community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1872852 - /comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
Date Thu, 16 Jan 2020 04:10:02 GMT
Author: projects_role
Date: Thu Jan 16 04:10:02 2020
New Revision: 1872852

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1872852&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1872852&r1=1872851&r2=1872852&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Thu Jan 16 04:10:02 2020
@@ -8976,6 +8976,10 @@
  "Slim Bouguerra",
  0
  ],
+ "ccaominh": [
+  "Chi Cao Minh",
+  1579147200
+ ],
  "cheddar": [
  "Eric Tschetter",
  0
@@ -9114,6 +9118,10 @@
  "Yuhang Xiu",
  0
  ],
+ "codingsinger": [
+  "Zechao Zheng",
+  1579147200
+ ],
  "crazyhzm": [
  "Zhongming Hua",
  0
@@ -19908,6 +19916,10 @@
  "Jim Baker",
  1449777602
  ],
+ "jimwang": [
+  "Jim Wang",
+  1579147200
+ ],
  "jing9": [
  "Jing Zhao",
  1486699201
@@ -21056,6 +21068,10 @@
  "Kurt Young",
  1523592001
  ],
+ "kuyu": [
+  "Kuai Yu",
+  1579147200
+ ],
  "kwho": [
  "Michael Ho",
  1451966402
@@ -21416,6 +21432,10 @@
  "Da Li Liu",
  0
  ],
+ "liuhangyuan": [
+  "Hangyuan Liu",
+  1579147200
+ ],
  "liuhaoyangzz": [
  "Haoyang Liu",
  1524744002
@@ -27276,6 +27296,10 @@
  "Jun Zhao",
  1542801600
  ],
+ "zhaowu": [
+  "Zhao Wu",
+  1579147200
+ ],
  "zhaoxinyi": [
  "Stefanie Zhao",
  1545019200
@@ -33648,6 +33672,10 @@
  "James Dubee",
  0
  ],
+ "duy": [
+  "Duy Nguyen",
+  1579147200
+ ],
  "edwardyoon": [
  "Edward J. Yoon",
  0
@@ -33696,6 +33724,10 @@
  "Matt Sicker",
  0
  ],
+ "mcdan": [
+  "Dan McWeeney",
+  1579147200
+ ],
  "mdeuser": [
  "Mark Deuser",
  0Mime
View raw message