community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1884536 - in /comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history: pmcs.json projects.json
Date Thu, 17 Dec 2020 04:10:02 GMT
Author: projects_role
Date: Thu Dec 17 04:10:02 2020
New Revision: 1884536

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1884536&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json?rev=1884536&r1=1884535&r2=1884536&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json Thu Dec 17 04:10:02 2020
@@ -4849,6 +4849,56 @@
  0
  ]
 },
+ "datasketches": {
+ "alsay": [
+  "Alexander Saydakov",
+  0
+ ],
+ "chenliang613": [
+  "Liang Chen",
+  0
+ ],
+ "edo": [
+  "Edo Liberty",
+  0
+ ],
+ "eshcar": [
+  "Eshcar Hillel",
+  0
+ ],
+ "evansye": [
+  "Evans Ye",
+  0
+ ],
+ "jmalkin": [
+  "Jon Malkin",
+  0
+ ],
+ "jthaler": [
+  "Justin Thaler",
+  0
+ ],
+ "kamaci": [
+  "Furkan Kamaci",
+  0
+ ],
+ "kenn": [
+  "Kenneth Knowles",
+  0
+ ],
+ "leerho": [
+  "Lee Rhodes",
+  0
+ ],
+ "leventov": [
+  "Roman Leventov",
+  0
+ ],
+ "wave": [
+  "Dave Fisher",
+  0
+ ]
+ },
 "db": {
  "abrown": [
  "Army",
@@ -5485,6 +5535,64 @@
  0
  ]
 },
+ "echarts": {
+ "dafo": [
+  "Houjin Huang",
+  0
+ ],
+ "deqingli": [
+  "Deqing Li",
+  0
+ ],
+ "errorrik": [
+  "Dong Rui",
+  0
+ ],
+ "kener": [
+  "Kener Linfeng",
+  0
+ ],
+ "kmcgrail": [
+  "Kevin A. McGrail",
+  0
+ ],
+ "ovilia": [
+  "Wenli Zhang",
+  0
+ ],
+ "shenyi": [
+  "Shen Yi",
+  0
+ ],
+ "sushuang": [
+  "Shuang Su",
+  0
+ ],
+ "susiwen8": [
+  "Siwen Su",
+  0
+ ],
+ "wangdd": [
+  "Junting Wang",
+  0
+ ],
+ "wangzx": [
+  "Zhongxiang Wang",
+  0
+ ],
+ "wave": [
+  "Dave Fisher",
+  0
+ ],
+ "wusheng": [
+  "Sheng Wu",
+  0
+ ],
+ "zakwu": [
+  "Zak Wu",
+  0
+ ]
+ },
 "empire-db": {
  "benniven": [
  "Benjamin Venditti",

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1884536&r1=1884535&r2=1884536&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Thu Dec 17 04:10:02 2020
@@ -8121,6 +8121,64 @@
  0
  ]
 },
+ "datasketches": {
+ "alsay": [
+  "Alexander Saydakov",
+  0
+ ],
+ "chenliang613": [
+  "Liang Chen",
+  0
+ ],
+ "dcromberge": [
+  "David Cromberge",
+  0
+ ],
+ "edo": [
+  "Edo Liberty",
+  0
+ ],
+ "eshcar": [
+  "Eshcar Hillel",
+  0
+ ],
+ "evansye": [
+  "Evans Ye",
+  0
+ ],
+ "jmalkin": [
+  "Jon Malkin",
+  0
+ ],
+ "jthaler": [
+  "Justin Thaler",
+  0
+ ],
+ "kamaci": [
+  "Furkan Kamaci",
+  0
+ ],
+ "kenn": [
+  "Kenneth Knowles",
+  0
+ ],
+ "leerho": [
+  "Lee Rhodes",
+  0
+ ],
+ "leventov": [
+  "Roman Leventov",
+  0
+ ],
+ "pavelvesely": [
+  "Pavel Veselý",
+  0
+ ],
+ "wave": [
+  "Dave Fisher",
+  0
+ ]
+ },
 "db": {
  "abrown": [
  "Army",
@@ -9395,6 +9453,96 @@
  0
  ]
 },
+ "echarts": {
+ "chfw": [
+  "Jaska",
+  0
+ ],
+ "clemmakesapps": [
+  "Clement Ho",
+  0
+ ],
+ "dafo": [
+  "Houjin Huang",
+  0
+ ],
+ "deqingli": [
+  "Deqing Li",
+  0
+ ],
+ "dextercui": [
+  "Jian Cui",
+  0
+ ],
+ "errorrik": [
+  "Dong Rui",
+  0
+ ],
+ "kener": [
+  "Kener Linfeng",
+  0
+ ],
+ "kmcgrail": [
+  "Kevin A. McGrail",
+  0
+ ],
+ "ovilia": [
+  "Wenli Zhang",
+  0
+ ],
+ "quill": [
+  "Quill Qian",
+  0
+ ],
+ "saniac": [
+  "Tianjiao Han",
+  0
+ ],
+ "shenyi": [
+  "Shen Yi",
+  0
+ ],
+ "sushuang": [
+  "Shuang Su",
+  0
+ ],
+ "susiwen8": [
+  "Siwen Su",
+  0
+ ],
+ "tedliu": [
+  "Ted Liu",
+  0
+ ],
+ "wangdd": [
+  "Junting Wang",
+  0
+ ],
+ "wangzx": [
+  "Zhongxiang Wang",
+  0
+ ],
+ "wave": [
+  "Dave Fisher",
+  0
+ ],
+ "wusheng": [
+  "Sheng Wu",
+  0
+ ],
+ "yixiu": [
+  "Huang Yixiu",
+  0
+ ],
+ "yufeng04": [
+  "Yu Feng",
+  0
+ ],
+ "zakwu": [
+  "Zak Wu",
+  0
+ ]
+ },
 "empire-db": {
  "benniven": [
  "Benjamin Venditti",Mime
View raw message