community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1893492 - in /comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation: accounts-evolution.json accounts-evolution2.json groups.json people.json people_name.json releases-files.json releases.json
Date Tue, 21 Sep 2021 04:20:02 GMT
Author: projects_role
Date: Tue Sep 21 04:20:02 2021
New Revision: 1893492

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1893492&view=rev
Log:
updating projects data

Modified:
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json?rev=1893492&r1=1893491&r2=1893492&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json Tue Sep
21 04:20:02 2021
@@ -270,5 +270,5 @@
 "2021-06": 25,
 "2021-07": 47,
 "2021-08": 25,
-"2021-09": 27
+"2021-09": 32
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json?rev=1893492&r1=1893491&r2=1893492&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json Tue Sep
21 04:20:02 2021
@@ -271,5 +271,5 @@
 "2021-06": 25,
 "2021-07": 47,
 "2021-08": 25,
-"2021-09": 27
+"2021-09": 32
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json?rev=1893492&r1=1893491&r2=1893492&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json Tue Sep 21 04:20:02
2021
@@ -2151,6 +2151,7 @@
 "amorton",
 "antelder",
 "aweisberg",
+"azotcsit",
 "bdeggleston",
 "benedict",
 "bereng",
@@ -3928,6 +3929,7 @@
 "gaojun2048",
 "guowei",
 "jave",
+"jinyleechina",
 "journey",
 "kamaci",
 "kerwin",
@@ -4275,6 +4277,7 @@
 "errorrik",
 "kener",
 "kmcgrail",
+"map1en",
 "nick22nd",
 "ovilia",
 "quill",
@@ -7868,6 +7871,7 @@
 "gtouratier",
 "gtrasuk",
 "gunther",
+"guodong",
 "guowei",
 "guoyp",
 "guptaneeru",
@@ -10098,6 +10102,7 @@
 "xumingming",
 "xunh",
 "xunzhang",
+"xuyang",
 "xvrl",
 "xyao",
 "ya0guang",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json?rev=1893492&r1=1893491&r2=1893492&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json Tue Sep 21 04:20:02
2021
@@ -4987,6 +4987,13 @@
 "member": false,
 "name": "Andrea Zoppello"
 },
+"azotcsit": {
+"groups": [
+"cassandra"
+],
+"member": false,
+"name": "Aleksei Zotov"
+},
 "baedke": {
 "groups": [
 "jackrabbit",
@@ -19447,6 +19454,13 @@
 "member": false,
 "name": "Gunther Hagleitner"
 },
+"guodong": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Wang Wei"
+},
 "guohao": {
 "groups": [
 "dubbo"
@@ -25590,6 +25604,13 @@
 "member": false,
 "name": "Jinyang Gao"
 },
+"jinyleechina": {
+"groups": [
+"dolphinscheduler"
+],
+"member": false,
+"name": "JinYong Li"
+},
 "jiriondrusek": {
 "groups": [
 "camel"
@@ -33653,6 +33674,13 @@
 "member": false,
 "name": "Fu Maosong"
 },
+"map1en": {
+"groups": [
+"echarts"
+],
+"member": false,
+"name": "Han Minghao"
+},
 "maqsoodalam": {
 "groups": [
 "incubator"
@@ -57921,6 +57949,13 @@
 "member": false,
 "name": "Raymond Xu"
 },
+"xuyang": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Yang Xu"
+},
 "xvrl": {
 "groups": [
 "druid",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json?rev=1893492&r1=1893491&r2=1893492&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json Tue Sep 21 04:20:02
2021
@@ -604,6 +604,7 @@
 "azagrebin": "Andrey Zagrebin",
 "azeez": "Mohamed Afkham Azeez",
 "azoppello": "Andrea Zoppello",
+"azotcsit": "Aleksei Zotov",
 "baedke": "Manfred Baedke",
 "baerrach": "Barrie Treloar",
 "bago": "Stefano Bagnara",
@@ -2322,6 +2323,7 @@
 "guhy": "Haiyang Gu",
 "guillaume": "Guillaume Sauthier",
 "gunther": "Gunther Hagleitner",
+"guodong": "Wang Wei",
 "guohao": "Guo Hao",
 "guowei": "Guo William",
 "guoweima": "Guowei Ma",
@@ -3046,6 +3048,7 @@
 "jinxing": "Xing Jin",
 "jinxuanw": "Jinxuan Wu",
 "jinyang": "Jinyang Gao",
+"jinyleechina": "JinYong Li",
 "jiriondrusek": "Jiří Ondrušek",
 "jisaac": "Jacob Isaac",
 "jitendra": "Jitendra Nath Pandey",
@@ -4005,6 +4008,7 @@
 "maoling": "Ling Mao",
 "maoo": "maoo",
 "maosongfu": "Fu Maosong",
+"map1en": "Han Minghao",
 "maqsoodalam": "Maqsood Alam",
 "marat": "Marat Gubaidullin",
 "marbro": "Mark Brouwer",
@@ -6904,6 +6908,7 @@
 "xunh": "Xun Hu",
 "xunzhang": "Hong Wu",
 "xushiyan": "Raymond Xu",
+"xuyang": "Yang Xu",
 "xvrl": "Xavier Léauté",
 "xxyu": "Xiaoxiang Yu",
 "xxz": "Xiaoxiang Zhai",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json?rev=1893492&r1=1893491&r2=1893492&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json Tue Sep 21 04:20:02
2021
@@ -4790,47 +4790,38 @@
 "kafka-2.6.2": [
 "kafka/2.6.2/kafka-2.6.2-src.tgz"
 ],
-"kafka-2.7.0": [
-"kafka/2.7.0/kafka-2.7.0-src.tgz"
-],
 "kafka-2.7.1": [
 "kafka/2.7.1/kafka-2.7.1-src.tgz"
 ],
-"kafka-2.8.0": [
-"kafka/2.8.0/kafka-2.8.0-src.tgz"
-],
 "kafka-2.8.1": [
 "kafka/2.8.1/kafka-2.8.1-src.tgz"
 ],
+"kafka-3.0.0": [
+"kafka/3.0.0/kafka-3.0.0-src.tgz"
+],
 "kafka_2.12-2.6.2": [
 "kafka/2.6.2/kafka_2.12-2.6.2.tgz"
 ],
-"kafka_2.12-2.7.0": [
-"kafka/2.7.0/kafka_2.12-2.7.0.tgz"
-],
 "kafka_2.12-2.7.1": [
 "kafka/2.7.1/kafka_2.12-2.7.1.tgz"
 ],
-"kafka_2.12-2.8.0": [
-"kafka/2.8.0/kafka_2.12-2.8.0.tgz"
-],
 "kafka_2.12-2.8.1": [
 "kafka/2.8.1/kafka_2.12-2.8.1.tgz"
 ],
+"kafka_2.12-3.0.0": [
+"kafka/3.0.0/kafka_2.12-3.0.0.tgz"
+],
 "kafka_2.13-2.6.2": [
 "kafka/2.6.2/kafka_2.13-2.6.2.tgz"
 ],
-"kafka_2.13-2.7.0": [
-"kafka/2.7.0/kafka_2.13-2.7.0.tgz"
-],
 "kafka_2.13-2.7.1": [
 "kafka/2.7.1/kafka_2.13-2.7.1.tgz"
 ],
-"kafka_2.13-2.8.0": [
-"kafka/2.8.0/kafka_2.13-2.8.0.tgz"
-],
 "kafka_2.13-2.8.1": [
 "kafka/2.8.1/kafka_2.13-2.8.1.tgz"
+],
+"kafka_2.13-3.0.0": [
+"kafka/3.0.0/kafka_2.13-3.0.0.tgz"
 ]
 },
 "karaf": {
@@ -12969,8 +12960,8 @@
 "org.apache.sling.performance.base-1.0.2": [
 "sling/org.apache.sling.performance.base-1.0.2-source-release.zip"
 ],
-"org.apache.sling.pipes-4.1.2": [
-"sling/org.apache.sling.pipes-4.1.2-source-release.zip"
+"org.apache.sling.pipes-4.2.0": [
+"sling/org.apache.sling.pipes-4.2.0-source-release.zip"
 ],
 "org.apache.sling.provisioning.model-1.8.6": [
 "sling/org.apache.sling.provisioning.model-1.8.6-source-release.zip"
@@ -14495,17 +14486,23 @@
 "neethi-3.1.1": [
 "ws/neethi/3.1.1/neethi-3.1.1-source-release.zip"
 ],
+"neethi-3.2.0": [
+"ws/neethi/3.2.0/neethi-3.2.0-source-release.zip"
+],
 "woden-1.0M10": [
 "ws/woden/1.0M10/woden-1.0M10-src.zip"
 ],
-"wss4j-2.2.6": [
-"ws/wss4j/2.2.6/wss4j-2.2.6-source-release.zip"
+"wss4j-2.2.7": [
+"ws/wss4j/2.2.7/wss4j-2.2.7-source-release.zip"
 ],
-"wss4j-2.3.2": [
-"ws/wss4j/2.3.2/wss4j-2.3.2-source-release.zip"
+"wss4j-2.3.3": [
+"ws/wss4j/2.3.3/wss4j-2.3.3-source-release.zip"
 ],
 "xmlschema-2.2.5": [
 "ws/xmlschema/2.2.5/xmlschema-2.2.5-source-release.zip"
+],
+"xmlschema-2.3.0": [
+"ws/xmlschema/2.3.0/xmlschema-2.3.0-source-release.zip"
 ]
 },
 "xalan": {

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json?rev=1893492&r1=1893491&r2=1893492&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json Tue Sep 21 04:20:02
2021
@@ -1575,20 +1575,17 @@
 },
 "kafka": {
 "kafka-2.6.2": "2021-04-20",
-"kafka-2.7.0": "2020-12-19",
 "kafka-2.7.1": "2021-05-10",
-"kafka-2.8.0": "2021-04-19",
 "kafka-2.8.1": "2021-09-17",
+"kafka-3.0.0": "2021-09-20",
 "kafka_2.12-2.6.2": "2021-04-20",
-"kafka_2.12-2.7.0": "2020-12-19",
 "kafka_2.12-2.7.1": "2021-05-10",
-"kafka_2.12-2.8.0": "2021-04-19",
 "kafka_2.12-2.8.1": "2021-09-17",
+"kafka_2.12-3.0.0": "2021-09-20",
 "kafka_2.13-2.6.2": "2021-04-20",
-"kafka_2.13-2.7.0": "2020-12-19",
 "kafka_2.13-2.7.1": "2021-05-10",
-"kafka_2.13-2.8.0": "2021-04-19",
-"kafka_2.13-2.8.1": "2021-09-17"
+"kafka_2.13-2.8.1": "2021-09-17",
+"kafka_2.13-3.0.0": "2021-09-20"
 },
 "karaf": {
 "apache-karaf-3.0.10": "2020-07-03",
@@ -3529,7 +3526,7 @@
 "org.apache.sling.oak.restrictions-1.0.2": "2020-07-03",
 "org.apache.sling.paxexam.util-1.0.4": "2020-07-03",
 "org.apache.sling.performance.base-1.0.2": "2020-07-03",
-"org.apache.sling.pipes-4.1.2": "2021-01-19",
+"org.apache.sling.pipes-4.2.0": "2021-09-20",
 "org.apache.sling.provisioning.model-1.8.6": "2020-07-03",
 "org.apache.sling.query-4.0.2": "2020-07-03",
 "org.apache.sling.repoinit.parser-1.6.10": "2021-06-21",
@@ -4007,10 +4004,12 @@
 "axiom-1.2.22": "2020-07-03",
 "axiom-1.3.0": "2021-07-01",
 "neethi-3.1.1": "2020-07-03",
+"neethi-3.2.0": "2021-09-20",
 "woden-1.0M10": "2020-07-03",
-"wss4j-2.2.6": "2020-12-23",
-"wss4j-2.3.2": "2021-05-25",
-"xmlschema-2.2.5": "2020-07-03"
+"wss4j-2.2.7": "2021-09-20",
+"wss4j-2.3.3": "2021-09-20",
+"xmlschema-2.2.5": "2020-07-03",
+"xmlschema-2.3.0": "2021-09-20"
 },
 "xalan": {
 "xalan-j_2_7_2": "2020-07-03",Mime
View raw message