community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1881775 - in /comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history: pmcs.json projects.json
Date Wed, 16 Sep 2020 20:10:03 GMT
Author: projects_role
Date: Wed Sep 16 20:10:03 2020
New Revision: 1881775

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1881775&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json?rev=1881775&r1=1881774&r2=1881775&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json Wed Sep 16 20:10:03 2020
@@ -9757,6 +9757,100 @@
  0
  ]
 },
+ "iotdb": {
+ "caogaofei": [
+  "Gaofei Cao",
+  0
+ ],
+ "cdutz": [
+  "Christofer Dutz",
+  0
+ ],
+ "haonan": [
+  "Haonan Hou",
+  0
+ ],
+ "hxd": [
+  "Xiangdong Huang",
+  0
+ ],
+ "jfeinauer": [
+  "Julian Feinauer",
+  0
+ ],
+ "jiangtian": [
+  "Tian Jiang",
+  0
+ ],
+ "jimwang": [
+  "Jim Wang",
+  0
+ ],
+ "jincheng": [
+  "Jincheng Sun",
+  0
+ ],
+ "jmclean": [
+  "Justin Mclean",
+  0
+ ],
+ "kangrong": [
+  "Rong Kang",
+  0
+ ],
+ "kmcgrail": [
+  "Kevin A. McGrail",
+  0
+ ],
+ "leirui": [
+  "Lei Rui",
+  0
+ ],
+ "liudw": [
+  "Dawei Liu",
+  0
+ ],
+ "liukun": [
+  "Kun Liu",
+  0
+ ],
+ "liurui": [
+  "Rui Liu",
+  0
+ ],
+ "lta": [
+  "Tianan Li",
+  0
+ ],
+ "ningjiang": [
+  "Willem Ning Jiang",
+  0
+ ],
+ "qiaojialin": [
+  "Jialin Qiao",
+  0
+ ],
+ "shuozhang": [
+  "Shuo Zhang",
+  0
+ ],
+ "wangchen": [
+  "Chen Wang",
+  0
+ ],
+ "xingtanzjr": [
+  "Jinrui Zhang",
+  0
+ ],
+ "yuanjun": [
+  "Jun Yuan",
+  0
+ ],
+ "zhaoxinyi": [
+  "Stefanie Zhao",
+  0
+ ]
+ },
 "isis": {
  "ahuber": [
  "Andi Huber",

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1881775&r1=1881774&r2=1881775&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Wed Sep 16 20:10:03 2020
@@ -28203,6 +28203,148 @@
  0
  ]
 },
+ "iotdb": {
+ "caogaofei": [
+  "Gaofei Cao",
+  0
+ ],
+ "cdutz": [
+  "Christofer Dutz",
+  0
+ ],
+ "chaow": [
+  "Chao Wang",
+  0
+ ],
+ "dope": [
+  "Yi Xu",
+  0
+ ],
+ "east": [
+  "DongFang Mao",
+  0
+ ],
+ "ejttianyu": [
+  "Wangminhao Gou",
+  0
+ ],
+ "geniuspig": [
+  "Boris Zhu",
+  0
+ ],
+ "haonan": [
+  "Haonan Hou",
+  0
+ ],
+ "hxd": [
+  "Xiangdong Huang",
+  0
+ ],
+ "jackietien": [
+  "Yuan Tian",
+  0
+ ],
+ "jfeinauer": [
+  "Julian Feinauer",
+  0
+ ],
+ "jiangtian": [
+  "Tian Jiang",
+  0
+ ],
+ "jimwang": [
+  "Jim Wang",
+  0
+ ],
+ "jincheng": [
+  "Jincheng Sun",
+  0
+ ],
+ "jmclean": [
+  "Justin Mclean",
+  0
+ ],
+ "kangrong": [
+  "Rong Kang",
+  0
+ ],
+ "kmcgrail": [
+  "Kevin A. McGrail",
+  0
+ ],
+ "leirui": [
+  "Lei Rui",
+  0
+ ],
+ "liudw": [
+  "Dawei Liu",
+  0
+ ],
+ "liukun": [
+  "Kun Liu",
+  0
+ ],
+ "liurui": [
+  "Rui Liu",
+  0
+ ],
+ "lta": [
+  "Tianan Li",
+  0
+ ],
+ "ningjiang": [
+  "Willem Ning Jiang",
+  0
+ ],
+ "qiaojialin": [
+  "Jialin Qiao",
+  0
+ ],
+ "shuozhang": [
+  "Shuo Zhang",
+  0
+ ],
+ "sunzesong": [
+  "Zesong Sun",
+  0
+ ],
+ "suyue": [
+  "Yue Su",
+  0
+ ],
+ "tsaitsunghan": [
+  "Jack Tsai",
+  0
+ ],
+ "wangchen": [
+  "Chen Wang",
+  0
+ ],
+ "xingtanzjr": [
+  "Jinrui Zhang",
+  0
+ ],
+ "xinwang": [
+  "Xin Wang",
+  0
+ ],
+ "xuekaifeng": [
+  "Kaifeng Xue",
+  0
+ ],
+ "yuanjun": [
+  "Jun Yuan",
+  0
+ ],
+ "yuyuankang": [
+  "Yuyuan Kang",
+  0
+ ],
+ "zhaoxinyi": [
+  "Stefanie Zhao",
+  0
+ ]
+ },
 "isis": {
  "ahuber": [
  "Andi Huber",Mime
View raw message