E2A\u6709\u6548\u7684\u6B63\u6574\u6570\u3002
 duration_assertion_label=\u6301\u7EED\u65F6\u95F4\uFF08\u6BEB\u79D2\uFF09\uFF1A
 duration_assertion_title=\u65AD\u8A00\u6301\u7EED\u65F6\u95F4
-
 edit=\u7F16\u8F91
 email_results_title=\u7535\u5B50\u90AE\u4EF6\u7ED3\u679C
 en=\u82F1\u8BED
 enable=\u542F\u7528
-
 encode?=\u7F16\u7801\uFF1F
 encoded_value=URL\u7F16\u7801\u540E\u7684\u503C
 entry_dn=DN\u5165\u53E3
-
-
-
-
 error_loading_help=\u52A0\u8F7D\u5E2E\u52A9\u9875\u9762\u51FA\u9519
 error_occurred=\u53D1\u751F\u9519\u8BEF
-
 es=\u897F\u73ED\u7259\u8BED
-
-
-
-
 example_data=\u6837\u672C\u6570\u636E
 example_title=\u793A\u4F8B\u53D6\u6837\u5668
 exit=\u9000\u51FA
-
-
 expiration=\u8FC7\u671F
-
 export_transactions_menu=\u5BFC\u51FA\u4EA4\u6362\u62A5\u544A
-
 export_transactions_names_action=\u5BFC\u51FA\u4EA4\u6362\u62A5\u544A
 export_transactions_title=\u5BFC\u51FA\u4EA4\u6362\u7ED3\u679C
-
 field_name=\u5B57\u6BB5\u540D\u79F0
 file=\u6587\u4EF6
 file_already_in_use=\u6587\u4EF6\u6B63\u5728\u4F7F\u7528
@@ -349,33 +208,17 @@ file_visualizer_verbose=\u8BE6\u7EC6\u76
 filename=\u6587\u4EF6\u540D\u79F0
 follow_redirects=\u8DDF\u968F\u91CD\u5B9A\u5411
 follow_redirects_auto=\u81ea\u52a8\u91cd\u5b9a\u5411
-
-
-
-
-
 foreach_controller_title=ForEach\u63A7\u5236\u5668
 foreach_end_index=\u7ED3\u675F\u5FAA\u73AF\u5B57\u6BB5\uFF08\u542B\uFF09
 foreach_input=\u8F93\u5165\u53D8\u91CF\u524D\u7F00
 foreach_output=\u8F93\u51FA\u53D8\u91CF\u540D\u79F0
 foreach_start_index=\u5F00\u59CB\u5FAA\u73AF\u5B57\u6BB5\uFF08\u4E0D\u5305\u542B\uFF09
-
-
 fr=\u6CD5\u8BED
-
-
-
-
-
-
 ftp_sample_title=FTP\u9ED8\u8BA4\u8BF7\u6C42
-
 ftp_testing_title=FTP\u8BF7\u6C42
 function_dialog_menu_item=\u51FD\u6570\u52A9\u624B\u5BF9\u8BDD\u6846
-
 function_helper_title=\u51FD\u6570\u52A9\u624B
 function_name_param=\u51FD\u6570\u540D\u79F0\u3002\u7528\u4E8E\u5B58\u50A8\u5728\u6D4B\u8BD5\u8BA1\u5212\u4E2D\u5176\u4ED6\u7684\u65B9\u5F0F\u4F7F\u7528\u7684\u503C\u3002
-
 function_params=\u51FD\u6570\u53C2\u6570
 functional_mode=\u51FD\u6570\u6D4B\u8BD5\u6A21\u5F0F
 functional_mode_explanation=\u53EA\u6709\u5F53\u4F60\u9700\u8981\u8BB0\u5F55\u6BCF\u4E2A\u8BF7\u6C42\u4ECE\u670D\u52A1\u5668\u53D6\u5F97\u7684\u6570\u636E\u5230\u6587\u4EF6\u65F6\u624D\u9700\u8981\u9009\u62E9\u51FD\u6570\u6D4B\u8BD5\u6A21\u5F0F\u3002\n\u9009\u62E9\u8FD9\u4E2A\u9009\u9879\u5F88\u5F71\u54CD\u6027\u80FD\u3002\n
@@ -388,38 +231,19 @@ generator=\u751F\u6210\u5668\u7C7B\u540D
 generator_cnf_msg=\u4E0D\u80FD\u627E\u5230\u751F\u6210\u5668\u7C7B\u3002\u8BF7\u786E\u5B9A\u4F60\u5C06jar\u6587\u4EF6\u653E\u7F6E\u5728/lib\u76EE\u5F55\u4E2D\u3002
 generator_illegal_msg=\u7531\u4E8EIllegalAccessException\uFF0C\u4E0D\u80FD\u8BBF\u95EE\u751F\u6210\u5668\u7C7B\u3002
 generator_instantiate_msg=\u4E0D\u80FD\u521B\u5EFA\u751F\u6210\u5668\u89E3\u6790\u5668\u7684\u5B9E\u4F8B\u3002\u8BF7\u786E\u4FDD\u751F\u6210\u5668\u5B9E\u73B0\u4E86Generator\u63A5\u53E3\u3002
-
 graph_choose_graphs=\u8981\u663E\u793A\u7684\u56FE\u5F62
 graph_full_results_title=\u56FE\u5F62\u7ED3\u679C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 graph_resp_time_title=\u54CD\u5E94\u65F6\u95F4\u56FE
-
-
 graph_results_average=\u5E73\u5747
 graph_results_data=\u6570\u636E
 graph_results_deviation=\u504F\u79BB
 graph_results_latest_sample=\u6700\u65B0\u6837\u672C
 graph_results_median=\u4E2D\u503C
-
 graph_results_no_samples=\u6837\u672C\u6570\u76EE
 graph_results_throughput=\u541E\u5410\u91CF
 graph_results_title=\u56FE\u5F62\u7ED3\u679C
-
 grouping_add_separators=\u5728\u7EC4\u95F4\u6DFB\u52A0\u5206\u9694
 grouping_in_controllers=\u6BCF\u4E2A\u7EC4\u653E\u5165\u4E00\u4E2A\u65B0\u7684\u63A7\u5236\u5668
-
 grouping_mode=\u5206\u7EC4\uFF1A
 grouping_no_groups=\u4E0D\u5BF9\u6837\u672C\u5206\u7EC4
 grouping_store_first_only=\u53EA\u5B58\u50A8\u6BCF\u4E2A\u7EC4\u7684\u7B2C\u4E00\u4E2A\u6837\u672C
@@ -428,125 +252,39 @@ headers_stored=\u4FE1\u606F\u5934\u5B58\
 heap_dump=\u521B\u5EFA\u4E00\u4E2A\u5806\u8F6C\u50A8
 help=\u5E2E\u52A9
 help_node=\u8FD9\u4E2A\u8282\u70B9\u662F\u4EC0\u4E48\uFF1F
-
 html_assertion_label=HTML\u65AD\u8A00
 html_assertion_title=HTML\u65AD\u8A00
 html_extractor_title=CSS/JQuery\u63D0\u53D6\u5668
-
 http_implementation=\u5B9E\u73B0\uFF1A
 http_response_code=HTTP\u54CD\u5E94\u4EE3\u7801
 http_url_rewriting_modifier_title=HTTP URL \u91CD\u5199\u4FEE\u9970\u7B26
 http_user_parameter_modifier=HTTP \u7528\u6237\u53C2\u6570\u4FEE\u9970\u7B26
-
-
-
 httpmirror_title=HTTP\u955C\u50CF\u670D\u52A1\u5668
 id_prefix=ID\u524D\u7F00
 id_suffix=ID\u540E\u7F00
-
-
-
 if_controller_label=\u6761\u4EF6
 if_controller_title=\u5982\u679C\uFF08If\uFF09\u63A7\u5236\u5668
-
 ignore_subcontrollers=\u5FFD\u7565\u8D44\u63A7\u5236\u5668\u5757
 include_controller=Include\u63A7\u5236\u5668
 include_equals=\u5305\u542B\u7B49\u4E8E\uFF1F
-
 increment=\u9012\u589E
 infinite=\u6C38\u8FDC
-
 insert_after=\u4E4B\u540E\u63D2\u5165
 insert_before=\u4E4B\u524D\u63D2\u5165
 insert_parent=\u63D2\u5165\u4E0A\u7EA7
 interleave_control_title=\u4EA4\u66FF\u63A7\u5236\u5668
-
 intsum_param_1=\u8981\u6DFB\u52A0\u7684\u7B2C\u4E00\u4E2A\u6574\u6570\u3002
 intsum_param_2=\u8981\u6DFB\u52A0\u7684\u7B2C\u4E8C\u4E2A\u6574\u6570\u2014\u2014\u66F4\u591A\u7684\u6574\u6570\u53EF\u4EE5\u901A\u8FC7\u6DFB\u52A0\u66F4\u591A\u7684\u53C2\u6570\u6765\u6C42\u548C\u3002
 invalid_data=\u65E0\u6548\u6570\u636E
-
-
 invalid_mail_server=\u90AE\u4EF6\u670D\u52A1\u5668\u4E0D\u53EF\u77E5\u3002
-
 iteration_counter_arg_1=TRUE\uFF0C\u6BCF\u4E2A\u7528\u6237\u6709\u81EA\u5DF1\u7684\u8BA1\u6570\u5668\uFF1BFALSE\uFF0C\u4F7F\u7528\u5168\u5C40\u8BA1\u6570\u5668
 iterator_num=\u5FAA\u73AF\u6B21\u6570
 ja=\u65E5\u8BED
-
 java_request=Java\u8BF7\u6C42
 java_request_defaults=Java\u9ED8\u8BA4\u8BF7\u6C42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 jms_point_to_point=JMS\u70B9\u5230\u70B9
-
-
-
-
-
-
-
-
 jms_publisher=JMS\u53D1\u5E03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 jms_subscriber_title=JMS\u8BA2\u9605
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 jndi_config_title=JNDI\u914D\u7F6E
 jndi_lookup_name=\u8FDC\u7A0B\u63A5\u53E3
 jndi_lookup_title=JNDI\u67E5\u8BE2\u914D\u7F6E
@@ -561,78 +299,17 @@ jndi_method_remote_parms=\u8FDC\u7A0B\u6
 jndi_method_title=\u8FDC\u7A0B\u65B9\u6CD5\u914D\u7F6E
 jndi_testing_title=JNDI\u8BF7\u6C42
 jndi_url_jndi_props=JNDI\u5C5E\u6027
-
-
-
-
-
 json_post_processor_title=JSON\u63D0\u53D6\u5668
 json_assertion_title=JSON\u65AD\u8A00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 junit_request=JUnit\u8BF7\u6C42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 ldap_sample_title=LDAP\u9ED8\u8BA4\u8BF7\u6C42
-
-
-
-
 ldap_testing_title=LDAP\u8BF7\u6C42
 ldapext_sample_title=LDAP\u6269\u5C55\u8BF7\u6C42\u9ED8\u8BA4\u503C
 ldapext_testing_title=LDAP\u6269\u5C55\u8BF7\u6C42\u9ED8\u8BA4\u503C
 library=\u5E93
-
-
-
-
-
 load=\u8F7D\u5165
-
 log_errors_only=\u4EC5\u9519\u8BEF\u65E5\u5FD7
 log_file=\u65E5\u5FD7\u6587\u4EF6\u4F4D\u7F6E
-
-
-
-
-
 log_only=\u663E\u793A\u65E5\u5FD7\u5185\u5BB9\uFF1A
 log_parser=\u65E5\u5FD7\u89E3\u6790\u5668\u7C7B\u540D
 log_parser_cnf_msg=\u627E\u4E0D\u5230\u7C7B\u3002\u786E\u8BA4\u4F60\u5C06jar\u6587\u4EF6\u653E\u5728\u4E86/lib\u76EE\u5F55\u4E2D\u3002
@@ -643,62 +320,24 @@ log_success_only=\u4EC5\u6210\u529F\u65E
 logic_controller_title=\u7B80\u5355\u63A7\u5236\u5668
 login_config=\u767B\u9646\u914D\u7F6E
 login_config_element=\u767B\u9646\u914D\u7F6E\u5143\u4EF6/\u7D20
-
-
 loop_controller_title=\u5FAA\u73AF\u63A7\u5236\u5668
 looping_control=\u5FAA\u73AF\u63A7\u5236
 lower_bound=\u8F83\u4F4E\u8303\u56F4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 mail_reader_title=\u90AE\u4EF6\u9605\u8BFB\u8005\u53D6\u6837\u5668
-
-
 mailer_attributes_panel=\u90AE\u4EF6\u5C5E\u6027
-
 mailer_error=\u4E0D\u80FD\u53D1\u9001\u90AE\u4EF6\u3002\u8BF7\u4FEE\u6B63\u9519\u8BEF\u3002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 mailer_visualizer_title=\u90AE\u4EF6\u89C2\u5BDF\u4EEA
 match_num_field=\u5339\u914D\u6570\u5B57\uFF080\u4EE3\u8868\u968F\u673A\uFF09\uFF1A
 max=\u6700\u5927\u503C
-
 maximum_param=\u4E00\u4E2A\u8303\u56F4\u5185\u5141\u8BB8\u7684\u6700\u5927\u503C
 md5hex_assertion_failure=MD5\u603B\u5408\u65AD\u8A00\u9519\u8BEF\uFF1A\u5F97\u5230\u4E86{0}\uFF0C\u4F46\u5E94\u8BE5\u662F{1}
-
 md5hex_assertion_md5hex_test=\u8981\u65AD\u8A00\u7684MD5Hex
 md5hex_assertion_title=MD5Hex\u65AD\u8A00
-
 menu_assertions=\u65AD\u8A00
 menu_collapse_all=\u5168\u90E8\u6298\u53E0
-
 menu_config_element=\u914D\u7F6E\u5143\u4EF6
 menu_edit=\u7F16\u8F91
 menu_expand_all=\u5168\u90E8\u5C55\u5F00
-
 menu_fragments=\u6D4B\u8BD5\u7247\u6BB5
 menu_generative_controller=\u53D6\u6837\u5668
 menu_listener=\u76D1\u542C\u5668
@@ -716,10 +355,8 @@ menu_response_based_modifiers=\u57FA\u4E
 menu_save_before_run=\u8FD0\u884C\u524D\u81EA\u52A8\u4FDD\u5B58
 menu_search=\u67E5\u627E
 menu_search_reset=\u91CD\u7F6E\u641C\u7D22
-
 menu_threads=\u7EBF\u7A0B\uFF08\u7528\u6237\uFF09
 menu_timer=\u5B9A\u65F6\u5668
-
 menu_zoom_in=\u653E\u5927
 menu_zoom_out=\u7F29\u5C0F
 metadata=\u539F\u6570\u636E
@@ -727,25 +364,15 @@ method=\u65B9\u6CD5\uFF1A
 mimetype=MIME\u7C7B\u578B
 minimum_param=\u4E00\u4E2A\u8303\u56F4\u5185\u7684\u6700\u5C0F\u503C
 minute=\u5206\u949F
-
 modification_controller_title=\u4FEE\u6B63\u63A7\u5236\u5668
 modification_manager_title=\u4FEE\u6B63\u7BA1\u7406\u5668
 modify_test=\u4FEE\u6539\u6D4B\u8BD5
-
-
 module_controller_title=\u6A21\u5757\u63A7\u5236\u5668
-
-
 name=\u540D\u79F0\uFF1A
 new=\u65B0\u5EFA
-
-
 no=\u632A\u5A01\u8BED
-
 number_of_threads=\u7EBF\u7A0B\u6570\uFF1A
-
 once_only_controller_title=\u4EC5\u4E00\u6B21\u63A7\u5236\u5668
-
 open=\u6253\u5F00...
 option=\u9009\u9879
 optional_tasks=\u5176\u4ED6\u4EFB\u52A1
@@ -755,15 +382,9 @@ paste=\u7C98\u8D34
 paste_insert=\u4F5C\u4E3A\u63D2\u5165\u7C98\u8D34
 path=\u8DEF\u5F84\uFF1A
 path_extension_choice=\u8DEF\u5F84\u6269\u5C55\uFF08\u4F7F\u7528";"\u4F5C\u5206\u9694\u7B26\uFF09
-
-
 patterns_to_exclude=\u6392\u9664\u6A21\u5F0F
 patterns_to_include=\u5305\u542B\u6A21\u5F0F
-
 pl=\u6CE2\u5170\u8BED
-
-
-
 poisson_timer_title=\u6CCA\u677E\u968F\u673A\u5B9A\u65F6\u5668
 port=\u7AEF\u53E3\uFF1A
 post_as_parameters=\u53C2\u6570
@@ -771,99 +392,36 @@ post_body=\u6D88\u606F\u4F53\u6570\u636E
 post_body_raw=\u6D88\u606F\u4F53\u6570\u636E
 post_files_upload=\u6587\u4EF6\u4E0A\u4F20
 post_thread_group_title=tearDown\u7EBF\u7A0B\u7EC4
-
-
 property_default_param=\u9ED8\u8BA4\u503C
 property_edit=\u7F16\u8F91
-
 property_editor.value_is_invalid_title=\u65E0\u6548\u8F93\u5165
 property_name_param=\u5C5E\u6027\u540D\u79F0
-
-
 property_undefined=\u672A\u5B9A\u4E49
-
 property_visualiser_title=\u5C5E\u6027\u663E\u793A
 protocol=\u534F\u8BAE\uFF1A
 protocol_java_border=Java\u7C7B
 protocol_java_classname=\u7C7B\u540D\u79F0\uFF1A
 protocol_java_config_tile=\u914D\u7F6EJava\u6837\u672C
 protocol_java_test_title=Java\u6D4B\u8BD5
-
 proxy_assertions=\u6DFB\u52A0\u65AD\u8A00
 proxy_cl_error=\u5982\u679C\u6307\u5B9A\u4EE3\u7406\u670D\u52A1\u5668\uFF0C\u4E3B\u673A\u548C\u7AEF\u53E3\u5FC5\u987B\u6307\u5B9A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 proxy_headers=\u8BB0\u5F55HTTP\u4FE1\u606F\u5934
-
-
-
-
-
 proxy_separators=\u6DFB\u52A0\u5206\u9694\u7B26
-
-
-
-
 proxy_target=\u76EE\u6807\u63A7\u5236\u5668\uFF1A
-
-
-
 proxy_title=HTTP\u4EE3\u7406\u670D\u52A1\u5668
 pt_br=\u8461\u8404\u7259\u8BED\uFF08\u5DF4\u897F\uFF09
 ramp_up=Ramp-Up\u65F6\u95F4\uFF08\u79D2\uFF09\uFF1A
 random_control_title=\u968F\u673A\u63A7\u5236\u5668
 random_order_control_title=\u968F\u673A\u987A\u5E8F\u63A7\u5236\u5668
-
-
-
-
-
-
 record_controller_title=\u5F55\u5236\u63A7\u5236\u5668
-
 ref_name_field=\u5F15\u7528\u540D\u79F0\uFF1A
 regex_extractor_title=\u6B63\u5219\u8868\u8FBE\u5F0F\u63D0\u53D6\u5668
 regex_field=\u6B63\u5219\u8868\u8FBE\u5F0F\uFF1A
-
-
 regex_params_title=\u6B63\u5219\u8868\u8FBE\u5F0F\u7528\u6237\u53C2\u6570
-
 regex_source=\u8981\u68C0\u67E5\u7684\u54CD\u5E94\u5B57\u6BB5
 regex_src_body=\u4E3B\u4F53
-
-
 regex_src_hdrs=\u4FE1\u606F\u5934
-
-
 regexfunc_param_1=\u7528\u4E8E\u4ECE\u524D\u4E00\u4E2A\u8BF7\u6C42\u641C\u7D22\u7ED3\u679C\u7684\u6B63\u5219\u8868\u8FBE\u5F0F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 remote_exit=\u8FDC\u7A0B\u9000\u51FA
 remote_exit_all=\u8FDC\u7A0B\u9000\u51FA\u6240\u6709
 remote_shut=\u8FDC\u7A0B\u5173\u95ED
@@ -873,89 +431,15 @@ remote_start_all=\u8FDC\u7A0B\u542F\u52A
 remote_stop=\u8FDC\u7A0B\u505C\u6B62
 remote_stop_all=\u8FDC\u7A0B\u505C\u6B62\u6240\u6709
 remove=\u5220\u9664
-
-
-
-
 report=\u62A5\u544A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 request_data=\u8BF7\u6C42\u6570\u636E
 reset=\u91CD\u7F6E
 response_save_as_md5=\u4FDD\u5B58\u54CD\u5E94\u4E3AMD5\u54C8\u5E0C
-
-
-
-
 restart=\u91CD\u542F
 resultaction_title=\u7ED3\u679C\u72B6\u6001\u5904\u7406\u5668
-
-
-
-
 resultsaver_prefix=\u6587\u4EF6\u540D\u79F0\u524D\u7F00\uFF1A
-
-
-
-
-
 resultsaver_title=\u4FDD\u5B58\u54CD\u5E94\u5230\u6587\u4EF6
-
-
-
-
-
 revert_project=\u8FD8\u539F
-
 root=\u6839
 root_title=\u6839
 run=\u8FD0\u884C
@@ -963,90 +447,28 @@ run_threadgroup=\u542F\u52A8
 run_threadgroup_no_timers=\u4E0D\u505C\u987F\u542F\u52A8
 running_test=\u6B63\u5728\u8FD0\u884C\u7684\u6D4B\u8BD5
 runtime_controller_title=Runtime\u63A7\u5236\u5668
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 sampler_on_error_action=\u5728\u53D6\u6837\u5668\u9519\u8BEF\u540E\u8981\u6267\u884C\u7684\u52A8\u4F5C
 sampler_on_error_continue=\u7EE7\u7EED
 sampler_on_error_start_next_loop=\u542F\u52A8\u4E0B\u4E00\u8FDB\u7A0B\u5FAA\u73AF
 sampler_on_error_stop_test=\u505C\u6B62\u6D4B\u8BD5
 sampler_on_error_stop_test_now=\u7ACB\u5373\u505C\u6B62\u6D4B\u8BD5
 sampler_on_error_stop_thread=\u505C\u6B62\u7EBF\u7A0B
-
-
 sample_timeout_title=\u53D6\u6837\u5668\u8D85\u65F6
 save=\u4FDD\u5B58\u6D4B\u8BD5\u8BA1\u5212
 save?=\u4FDD\u5B58\uFF1F
 save_all_as=\u4FDD\u5B58\u6D4B\u8BD5\u8BA1\u5212\u4E3A
 save_as=\u9009\u4E2D\u90E8\u5206\u4FDD\u5B58\u4E3A...
-
 save_as_image=\u4FDD\u5B58\u8282\u70B9\u4E3A\u56FE\u7247
 save_as_image_all=\u4FDD\u5B58\u5C4F\u5E55\u4E3A\u56FE\u7247
 save_as_test_fragment=\u4FDD\u5B58\u4E3A\u6D4B\u8BD5\u7247\u6BB5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 scheduler=\u8C03\u5EA6\u5668
 scheduler_configuration=\u8C03\u5EA6\u5668\u914D\u7F6E
-
 search=\u67E5\u627E
-
-
 search_filter=\u641C\u7D22\u8FC7\u6EE4\u5668
-
 search_test=\u641C\u7D22\u6D4B\u8BD5
-
-
-
 search_text_chkbox_case=\u533A\u5206\u5927\u5C0F\u5199
 search_text_chkbox_regexp=\u6B63\u5219\u8868\u8FBE\u5F0F
 search_text_field=\u67E5\u627E\uFF1A
-
-
-
-
-
-
-
-
 secure=\u5B89\u5168
 send_file=\u540C\u8BF7\u6C42\u4E00\u8D77\u53D1\u9001\u6587\u4EF6\uFF1A
 send_file_browse=\u6D4F\u89C8...
@@ -1057,131 +479,33 @@ server=\u670D\u52A1\u5668\u540D\u79F0\u6
 servername=\u670D\u52A1\u5668\u540D\u79F0\uFF1A
 session_argument_name=\u4F1A\u8BDD\u53C2\u6570\u540D\u79F0\uFF1A
 setup_thread_group_title=setUp\u7EBF\u7A0B\u7EC4
-
-
 shutdown=\u5173\u95ED
 simple_config_element=\u7B80\u5355\u914D\u7F6E\u5143\u4EF6
 simple_data_writer_title=\u7B80\u5355\u6570\u636E\u5199\u5165\u5668
-
-
-
-
-
-
 size_assertion_comparator_label=\u6BD4\u8F83\u7C7B\u578B
-
 size_assertion_input_error=\u8BF7\u8F93\u5165\u4E00\u4E2A\u6709\u6548\u7684\u6B63\u6574\u6570\u3002
 size_assertion_label=\u5B57\u8282\u5927\u5C0F\uFF1A
-
 size_assertion_title=\u5927\u5C0F\u65AD\u8A00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 smime_assertion_title=SMIME\u65AD\u8A00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 smtp_sampler_title=SMTP\u53D6\u6837\u5668
-
-
-
-
-
-
 smtp_server_timeouts_settings=\u8D85\u65F6\uFF08\u6BEB\u79D2\uFF09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 soap_action=Soap\u52A8\u4F5C
-
-
-
-
-
-
-
 ssl_alias_prompt=\u8BF7\u8F93\u5165\u9996\u9009\u7684\u522B\u540D
 ssl_alias_select=\u4E3A\u6D4B\u8BD5\u9009\u62E9\u4F60\u7684\u522B\u540D
 ssl_alias_title=\u5BA2\u6237\u7AEF\u522B\u540D
-
 ssl_pass_prompt=\u8BF7\u8F93\u5165\u4F60\u7684\u5BC6\u7801
-
 ssl_port=SSL\u7AEF\u53E3
 sslmanager=SSL\u7BA1\u7406\u5668
 start=\u542F\u52A8
 start_no_timers=\u4E0D\u505C\u987F\u5F00\u59CB
-
 stop=\u505C\u6B62
 stopping_test=\u505C\u6B62\u5168\u90E8\u6D4B\u8BD5\u7EBF\u7A0B\u3002\u8BF7\u8010\u5FC3\u7B49\u5F85\u3002
-
-
 stopping_test_title=\u6B63\u5728\u505C\u6B62\u6D4B\u8BD5
-
 string_from_file_file_name=\u8F93\u5165\u6587\u4EF6\u7684\u5168\u8DEF\u5F84
-
-
 summariser_title=\u751F\u6210\u6982\u8981\u7ED3\u679C
 summary_report=\u6C47\u603B\u62A5\u544A
-
 switch_controller_title=Switch\u63A7\u5236\u5668
-
-
-
 system_sampler_title=OS\u8FDB\u7A0B\u53D6\u6837\u5668
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 tcp_config_title=TCP\u53D6\u6837\u5668\u914D\u7F6E
 tcp_nodelay=\u8BBE\u7F6E\u65E0\u5EF6\u8FDF
 tcp_port=\u7AEF\u53E3\u53F7\uFF1A
@@ -1189,178 +513,54 @@ tcp_request_data=\u8981\u53D1\u9001\u768
 tcp_sample_title=TCP\u53D6\u6837\u5668
 tcp_timeout=\u8D85\u65F6\uFF1A
 teardown_on_shutdown=\u4E3B\u7EBF\u7A0B\u7ED3\u675F\u540E\u8FD0\u884C tearDown\u7EBF\u7A0B\u7EC4
-
-
 template_field=\u6A21\u677F\uFF1A
-
 template_menu=\u6A21\u677F...
-
-
-
 test=\u6D4B\u8BD5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 test_action_title=\u6D4B\u8BD5\u6D3B\u52A8
 test_configuration=\u6D4B\u8BD5\u914D\u7F6E
 test_fragment_title=\u6D4B\u8BD5\u7247\u6BB5
 test_plan=\u6D4B\u8BD5\u8BA1\u5212
 test_plan_classpath_browse=\u6DFB\u52A0\u76EE\u5F55\u6216jar\u5305\u5230ClassPath
-
 testplan.serialized=\u72EC\u7ACB\u8FD0\u884C\u6BCF\u4E2A\u7EBF\u7A0B\u7EC4\uFF08\u4F8B\u5982\u5728\u4E00\u4E2A\u7EC4\u8FD0\u884C\u7ED3\u675F\u540E\u542F\u52A8\u4E0B\u4E00\u4E2A\uFF09
 testplan_comments=\u6CE8\u91CA\uFF1A
-
-
-
-
-
-
-
 thread_delay_properties=\u7EBF\u7A0B\u5EF6\u8FDF\u5C5E\u6027
 thread_dump=\u521B\u5EFA\u4E00\u4E2A\u7EBF\u7A0B\u8F6C\u50A8
 thread_group_title=\u7EBF\u7A0B\u7EC4
 thread_properties=\u7EBF\u7A0B\u5C5E\u6027
 threadgroup=\u7EBF\u7A0B\u7EC4
-
-
-
 throughput_control_title=\u541E\u5410\u91CF\u63A7\u5236\u5668
 throughput_control_tplabel=\u541E\u5410\u91CF
-
-
-
-
-
-
 toggle=\u5207\u6362
-
 tr=\u571F\u8033\u5176\u8BED
-
-
 transaction_controller_title=\u4E8B\u52A1\u63A7\u5236\u5668
-
-
-
-
-
-
-
-
 uniform_timer_title=\u7EDF\u4E00\u968F\u673A\u5B9A\u65F6\u5668
 up=\u5411\u4E0A
-
 update_per_iter=\u6BCF\u6B21\u8DCC\u4EE3\u66F4\u65B0\u4E00\u6B21
 upload=\u6587\u4EF6\u4E0A\u8F7D
 upper_bound=\u4E0A\u9650
-
-
-
-
-
-
 url_config_protocol=\u534F\u8BAE\uFF1A
 url_config_title=HTTP\u8BF7\u6C42\u9ED8\u8BA4\u503C
-
-
-
-
-
-
 use_keepalive=\u4F7F\u7528 KeepAlive
 use_multipart_for_http_post=\u5BF9POST\u4F7F\u7528multipart / form-data
 use_multipart_mode_browser=\u4E0E\u6D4F\u89C8\u5668\u517C\u5BB9\u7684\u5934
 use_recording_controller=\u4F7F\u7528\u5F55\u5236\u63A7\u5236\u5668
-
 useful_links=\u6709\u7528\u7684\u94FE\u63A5
 user=\u7528\u6237
 user_defined_test=\u7528\u6237\u5B9A\u4E49\u7684\u6D4B\u8BD5
 user_defined_variables=\u7528\u6237\u5B9A\u4E49\u7684\u53D8\u91CF
-
 user_parameters_table=\u53C2\u6570
 user_parameters_title=\u7528\u6237\u53C2\u6570
-
 username=\u7528\u6237\u540D
-
 validate_threadgroup=\u9A8C\u8BC1
 value=\u503C
-
-
 var_name=\u5F15\u7528\u540D\u79F0
-
 view_graph_tree_title=\u5BDF\u770B\u7ED3\u679C\u6811
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 view_results_in_table=\u7528\u8868\u683C\u5BDF\u770B\u7ED3\u679C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 view_results_tab_request=\u8BF7\u6C42
 view_results_tab_response=\u54CD\u5E94\u6570\u636E
 view_results_tab_sampler=\u53D6\u6837\u5668\u7ED3\u679C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 view_results_title=\u5BDF\u770B\u7ED3\u679C
 view_results_tree_title=\u5BDF\u770B\u7ED3\u679C\u6811
-
-
-
-
 web_proxy_server_title=\u4EE3\u7406\u670D\u52A1\u5668
 web_request=HTTP\u8BF7\u6C42
 web_server=Web\u670D\u52A1\u5668
@@ -1370,7 +570,6 @@ web_server_port=\u7AEF\u53E3\u53F7\uFF1A
 web_server_timeout_connect=\u8FDE\u63A5\uFF1A
 web_server_timeout_response=\u54CD\u5E94\uFF1A
 web_server_timeout_title=\u8D85\u65F6\uFF08\u6BEB\u79D2\uFF09
-
 web_testing_basic=\u57FA\u672C
 web_testing_advanced=\u9AD8\u7EA7
 web_testing_concurrent_download=\u5E76\u884C\u4E0B\u8F7D. \u6570\u91CF\uFF1A
@@ -1383,44 +582,14 @@ web_testing_source_ip_device_ipv4=\u8BBE
 web_testing_source_ip_device_ipv6=\u8BBE\u5907 IPv6
 web_testing_source_ip_hostname=IP/\u4E3B\u673A\u540D
 web_testing_title=HTTP\u8BF7\u6C42
-
 while_controller_title=While\u63A7\u5236\u5668
 workbench_title=\u5DE5\u4F5C\u53F0
 xml_assertion_title=XML\u65AD\u8A00
-
-
-
-
-
-
 xmlschema_assertion_title=XML Schema\u65AD\u8A00
 xpath_assertion_button=\u9A8C\u8BC1
-
-
-
-
-
-
 xpath_assertion_test=XPath\u65AD\u8A00 
-
 xpath_assertion_title=XPath\u65AD\u8A00
-
-
-
-
-
-
 xpath_extractor_title=XPath\u63D0\u53D6\u5668
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 you_must_enter_a_valid_number=\u5FC5\u987B\u8F93\u5165\u6709\u6548\u7684\u6570\u5B57
 zh_cn=\u4E2D\u6587\uFF08\u7B80\u4F53\uFF09
 zh_tw=\u4E2D\u6587\uFF08\u7E41\u4F53\uFF09Mime
View raw message