community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1888833 - /comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
Date Fri, 16 Apr 2021 20:10:02 GMT
Author: projects_role
Date: Fri Apr 16 20:10:02 2021
New Revision: 1888833

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1888833&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1888833&r1=1888832&r2=1888833&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Fri Apr 16 20:10:02 2021
@@ -16996,6 +16996,10 @@
  "Bing Xu",
  1486670401
  ],
+ "bingyam": [
+  "Hongbing Yan",
+  1618603200
+ ],
  "binlijin": [
  "Lijin Bin",
  1523592001
@@ -20396,6 +20400,10 @@
  "Imran Rashid",
  0
  ],
+ "irhkobe": [
+  "Ronghua Liang",
+  1618603200
+ ],
  "irobins": [
  "Ian Robinson",
  0
@@ -21436,6 +21444,10 @@
  "Jonathan Wei",
  1521057602
  ],
+ "jonyang": [
+  "Jun Yang",
+  1618603200
+ ],
  "jonzeolla": [
  "Jon Zeolla",
  1487908802
@@ -22612,6 +22624,10 @@
  "Jason Porter",
  0
  ],
+ "lihuansice": [
+  "Li Huan",
+  1618603200
+ ],
  "lijiany": [
  "Jianyuan Li",
  0
@@ -23016,6 +23032,10 @@
  "Valentin Mahrwald",
  0
  ],
+ "majorhe": [
+  "He Fan",
+  1618603200
+ ],
  "maketo": [
  "Ognen Duzlevski",
  1435258803.0715687
@@ -23592,6 +23612,10 @@
  "Mike Van",
  0
  ],
+ "mikexue": [
+  "Xue Weiming",
+  1618603200
+ ],
  "milindb": [
  "Milind Barve",
  1450296002
@@ -24112,6 +24136,10 @@
  "Nan Lei",
  1449691233
  ],
+ "nanoxiong": [
+  "Mengfei Xiong",
+  1618603200
+ ],
  "naraj": [
  "Michał Narajowski",
  1493236801
@@ -24232,6 +24260,10 @@
  "Nicola Asuni",
  1473739201
  ],
+ "nicolchen": [
+  "Yi Chen",
+  1618603200
+ ],
  "nigel": [
  "Nigel Daley",
  0
@@ -25896,6 +25928,10 @@
  "Siddharth Anand",
  1460030401
  ],
+ "sanchen": [
+  "Yiliu Chen",
+  1618603200
+ ],
  "sandeep": [
  "Sandeep Deshmukh",
  1441047602.582802
@@ -26976,6 +27012,10 @@
  "Suresh Subbiah",
  1433790003.0999167
  ],
+ "surilli": [
+  "Huimin Li",
+  1618603200
+ ],
  "sushuang": [
  "Shuang Su",
  1519444804
@@ -28072,6 +28112,10 @@
  "Duane Waliser",
  0
  ],
+ "walleliu": [
+  "Liu Le",
+  1618603200
+ ],
  "wang": [
  "Andrew Wang",
  1450756801
@@ -28340,6 +28384,10 @@
  "Woonsan Ko",
  0
  ],
+ "wqliang": [
+  "Weiqiang Liang",
+  1618603200
+ ],
  "wrmay": [
  "Randy May",
  1431543602.4203258
@@ -28988,6 +29036,10 @@
  "Xie Zhongle",
  1430161202.283268
  ],
+ "zhongshanqing": [
+  "Yanqing Zhong",
+  1618603200
+ ],
  "zhouxj": [
  "Xiaojian Zhou",
  1432090803.0681014Mime
View raw message