community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1872128 [1/2] - in /comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation: accounts-evolution.json accounts-evolution2.json groups.json people.json people_name.json releases-files.json releases.json
Date Tue, 31 Dec 2019 04:20:04 GMT
Author: projects_role
Date: Tue Dec 31 04:20:03 2019
New Revision: 1872128

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1872128&view=rev
Log:
updating projects data

Modified:
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json?rev=1872128&r1=1872127&r2=1872128&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json Tue Dec
31 04:20:03 2019
@@ -249,5 +249,5 @@
 "2019-09": 49,
 "2019-10": 43,
 "2019-11": 36,
-"2019-12": 51
+"2019-12": 55
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json?rev=1872128&r1=1872127&r2=1872128&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution2.json Tue Dec
31 04:20:03 2019
@@ -250,5 +250,5 @@
 "2019-09": 49,
 "2019-10": 43,
 "2019-11": 36,
-"2019-12": 51
+"2019-12": 55
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json?rev=1872128&r1=1872127&r2=1872128&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json Tue Dec 31 04:20:03
2019
@@ -7442,6 +7442,7 @@
 "geertjan",
 "geirm",
 "gengyifeng",
+"geniuspig",
 "georgep",
 "gera",
 "gerben",
@@ -9182,6 +9183,7 @@
 "sunithabeeram",
 "sunyerui",
 "sunying",
+"sunzesong",
 "supun",
 "surajsmenon",
 "suranjan",
@@ -9452,6 +9454,7 @@
 "waldo",
 "waliser",
 "wang",
+"wangchen",
 "wangchunling",
 "wangdd",
 "wangguangyuan",
@@ -9543,6 +9546,7 @@
 "xuanji",
 "xuanyq",
 "xuefu",
+"xuekaifeng",
 "xuewanqi",
 "xuexu",
 "xumingming",
@@ -9998,9 +10002,11 @@
 "ningjiang",
 "qiaojialin",
 "shuozhang",
+"sunzesong",
 "suyue",
 "tsaitsunghan",
 "xingtanzjr",
+"xuekaifeng",
 "yuanjun",
 "zhaoxinyi"
 ],
@@ -16741,6 +16747,7 @@
 "renmin",
 "sospartan",
 "tancy",
+"teining",
 "tw93",
 "xifang",
 "zshshr"

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json?rev=1872128&r1=1872127&r2=1872128&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json Tue Dec 31 04:20:03
2019
@@ -16919,6 +16919,13 @@
 "member": false,
 "name": "Yifeng Geng"
 },
+"geniuspig": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Boris Zhu"
+},
 "genspring": {
 "groups": [
 "geronimo",
@@ -47666,6 +47673,14 @@
 "member": false,
 "name": "Sun Ying"
 },
+"sunzesong": {
+"groups": [
+"incubator",
+"iotdb"
+],
+"member": false,
+"name": "Zesong Sun"
+},
 "supun": {
 "groups": [
 "axis",
@@ -48745,7 +48760,8 @@
 },
 "teining": {
 "groups": [
-"incubator"
+"incubator",
+"weex"
 ],
 "member": false,
 "name": "Tianning Huang"
@@ -52158,6 +52174,13 @@
 "member": true,
 "name": "Andrew Wang"
 },
+"wangchen": {
+"groups": [
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Chen Wang"
+},
 "wangchunling": {
 "groups": [
 "hawq",
@@ -53592,6 +53615,14 @@
 "member": true,
 "name": "Xuefu Zhang"
 },
+"xuekaifeng": {
+"groups": [
+"incubator",
+"iotdb"
+],
+"member": false,
+"name": "Kaifeng Xue"
+},
 "xuewanqi": {
 "groups": [
 "incubator",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json?rev=1872128&r1=1872127&r2=1872128&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json Tue Dec 31 04:20:03
2019
@@ -1999,6 +1999,7 @@
 "geirm": "Geir Magnusson Jr",
 "gengliang": "Gengliang Wang",
 "gengyifeng": "Yifeng Geng",
+"geniuspig": "Boris Zhu",
 "genspring": "Lin Quan Jiang",
 "geoff": "Geoffrey Young",
 "geomacy": "Geoff Macartney",
@@ -5587,6 +5588,7 @@
 "sunlisen": "Lisen Sun",
 "sunyerui": "Yerui Sun",
 "sunying": "Sun Ying",
+"sunzesong": "Zesong Sun",
 "supun": "Supun Kamburugamuva",
 "suraj": "Suraj Acharya",
 "surajk": "Suraj Khurana",
@@ -6112,6 +6114,7 @@
 "waltersu4549": "Walter Su",
 "wanderingbort": "Bart",
 "wang": "Andrew Wang",
+"wangchen": "Chen Wang",
 "wangchunling": "Chunling Wang",
 "wangda": "Wangda Tan",
 "wangdd": "Junting Wang",
@@ -6283,6 +6286,7 @@
 "xucang": "Xu Cang",
 "xuchuanyin": "Chuanyin Xu",
 "xuefu": "Xuefu Zhang",
+"xuekaifeng": "Kaifeng Xue",
 "xuewanqi": "Wanqi Xue",
 "xuexu": "Grant Guo",
 "xuf": "Ferdinand Xu",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json?rev=1872128&r1=1872127&r2=1872128&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json Tue Dec 31 04:20:03
2019
@@ -2558,6 +2558,10 @@
 "geode/1.10.0/apache-geode-1.10.0-src.tgz",
 "geode/1.10.0/apache-geode-1.10.0.tgz"
 ],
+"apache-geode-1.11.0": [
+"geode/1.11.0/apache-geode-1.11.0-src.tgz",
+"geode/1.11.0/apache-geode-1.11.0.tgz"
+],
 "apache-geode-1.9.1": [
 "geode/1.9.1/apache-geode-1.9.1-src.tgz",
 "geode/1.9.1/apache-geode-1.9.1.tgz"
@@ -2570,6 +2574,10 @@
 "geode/1.10.0/apache-geode-examples-1.10.0.tar.gz",
 "geode/1.10.0/apache-geode-examples-1.10.0.zip"
 ],
+"apache-geode-examples-1.11.0": [
+"geode/1.11.0/apache-geode-examples-1.11.0.tar.gz",
+"geode/1.11.0/apache-geode-examples-1.11.0.zip"
+],
 "apache-geode-examples-1.9.1": [
 "geode/1.9.1/apache-geode-examples-1.9.1.tar.gz",
 "geode/1.9.1/apache-geode-examples-1.9.1.zip"
@@ -2581,6 +2589,9 @@
 "apache-geode-native-1.10.0": [
 "geode/1.10.0/apache-geode-native-1.10.0-src.tar.gz"
 ],
+"apache-geode-native-1.11.0": [
+"geode/1.11.0/apache-geode-native-1.11.0-src.tar.gz"
+],
 "apache-geode-native-1.9.1": [
 "geode/1.9.1/apache-geode-native-1.9.1-src.tar.gz"
 ],
@@ -2918,10 +2929,6 @@
 "httpcomponents/commons-httpclient/source/commons-httpclient-3.1-src.tar.gz",
 "httpcomponents/commons-httpclient/source/commons-httpclient-3.1-src.zip"
 ],
-"httpcomponents-asyncclient-4.1.3": [
-"httpcomponents/httpasyncclient/source/httpcomponents-asyncclient-4.1.3-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpasyncclient/source/httpcomponents-asyncclient-4.1.3-src.zip"
-],
 "httpcomponents-asyncclient-4.1.4": [
 "httpcomponents/httpasyncclient/source/httpcomponents-asyncclient-4.1.4-src.tar.gz",
 "httpcomponents/httpasyncclient/source/httpcomponents-asyncclient-4.1.4-src.zip"
@@ -2930,38 +2937,6 @@
 "httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.10-src.tar.gz",
 "httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.10-src.zip"
 ],
-"httpcomponents-client-4.5.6": [
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.6-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.6-src.zip"
-],
-"httpcomponents-client-4.5.7": [
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.7-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.7-src.zip"
-],
-"httpcomponents-client-4.5.8": [
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.8-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.8-src.zip"
-],
-"httpcomponents-client-4.5.9": [
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.9-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-4.5.9-src.zip"
-],
-"httpcomponents-client-5.0-beta2": [
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta2-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta2-src.zip"
-],
-"httpcomponents-client-5.0-beta3": [
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta3-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta3-src.zip"
-],
-"httpcomponents-client-5.0-beta4": [
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta4-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta4-src.zip"
-],
-"httpcomponents-client-5.0-beta5": [
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta5-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta5-src.zip"
-],
 "httpcomponents-client-5.0-beta6": [
 "httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta6-src.tar.gz",
 "httpcomponents/httpclient/source/httpcomponents-client-5.0-beta6-src.zip"
@@ -2970,14 +2945,6 @@
 "httpcomponents/httpclient-android/source/httpcomponents-client-android-4.3.5.1-src.tar.gz",
 "httpcomponents/httpclient-android/source/httpcomponents-client-android-4.3.5.1-src.zip"
 ],
-"httpcomponents-core-4.4.10": [
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-4.4.10-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-4.4.10-src.zip"
-],
-"httpcomponents-core-4.4.11": [
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-4.4.11-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-4.4.11-src.zip"
-],
 "httpcomponents-core-4.4.12": [
 "httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-4.4.12-src.tar.gz",
 "httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-4.4.12-src.zip"
@@ -2985,26 +2952,6 @@
 "httpcomponents-core-5.0-beta10": [
 "httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta10-src.tar.gz",
 "httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta10-src.zip"
-],
-"httpcomponents-core-5.0-beta5": [
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta5-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta5-src.zip"
-],
-"httpcomponents-core-5.0-beta6": [
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta6-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta6-src.zip"
-],
-"httpcomponents-core-5.0-beta7": [
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta7-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta7-src.zip"
-],
-"httpcomponents-core-5.0-beta8": [
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta8-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta8-src.zip"
-],
-"httpcomponents-core-5.0-beta9": [
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta9-src.tar.gz",
-"httpcomponents/httpcore/source/httpcomponents-core-5.0-beta9-src.zip"
 ]
 },
 "httpd": {Mime
View raw message