community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1886117 - in /comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation: accounts-evolution.json accounts-evolution2.json committees.json groups.json people.json people_name.json projects.json releases-files.json releases.json
Date Tue, 02 Feb 2021 04:20:04 GMT
Author: projects_role
Date: Tue Feb 2 04:20:03 2021
New Revision: 1886117

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1886117&view=rev
Log:
updating projects data

Modified:
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json?rev=1886117&r1=1886116&r2=1886117&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json Tue Feb
 2 04:20:03 2021
@@ -263,5 +263,5 @@
 "2020-11": 50,
 "2020-12": 39,
 "2021-01": 38,
-"2021-02": 0
+"2021-02": 6
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json?rev=1886117&r1=1886116&r2=1886117&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json Tue Feb
 2 04:20:03 2021
@@ -264,5 +264,5 @@
 "2020-11": 50,
 "2020-12": 39,
 "2021-01": 38,
-"2021-02": 0
+"2021-02": 6
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json?rev=1886117&r1=1886116&r2=1886117&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json Tue Feb 2 04:20:03
2021
@@ -8992,6 +8992,10 @@
 "date": "2015-01-28",
 "name": "Szehon Ho"
 },
+"szita": {
+"date": "2021-02-01",
+"name": "\u00c1d\u00e1m Szita"
+},
 "thejas": {
 "date": "2013-10-24",
 "name": "Thejas Nair"

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json?rev=1886117&r1=1886116&r2=1886117&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json Tue Feb 2 04:20:03
2021
@@ -4313,6 +4313,7 @@
 "kezhenxu94",
 "kimmking",
 "kirito",
+"laurence",
 "leonleeldc",
 "liangfei",
 "liujieqin",
@@ -4830,6 +4831,7 @@
 "gyfora",
 "hequn",
 "hsaputra",
+"hxb",
 "igal",
 "jark",
 "jgrier",
@@ -4871,6 +4873,7 @@
 "uce",
 "vasia",
 "warneke",
+"weizhong",
 "wheat9",
 "xccui",
 "xtsong",
@@ -6487,6 +6490,7 @@
 "stakiar",
 "sunchao",
 "szehon",
+"szita",
 "thejas",
 "vgarg",
 "vgumashta",
@@ -11342,6 +11346,7 @@
 "xduo",
 "xiaochu",
 "xxyu",
+"yaqian",
 "yisong",
 "zhongjian",
 "ztp"
@@ -14915,6 +14920,7 @@
 "pmaheshwari",
 "rayman",
 "rvs",
+"saniljain15",
 "shanthoosh",
 "srinivasulu",
 "sriramsub",
@@ -16344,6 +16350,7 @@
 "maximebeauchemin",
 "michellet",
 "nishant",
+"riahk",
 "robdiciuccio",
 "rusackas",
 "serena",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json?rev=1886117&r1=1886116&r2=1886117&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json Tue Feb 2 04:20:03
2021
@@ -21414,6 +21414,13 @@
 "member": true,
 "name": "Hyrum Kurt Wright"
 },
+"hxb": {
+"groups": [
+"flink"
+],
+"member": false,
+"name": "Xingbo Huang"
+},
 "hxd": {
 "groups": [
 "incubator",
@@ -30800,6 +30807,13 @@
 "member": false,
 "name": "Leyuan Wang"
 },
+"laurence": {
+"groups": [
+"dubbo"
+],
+"member": false,
+"name": "Zhixin Li"
+},
 "laurent": {
 "groups": [
 "calcite",
@@ -44270,6 +44284,13 @@
 "member": false,
 "name": "ITO Ryuichi"
 },
+"riahk": {
+"groups": [
+"superset"
+],
+"member": false,
+"name": "Moriah Kreeger"
+},
 "rian": {
 "groups": [
 "httpd"
@@ -46339,6 +46360,13 @@
 "member": false,
 "name": "Tianjiao Han"
 },
+"saniljain15": {
+"groups": [
+"samza"
+],
+"member": false,
+"name": "Sanil Jain"
+},
 "sanjay": {
 "groups": [
 "climate",
@@ -51379,6 +51407,7 @@
 "szita": {
 "groups": [
 "hive",
+"hive-pmc",
 "pig"
 ],
 "member": false,
@@ -56062,6 +56091,13 @@
 "member": false,
 "name": "Wei Zheng"
 },
+"weizhong": {
+"groups": [
+"flink"
+],
+"member": false,
+"name": "Wei Zhong"
+},
 "weizhou": {
 "groups": [
 "cloudstack",
@@ -57569,6 +57605,13 @@
 "member": false,
 "name": "Yao Zhang"
 },
+"yaqian": {
+"groups": [
+"kylin"
+],
+"member": false,
+"name": "Yaqian Zhang"
+},
 "yash": {
 "groups": [
 "incubator",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json?rev=1886117&r1=1886116&r2=1886117&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json Tue Feb 2 04:20:03
2021
@@ -2528,6 +2528,7 @@
 "hwellmann": "Harald Wellmann",
 "hwibell": "Hank Ibell",
 "hwright": "Hyrum Kurt Wright",
+"hxb": "Xingbo Huang",
 "hxd": "Xiangdong Huang",
 "hyan": "An Hong Yun",
 "hyuan": "Haisheng Yuan",
@@ -3620,6 +3621,7 @@
 "larsh": "Lars Hofhansl",
 "laszlog": "Laszlo Gaal",
 "laurawly": "Leyuan Wang",
+"laurence": "Zhixin Li",
 "laurent": "Laurent Goujon",
 "laurieh": "Laurie Harper",
 "lausen": "Leonard Lausen",
@@ -5219,6 +5221,7 @@
 "rhuijben": "Bert Huijben",
 "rhys": "Rhys Ulerich",
 "ri": "ITO Ryuichi",
+"riahk": "Moriah Kreeger",
 "rian": "Rian Hunter",
 "ricardo": "Ricardo Rocha",
 "riccole": "Richard Cole",
@@ -5462,6 +5465,7 @@
 "sangudi": "Gerald Sangudi",
 "sanha": "Sanha Lee",
 "saniac": "Tianjiao Han",
+"saniljain15": "Sanil Jain",
 "sanjay": "J Sanjay",
 "sanjayak": "Sanjaya Karunasena",
 "sanjaytripathi": "Sanjay Tripathi",
@@ -6598,6 +6602,7 @@
 "weiy": "Wei Yan",
 "weiyang": "Wei Yang",
 "weiz": "Wei Zheng",
+"weizhong": "Wei Zhong",
 "weizhou": "Wei Zhou",
 "wenchen": "Wenchen Fan",
 "wenchih": "Ryan Lo",
@@ -6780,6 +6785,7 @@
 "yaoli": "Yao Li",
 "yaoxu": "Yao Xu",
 "yaozhang": "Yao Zhang",
+"yaqian": "Yaqian Zhang",
 "yash": "Yash Sharma",
 "yasker": "Sheng Yang",
 "yasserzamani": "Yasser Zamani",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json?rev=1886117&r1=1886116&r2=1886117&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json Tue Feb 2 04:20:03
2021
@@ -12463,9 +12463,9 @@
 "programming-language": "Java",
 "release": [
 {
-"created": "2019-12-02",
+"created": "2020-11-09",
 "name": "Apache MyFaces for JSF 2.3",
-"revision": "2.3.6"
+"revision": "2.3.7"
 },
 {
 "created": "2020-07-09",
@@ -12543,10 +12543,10 @@
 "revision": "3.1.0"
 },
 {
-"created": "2020-05-29",
-"file-release": "http://www.apache.org/dyn/closer.lua/myfaces/binaries/myfaces-tobago-4.5.0-dist.zip",
+"created": "2020-11-03",
+"file-release": "http://www.apache.org/dyn/closer.lua/myfaces/binaries/myfaces-tobago-4.5.1-dist.zip",
 "name": "Latest stable release of 4.x",
-"revision": "4.5.0"
+"revision": "4.5.1"
 }
 ],
 "repository": [
@@ -14483,9 +14483,14 @@
 "programming-language": "Java",
 "release": [
 {
-"created": "2020-08-17",
-"file-release": "https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/shiro/shiro-root/1.6.0/shiro-root-1.6.0.pom",
+"created": "2020-10-28",
+"file-release": "https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/shiro/shiro-root/1.7.0/shiro-root-1.7.0.pom",
 "name": "Latest stable release",
+"revision": "1.7.0"
+},
+{
+"file-release": "https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/shiro/shiro-root/1.6.0/shiro-root-1.6.0.pom",
+"name": "Apache Shiro - 1.6.0",
 "revision": "1.6.0"
 },
 {

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json?rev=1886117&r1=1886116&r2=1886117&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json Tue Feb 2 04:20:03
2021
@@ -908,11 +908,11 @@
 "apache-cassandra-2.2.19": [
 "cassandra/2.2.19/apache-cassandra-2.2.19-src.tar.gz"
 ],
-"apache-cassandra-3.0.23": [
-"cassandra/3.0.23/apache-cassandra-3.0.23-src.tar.gz"
+"apache-cassandra-3.0.24": [
+"cassandra/3.0.24/apache-cassandra-3.0.24-src.tar.gz"
 ],
-"apache-cassandra-3.11.9": [
-"cassandra/3.11.9/apache-cassandra-3.11.9-src.tar.gz"
+"apache-cassandra-3.11.10": [
+"cassandra/3.11.10/apache-cassandra-3.11.10-src.tar.gz"
 ],
 "apache-cassandra-4.0-beta4": [
 "cassandra/4.0-beta4/apache-cassandra-4.0-beta4-src.tar.gz"
@@ -929,17 +929,17 @@
 "cassandra-2.2.19-1.noarch": [
 "cassandra/redhat/22x/cassandra-2.2.19-1.noarch.rpm"
 ],
-"cassandra-3.0.23-1": [
-"cassandra/redhat/30x/cassandra-3.0.23-1.src.rpm"
+"cassandra-3.0.24-1": [
+"cassandra/redhat/30x/cassandra-3.0.24-1.src.rpm"
 ],
-"cassandra-3.0.23-1.noarch": [
-"cassandra/redhat/30x/cassandra-3.0.23-1.noarch.rpm"
+"cassandra-3.0.24-1.noarch": [
+"cassandra/redhat/30x/cassandra-3.0.24-1.noarch.rpm"
 ],
-"cassandra-3.11.9-1": [
-"cassandra/redhat/311x/cassandra-3.11.9-1.src.rpm"
+"cassandra-3.11.10-1": [
+"cassandra/redhat/311x/cassandra-3.11.10-1.src.rpm"
 ],
-"cassandra-3.11.9-1.noarch": [
-"cassandra/redhat/311x/cassandra-3.11.9-1.noarch.rpm"
+"cassandra-3.11.10-1.noarch": [
+"cassandra/redhat/311x/cassandra-3.11.10-1.noarch.rpm"
 ],
 "cassandra-4.0~beta4-1": [
 "cassandra/redhat/40x/cassandra-4.0~beta4-1.src.rpm"
@@ -953,11 +953,11 @@
 "cassandra-tools-2.2.19-1.noarch": [
 "cassandra/redhat/22x/cassandra-tools-2.2.19-1.noarch.rpm"
 ],
-"cassandra-tools-3.0.23-1.noarch": [
-"cassandra/redhat/30x/cassandra-tools-3.0.23-1.noarch.rpm"
+"cassandra-tools-3.0.24-1.noarch": [
+"cassandra/redhat/30x/cassandra-tools-3.0.24-1.noarch.rpm"
 ],
-"cassandra-tools-3.11.9-1.noarch": [
-"cassandra/redhat/311x/cassandra-tools-3.11.9-1.noarch.rpm"
+"cassandra-tools-3.11.10-1.noarch": [
+"cassandra/redhat/311x/cassandra-tools-3.11.10-1.noarch.rpm"
 ],
 "cassandra-tools-4.0~beta4-1.noarch": [
 "cassandra/redhat/40x/cassandra-tools-4.0~beta4-1.noarch.rpm"
@@ -968,11 +968,11 @@
 "cassandra-tools_2.2.19_all": [
 "cassandra/2.2.19/debian/cassandra-tools_2.2.19_all.deb"
 ],
-"cassandra-tools_3.0.23_all": [
-"cassandra/3.0.23/debian/cassandra-tools_3.0.23_all.deb"
+"cassandra-tools_3.0.24_all": [
+"cassandra/3.0.24/debian/cassandra-tools_3.0.24_all.deb"
 ],
-"cassandra-tools_3.11.9_all": [
-"cassandra/3.11.9/debian/cassandra-tools_3.11.9_all.deb"
+"cassandra-tools_3.11.10_all": [
+"cassandra/3.11.10/debian/cassandra-tools_3.11.10_all.deb"
 ],
 "cassandra-tools_4.0~beta4_all": [
 "cassandra/4.0-beta4/debian/cassandra-tools_4.0~beta4_all.deb"
@@ -995,23 +995,23 @@
 "cassandra_2.2.19_all": [
 "cassandra/2.2.19/debian/cassandra_2.2.19_all.deb"
 ],
-"cassandra_3.0.23": [
-"cassandra/3.0.23/debian/cassandra_3.0.23.tar.gz"
+"cassandra_3.0.24": [
+"cassandra/3.0.24/debian/cassandra_3.0.24.tar.gz"
 ],
-"cassandra_3.0.23.dsc": [
-"cassandra/3.0.23/debian/cassandra_3.0.23.dsc"
+"cassandra_3.0.24.dsc": [
+"cassandra/3.0.24/debian/cassandra_3.0.24.dsc"
 ],
-"cassandra_3.0.23_all": [
-"cassandra/3.0.23/debian/cassandra_3.0.23_all.deb"
+"cassandra_3.0.24_all": [
+"cassandra/3.0.24/debian/cassandra_3.0.24_all.deb"
 ],
-"cassandra_3.11.9": [
-"cassandra/3.11.9/debian/cassandra_3.11.9.tar.gz"
+"cassandra_3.11.10": [
+"cassandra/3.11.10/debian/cassandra_3.11.10.tar.gz"
 ],
-"cassandra_3.11.9.dsc": [
-"cassandra/3.11.9/debian/cassandra_3.11.9.dsc"
+"cassandra_3.11.10.dsc": [
+"cassandra/3.11.10/debian/cassandra_3.11.10.dsc"
 ],
-"cassandra_3.11.9_all": [
-"cassandra/3.11.9/debian/cassandra_3.11.9_all.deb"
+"cassandra_3.11.10_all": [
+"cassandra/3.11.10/debian/cassandra_3.11.10_all.deb"
 ],
 "cassandra_4.0~beta4": [
 "cassandra/4.0-beta4/debian/cassandra_4.0~beta4.tar.gz"
@@ -8881,7 +8881,8 @@
 "RELEASENOTES.md": [
 "phoenix/phoenix-omid-1.0.2/RELEASENOTES.md",
 "phoenix/phoenix-tephra-0.16.0/RELEASENOTES.md",
-"phoenix/phoenix-thirdparty-1.0.0/RELEASENOTES.md"
+"phoenix/phoenix-thirdparty-1.0.0/RELEASENOTES.md",
+"phoenix/phoenix-thirdparty-1.1.0/RELEASENOTES.md"
 ],
 "apache-phoenix-4.14.3-HBase-1.3": [
 "phoenix/apache-phoenix-4.14.3-HBase-1.3/src/apache-phoenix-4.14.3-HBase-1.3-src.tar.gz"
@@ -8910,6 +8911,9 @@
 "phoenix-thirdparty-1.0.0": [
 "phoenix/phoenix-thirdparty-1.0.0/phoenix-thirdparty-1.0.0-src.tar.gz"
 ],
+"phoenix-thirdparty-1.1.0": [
+"phoenix/phoenix-thirdparty-1.1.0/phoenix-thirdparty-1.1.0-src.tar.gz"
+],
 "python-phoenixdb-1.0.0": [
 "phoenix/python-phoenixdb-1.0.0/src/python-phoenixdb-1.0.0-src.tar.gz"
 ]
@@ -8933,20 +8937,11 @@
 ]
 },
 "plc4x": {
-"apache-plc4x-0.7.0": [
-"plc4x/0.7.0/apache-plc4x-0.7.0-source-release.zip"
-],
-"apache-plc4x-code-generation-1.3.0": [
-"plc4x/build-tools/code-generation/1.3.0/apache-plc4x-code-generation-1.3.0-source-release.zip"
+"apache-plc4x-0.8.0": [
+"plc4x/0.8.0/apache-plc4x-0.8.0-source-release.zip"
 ],
 "apache-plc4x-code-generation-1.4.0": [
-"plc4x/1.4.0/apache-plc4x-code-generation-1.4.0-source-release.zip"
-],
-"plc4x-code-generaton-1.0.0": [
-"plc4x/build-tools/code-generation/1.0.0/plc4x-code-generaton-1.0.0-source-release.zip"
-],
-"plc4x-code-generaton-1.1.0": [
-"plc4x/build-tools/code-generation/1.1.0/plc4x-code-generaton-1.1.0-source-release.zip"
+"plc4x/build-tools/code-generation/1.4.0/apache-plc4x-code-generation-1.4.0-source-release.zip"
 ]
 },
 "poi": {

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json?rev=1886117&r1=1886116&r2=1886117&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json Tue Feb 2 04:20:03
2021
@@ -315,28 +315,28 @@
 "cassandra": {
 "apache-cassandra-2.1.22": "2020-08-28",
 "apache-cassandra-2.2.19": "2020-10-29",
-"apache-cassandra-3.0.23": "2020-10-29",
-"apache-cassandra-3.11.9": "2020-10-29",
+"apache-cassandra-3.0.24": "2021-01-29",
+"apache-cassandra-3.11.10": "2021-01-29",
 "apache-cassandra-4.0-beta4": "2020-12-18",
 "cassandra-2.1.22-1": "2020-08-28",
 "cassandra-2.1.22-1.noarch": "2020-08-28",
 "cassandra-2.2.19-1": "2020-10-29",
 "cassandra-2.2.19-1.noarch": "2020-10-29",
-"cassandra-3.0.23-1": "2020-10-29",
-"cassandra-3.0.23-1.noarch": "2020-10-29",
-"cassandra-3.11.9-1": "2020-10-29",
-"cassandra-3.11.9-1.noarch": "2020-10-29",
+"cassandra-3.0.24-1": "2021-01-29",
+"cassandra-3.0.24-1.noarch": "2021-01-29",
+"cassandra-3.11.10-1": "2021-01-29",
+"cassandra-3.11.10-1.noarch": "2021-01-29",
 "cassandra-4.0~beta4-1": "2020-12-18",
 "cassandra-4.0~beta4-1.noarch": "2020-12-18",
 "cassandra-tools-2.1.22-1.noarch": "2020-08-28",
 "cassandra-tools-2.2.19-1.noarch": "2020-10-29",
-"cassandra-tools-3.0.23-1.noarch": "2020-10-29",
-"cassandra-tools-3.11.9-1.noarch": "2020-10-29",
+"cassandra-tools-3.0.24-1.noarch": "2021-01-29",
+"cassandra-tools-3.11.10-1.noarch": "2021-01-29",
 "cassandra-tools-4.0~beta4-1.noarch": "2020-12-18",
 "cassandra-tools_2.1.22_all": "2020-08-28",
 "cassandra-tools_2.2.19_all": "2020-10-29",
-"cassandra-tools_3.0.23_all": "2020-10-29",
-"cassandra-tools_3.11.9_all": "2020-10-29",
+"cassandra-tools_3.0.24_all": "2021-01-29",
+"cassandra-tools_3.11.10_all": "2021-01-29",
 "cassandra-tools_4.0~beta4_all": "2020-12-18",
 "cassandra_2.1.22": "2020-08-28",
 "cassandra_2.1.22.dsc": "2020-08-28",
@@ -344,12 +344,12 @@
 "cassandra_2.2.19": "2020-10-29",
 "cassandra_2.2.19.dsc": "2020-10-29",
 "cassandra_2.2.19_all": "2020-10-29",
-"cassandra_3.0.23": "2020-10-29",
-"cassandra_3.0.23.dsc": "2020-10-29",
-"cassandra_3.0.23_all": "2020-10-29",
-"cassandra_3.11.9": "2020-10-29",
-"cassandra_3.11.9.dsc": "2020-10-29",
-"cassandra_3.11.9_all": "2020-10-29",
+"cassandra_3.0.24": "2021-01-29",
+"cassandra_3.0.24.dsc": "2021-01-29",
+"cassandra_3.0.24_all": "2021-01-29",
+"cassandra_3.11.10": "2021-01-29",
+"cassandra_3.11.10.dsc": "2021-01-29",
+"cassandra_3.11.10_all": "2021-01-29",
 "cassandra_4.0~beta4": "2020-12-18",
 "cassandra_4.0~beta4.dsc": "2020-12-18",
 "cassandra_4.0~beta4_all": "2020-12-18"
@@ -2703,6 +2703,7 @@
 "phoenix-omid-1.0.2": "2020-11-17",
 "phoenix-tephra-0.16.0": "2020-11-30",
 "phoenix-thirdparty-1.0.0": "2020-10-14",
+"phoenix-thirdparty-1.1.0": "2021-01-29",
 "python-phoenixdb-1.0.0": "2020-09-09"
 },
 "pig": {
@@ -2713,11 +2714,8 @@
 "apache-pivot-2.0.5": "2020-07-06"
 },
 "plc4x": {
-"apache-plc4x-0.7.0": "2020-07-03",
-"apache-plc4x-code-generation-1.3.0": "2020-09-08",
-"apache-plc4x-code-generation-1.4.0": "2020-12-13",
-"plc4x-code-generaton-1.0.0": "2020-07-03",
-"plc4x-code-generaton-1.1.0": "2020-07-03"
+"apache-plc4x-0.8.0": "2021-01-25",
+"apache-plc4x-code-generation-1.4.0": "2020-12-13"
 },
 "poi": {
 "poi-5.0.0-20210120": "2021-01-17",Mime
View raw message