community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1879619 - in /comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation: accounts-evolution.json accounts-evolution2.json committees.json groups.json people.json people_name.json releases-files.json releases.json
Date Wed, 08 Jul 2020 04:20:05 GMT
Author: projects_role
Date: Wed Jul 8 04:20:04 2020
New Revision: 1879619

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1879619&view=rev
Log:
updating projects data

Modified:
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json?rev=1879619&r1=1879618&r2=1879619&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json Wed Jul
 8 04:20:04 2020
@@ -256,5 +256,5 @@
 "2020-04": 35,
 "2020-05": 39,
 "2020-06": 52,
-"2020-07": 8
+"2020-07": 15
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json?rev=1879619&r1=1879618&r2=1879619&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json Wed Jul
 8 04:20:04 2020
@@ -257,5 +257,5 @@
 "2020-04": 35,
 "2020-05": 39,
 "2020-06": 52,
-"2020-07": 8
+"2020-07": 15
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json?rev=1879619&r1=1879618&r2=1879619&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json Wed Jul 8 04:20:04
2020
@@ -428,6 +428,10 @@
 "date": "2018-12-19",
 "name": "Dan Davydov"
 },
+"dimberman": {
+"date": "2020-07-07",
+"name": "Daniel Imberman"
+},
 "fokko": {
 "date": "2018-12-19",
 "name": "Fokko Driesprong"
@@ -448,6 +452,10 @@
 "date": "2018-12-19",
 "name": "Joy Gao"
 },
+"kamilbregula": {
+"date": "2020-07-07",
+"name": "Kamil Bregu\u0142a"
+},
 "kaxilnaik": {
 "date": "2018-12-19",
 "name": "Kaxil Naik"
@@ -483,6 +491,10 @@
 "tfeng": {
 "date": "2018-12-19",
 "name": "Tao Feng"
+},
+"turbaszek": {
+"date": "2020-07-07",
+"name": "Tomasz Urbaszek"
 }
 },
 "shortdesc": "workflow automation and scheduling that can be used to author and manage data
pipelines"
@@ -15648,6 +15660,10 @@
 "date": "2014-05-21",
 "name": "Simon Toens"
 },
+"stoty": {
+"date": "2020-07-07",
+"name": "Istvan Toth"
+},
 "tdsilva": {
 "date": "2015-11-21",
 "name": "Thomas D'Silva"

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json?rev=1879619&r1=1879618&r2=1879619&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json Wed Jul 8 04:20:04
2020
@@ -290,11 +290,13 @@
 "bolke",
 "criccomini",
 "davydov",
+"dimberman",
 "fokko",
 "hitesh",
 "jghoman",
 "jlowin",
 "joygao",
+"kamilbregula",
 "kaxilnaik",
 "keviny",
 "maximebeauchemin",
@@ -303,7 +305,8 @@
 "saguziel",
 "sanand",
 "sekikn",
-"tfeng"
+"tfeng",
+"turbaszek"
 ],
 "allura": [
 "acs",
@@ -7124,6 +7127,7 @@
 "cadel",
 "cagatay",
 "caidj",
+"cailiuyang",
 "caixr",
 "caleb",
 "caniszczyk",
@@ -7809,6 +7813,7 @@
 "hsy541",
 "huafengw",
 "huang",
+"huangwei",
 "hubertzhang",
 "hugh",
 "hughesj",
@@ -8032,6 +8037,7 @@
 "jianwang",
 "jianzhangzju",
 "jiashunzhu",
+"jiashuo",
 "jiazhang",
 "jiehuang",
 "jignesh",
@@ -9010,6 +9016,7 @@
 "qiaojialin",
 "qihong",
 "qingwzhao",
+"qinzuoyan",
 "qiujiayu",
 "qizhang",
 "qkou",
@@ -9897,6 +9904,7 @@
 "ypark",
 "yuanjun",
 "yuanlin",
+"yuchenhe",
 "yueling",
 "yufeldman",
 "yufeng04",
@@ -9937,6 +9945,7 @@
 "zhaoc",
 "zhaojing",
 "zhaojun",
+"zhaoliwei",
 "zhaowu",
 "zhaoxinyi",
 "zhaoyanan",
@@ -13026,7 +13035,6 @@
 "mseidel",
 "mst",
 "olaf",
-"orcmid",
 "paolopoz",
 "pats",
 "paveljanik",
@@ -13544,6 +13552,7 @@
 "stack",
 "stevenn",
 "stoens",
+"stoty",
 "tdsilva",
 "vincentpoon"
 ],
@@ -15113,6 +15122,7 @@
 "cutlerb",
 "davies",
 "dbtsai",
+"dkbiswal",
 "dongjoon",
 "eje",
 "felixcheung",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json?rev=1879619&r1=1879618&r2=1879619&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json Wed Jul 8 04:20:04
2020
@@ -7458,6 +7458,13 @@
 "member": true,
 "name": "Jun Jie Cai"
 },
+"cailiuyang": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Cai Liuyang"
+},
 "caixr": {
 "groups": [
 "incubator",
@@ -12342,7 +12349,8 @@
 },
 "dimberman": {
 "groups": [
-"airflow"
+"airflow",
+"airflow-pmc"
 ],
 "member": false,
 "name": "Daniel Imberman"
@@ -12667,6 +12675,13 @@
 "member": false,
 "name": "Dzmitry Kazimirchyk"
 },
+"dkbiswal": {
+"groups": [
+"spark"
+],
+"member": false,
+"name": "Dilip Biswal"
+},
 "dkf": {
 "groups": [
 "incubator",
@@ -20366,6 +20381,13 @@
 "member": false,
 "name": "Thomas Huang"
 },
+"huangwei": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Huang Wei"
+},
 "huaxiang": {
 "groups": [
 "bloodhound"
@@ -24222,6 +24244,13 @@
 "member": false,
 "name": "Jiashun Zhu"
 },
+"jiashuo": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Jia Shuo"
+},
 "jiazhang": {
 "groups": [
 "incubator"
@@ -27365,7 +27394,8 @@
 },
 "kamilbregula": {
 "groups": [
-"airflow"
+"airflow",
+"airflow-pmc"
 ],
 "member": false,
 "name": "Kamil Breguła"
@@ -38426,13 +38456,6 @@
 "member": false,
 "name": "Omkar Prabhu"
 },
-"orcmid": {
-"groups": [
-"openoffice"
-],
-"member": false,
-"name": "Dennis E. Hamilton"
-},
 "oremj": {
 "groups": [
 "libcloud",
@@ -41073,6 +41096,13 @@
 "member": false,
 "name": "Qingwen Zhao"
 },
+"qinzuoyan": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Zuoyan Qin"
+},
 "qiujiayu": {
 "groups": [
 "apisix",
@@ -48613,7 +48643,8 @@
 },
 "stoty": {
 "groups": [
-"phoenix"
+"phoenix",
+"phoenix-pmc"
 ],
 "member": false,
 "name": "Istvan Toth"
@@ -51797,7 +51828,8 @@
 },
 "turbaszek": {
 "groups": [
-"airflow"
+"airflow",
+"airflow-pmc"
 ],
 "member": false,
 "name": "Tomasz Urbaszek"
@@ -55967,6 +55999,13 @@
 "member": false,
 "name": "Lin Yuan"
 },
+"yuchenhe": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "He Yuchen"
+},
 "yudhiks": {
 "groups": [
 "directory"
@@ -56511,6 +56550,13 @@
 "member": false,
 "name": "Jun Zhao"
 },
+"zhaoliwei": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Zhao Liwei"
+},
 "zhaowu": {
 "groups": [
 "incubator",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json?rev=1879619&r1=1879618&r2=1879619&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json Wed Jul 8 04:20:04
2020
@@ -887,6 +887,7 @@
 "cagatay": "Cagatay Civici",
 "caidj": "Cai Daojin",
 "caijunj": "Jun Jie Cai",
+"cailiuyang": "Cai Liuyang",
 "caixr": "Xiangrui Cai",
 "calavera": "David Calavera",
 "caleb": "Caleb Meier",
@@ -1496,6 +1497,7 @@
 "dkandrov": "dkandrov",
 "dkantor": "Dave Kantor",
 "dkazimirchyk": "Dzmitry Kazimirchyk",
+"dkbiswal": "Dilip Biswal",
 "dkf": "Donal Fellows",
 "dklco": "Dan Klco",
 "dknupp": "David Knupp",
@@ -2402,6 +2404,7 @@
 "huafengw": "Huafeng Wang",
 "huaifeng": "Shunyu Lei",
 "huang": "Thomas Huang",
+"huangwei": "Huang Wei",
 "huaxiang": "Hua Xiang",
 "huaxiangsun": "Huaxiang Sun",
 "huaxingao": "Huaxin Gao",
@@ -2849,6 +2852,7 @@
 "jianwang": "Jian Wang",
 "jianzhangzju": "Jian Zhang",
 "jiashunzhu": "Jiashun Zhu",
+"jiashuo": "Jia Shuo",
 "jiazhang": "Jia Zhang",
 "jiehuang": "Grace Huang",
 "jieyu": "Jie Yu",
@@ -4523,7 +4527,6 @@
 "ooibc": "Beng Chin Ooi",
 "openinx": "Zheng Hu",
 "oprabhu": "Omkar Prabhu",
-"orcmid": "Dennis E. Hamilton",
 "oremj": "Jeremiah Orem",
 "orlann": "Anna Orlovska",
 "orlikowski": "Victor J. Orlikowski",
@@ -4838,6 +4841,7 @@
 "qihong": "Qihong Chen",
 "qin": "Qin Liu",
 "qingwzhao": "Qingwen Zhao",
+"qinzuoyan": "Zuoyan Qin",
 "qiujiayu": "Jiayu Qiu",
 "qiuxiafan": "Qiuxia Fan",
 "qizhang": "Qi Zhang",
@@ -6584,6 +6588,7 @@
 "yuanbo": "Yuanbo Liu",
 "yuanjun": "Jun Yuan",
 "yuanlin": "Lin Yuan",
+"yuchenhe": "He Yuchen",
 "yudhiks": "Yudhi Karunia Surtan",
 "yueling": "Ling Yue",
 "yufei": "Yufei Gu",
@@ -6650,6 +6655,7 @@
 "zhaoc": "Chun Zhao",
 "zhaojing": "Luo Zhaojing",
 "zhaojun": "Jun Zhao",
+"zhaoliwei": "Zhao Liwei",
 "zhaowu": "Zhao Wu",
 "zhaoxinyi": "Stefanie Zhao",
 "zhaoyanan": "Yanan Zhao",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json?rev=1879619&r1=1879618&r2=1879619&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json Wed Jul 8 04:20:04
2020
@@ -2532,9 +2532,6 @@
 "apache-flink-1.11.0": [
 "flink/flink-1.11.0/python/apache-flink-1.11.0.tar.gz"
 ],
-"apache-flink-1.9.3": [
-"flink/flink-1.9.3/apache-flink-1.9.3.tar.gz"
-],
 "apache-flink-statefun-2.0.0": [
 "flink/flink-statefun-2.0.0/apache-flink-statefun-2.0.0.tar.gz"
 ],
@@ -2547,9 +2544,6 @@
 "flink-1.11.0": [
 "flink/flink-1.11.0/flink-1.11.0-src.tgz"
 ],
-"flink-1.9.3": [
-"flink/flink-1.9.3/flink-1.9.3-src.tgz"
-],
 "flink-shaded-10.0": [
 "flink/flink-shaded-10.0/flink-shaded-10.0-src.tgz"
 ],
@@ -10257,6 +10251,19 @@
 "tomcat/tomcat-7/v7.0.104/src/apache-tomcat-7.0.104-src.tar.gz",
 "tomcat/tomcat-7/v7.0.104/src/apache-tomcat-7.0.104-src.zip"
 ],
+"apache-tomcat-7.0.105": [
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/bin/embed/apache-tomcat-7.0.105-embed.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/bin/embed/apache-tomcat-7.0.105-embed.zip",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/bin/apache-tomcat-7.0.105-deployer.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/bin/apache-tomcat-7.0.105-deployer.zip",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/bin/apache-tomcat-7.0.105-fulldocs.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/bin/apache-tomcat-7.0.105-windows-x64.zip",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/bin/apache-tomcat-7.0.105.exe",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/bin/apache-tomcat-7.0.105.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/bin/apache-tomcat-7.0.105.zip",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/src/apache-tomcat-7.0.105-src.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-7/v7.0.105/src/apache-tomcat-7.0.105-src.zip"
+],
 "apache-tomcat-8.5.56": [
 "tomcat/tomcat-8/v8.5.56/bin/embed/apache-tomcat-8.5.56-embed.tar.gz",
 "tomcat/tomcat-8/v8.5.56/bin/embed/apache-tomcat-8.5.56-embed.zip",
@@ -11531,8 +11538,7 @@
 "RELEASENOTES.md": [
 "yetus/0.10.0/RELEASENOTES.md",
 "yetus/0.11.1/RELEASENOTES.md",
-"yetus/0.12.0/RELEASENOTES.md",
-"yetus/0.9.0/RELEASENOTES.md"
+"yetus/0.12.0/RELEASENOTES.md"
 ],
 "apache-yetus-0.10.0": [
 "yetus/0.10.0/apache-yetus-0.10.0-site.tar.gz",
@@ -11545,10 +11551,6 @@
 "apache-yetus-0.12.0": [
 "yetus/0.12.0/apache-yetus-0.12.0-site.tar.gz",
 "yetus/0.12.0/apache-yetus-0.12.0-src.tar.gz"
-],
-"apache-yetus-0.9.0": [
-"yetus/0.9.0/apache-yetus-0.9.0-site.tar.gz",
-"yetus/0.9.0/apache-yetus-0.9.0-src.tar.gz"
 ]
 },
 "zeppelin": {

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json?rev=1879619&r1=1879618&r2=1879619&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json Wed Jul 8 04:20:04
2020
@@ -793,12 +793,10 @@
 "flink": {
 "apache-flink-1.10.1": "2020-05-07",
 "apache-flink-1.11.0": "2020-06-30",
-"apache-flink-1.9.3": "2020-04-17",
 "apache-flink-statefun-2.0.0": "2020-04-03",
 "apache-flink-statefun-2.1.0": "2020-06-01",
 "flink-1.10.1": "2020-05-07",
 "flink-1.11.0": "2020-06-30",
-"flink-1.9.3": "2020-04-17",
 "flink-shaded-10.0": "2020-02-12",
 "flink-shaded-11.0": "2020-05-25",
 "flink-shaded-9.0": "2019-11-19",
@@ -3413,6 +3411,7 @@
 "apache-tomcat-10.0.0-M6": "2020-06-03",
 "apache-tomcat-10.0.0-M7": "2020-06-30",
 "apache-tomcat-7.0.104": "2020-05-07",
+"apache-tomcat-7.0.105": "2020-07-02",
 "apache-tomcat-8.5.56": "2020-06-03",
 "apache-tomcat-8.5.57": "2020-06-30",
 "apache-tomcat-9.0.36": "2020-06-03",
@@ -3779,8 +3778,7 @@
 "RELEASENOTES.md": "2019-04-24",
 "apache-yetus-0.10.0": "2019-04-24",
 "apache-yetus-0.11.1": "2019-10-30",
-"apache-yetus-0.12.0": "2020-04-17",
-"apache-yetus-0.9.0": "2019-01-17"
+"apache-yetus-0.12.0": "2020-04-17"
 },
 "zeppelin": {
 "zeppelin-0.8.2": "2019-09-26",Mime
View raw message