community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1879611 - in /comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history: pmcs.json projects.json
Date Tue, 07 Jul 2020 20:10:03 GMT
Author: projects_role
Date: Tue Jul 7 20:10:02 2020
New Revision: 1879611

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1879611&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json?rev=1879611&r1=1879610&r2=1879611&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json Tue Jul 7 20:10:02 2020
@@ -14228,6 +14228,10 @@
  "Simon Toens",
  0
  ],
+ "stoty": [
+  "Istvan Toth",
+  1594152000
+ ],
  "tdsilva": [
  "Thomas D'Silva",
  1448193602

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1879611&r1=1879610&r2=1879611&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Tue Jul 7 20:10:02 2020
@@ -16426,6 +16426,10 @@
  "Cai Daojin",
  1582948800
  ],
+ "cailiuyang": [
+  "Cai Liuyang",
+  1594152000
+ ],
  "caixr": [
  "Xiangrui Cai",
  1570219200
@@ -19166,6 +19170,10 @@
  "Thomas Huang",
  1509422403
  ],
+ "huangwei": [
+  "Huang Wei",
+  1594152000
+ ],
  "hubertzhang": [
  "Hubert Zhang",
  1443236402.4876409
@@ -20058,6 +20066,10 @@
  "Jiashun Zhu",
  1550116800
  ],
+ "jiashuo": [
+  "Jia Shuo",
+  1594152000
+ ],
  "jiazhang": [
  "Jia Zhang",
  1470254401
@@ -23970,6 +23982,10 @@
  "Qingwen Zhao",
  1446264002.383699
  ],
+ "qinzuoyan": [
+  "Zuoyan Qin",
+  1594152000
+ ],
  "qiujiayu": [
  "Jiayu Qiu",
  1591848000
@@ -27518,6 +27534,10 @@
  "Lin Yuan",
  0
  ],
+ "yuchenhe": [
+  "He Yuchen",
+  1594152000
+ ],
  "yueling": [
  "Ling Yue",
  1543262400
@@ -27678,6 +27698,10 @@
  "Jun Zhao",
  1542801600
  ],
+ "zhaoliwei": [
+  "Zhao Liwei",
+  1594152000
+ ],
  "zhaowu": [
  "Zhao Wu",
  1579147200
@@ -38230,6 +38254,10 @@
  "DB Tsai",
  1433790003.0202634
  ],
+ "dkbiswal": [
+  "Dilip Biswal",
+  1594152000
+ ],
  "dongjoon": [
  "Dongjoon Hyun",
  1535688000Mime
View raw message