community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1849055 - /comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
Date Mon, 17 Dec 2018 04:10:04 GMT
Author: projects_role
Date: Mon Dec 17 04:10:03 2018
New Revision: 1849055

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1849055&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1849055&r1=1849054&r2=1849055&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Mon Dec 17 04:10:03 2018
@@ -8246,6 +8246,10 @@
  "Kiran Ayyagari",
  0
  ],
+ "lhaeger": [
+  "Lothar Haeger",
+  1545019200
+ ],
  "littlezhou": [
  "Wei Zhou",
  1506715202
@@ -8578,6 +8582,10 @@
  "Rahul Kumar Challapalli",
  1487160002
  ],
+ "sachouche": [
+  "Salim Achouche",
+  1545019200
+ ],
  "smp": [
  "Steven Phillips",
  1417038548
@@ -9560,6 +9568,10 @@
  "Jark Wu",
  1486670401
  ],
+ "jgrier": [
+  "Jamie Grier",
+  1545019200
+ ],
  "jincheng": [
  "Jincheng Sun",
  1499716802
@@ -16658,6 +16670,10 @@
  "Edward M Armstrong",
  1510891202
  ],
+ "east": [
+  "DongFang Mao",
+  1545019200
+ ],
  "eawilliams": [
  "Ellison Anne Williams",
  1466337601
@@ -18610,6 +18626,10 @@
  "Jianfeng Jia",
  1426273201.6782014
  ],
+ "jiangtian": [
+  "Tian Jiang",
+  1545019200
+ ],
  "jiangxu": [
  "Jiang Xu",
  0
@@ -19298,6 +19318,10 @@
  "Kanak Biscuitwala",
  0
  ],
+ "kangrong": [
+  "Rong Kang",
+  1545019200
+ ],
  "kannan": [
  "Kannan Muthukkaruppan",
  0
@@ -20002,6 +20026,10 @@
  "Jun Liu",
  1520366401
  ],
+ "liukun": [
+  "Kun Liu",
+  1545019200
+ ],
  "liuming": [
  "Ming Liu",
  1471867201
@@ -20014,6 +20042,10 @@
  "Liu Ping",
  0
  ],
+ "liurui": [
+  "Rui Liu",
+  1545019200
+ ],
  "liushenfeng": [
  "Shen Feng Liu",
  0
@@ -20106,6 +20138,10 @@
  "Leigh Stewart",
  1469160001
  ],
+ "lta": [
+  "Tianan Li",
+  1545019200
+ ],
  "lucasbm88": [
  "Lucas Bonatto Miguel",
  1537560000
@@ -23278,6 +23314,10 @@
  "Boris Shulman",
  0
  ],
+ "shuozhang": [
+  "Shuo Zhang",
+  1545019200
+ ],
  "shwethags": [
  "Shwetha GS",
  0
@@ -25062,6 +25102,10 @@
  "Xinglang Wang",
  1457668801
  ],
+ "xingtanzjr": [
+  "Jinrui Zhang",
+  1545019200
+ ],
  "xingweicmu": [
  "Xing Wei",
  1431975602.2249234
@@ -25382,6 +25426,10 @@
  "Jun Zhao",
  1542801600
  ],
+ "zhaoxinyi": [
+  "Stefanie Zhao",
+  1545019200
+ ],
  "zhasheng": [
  "Sheng Zha",
  1502452803
@@ -31846,6 +31894,10 @@
  "Samarth Jain",
  1420734773
  ],
+ "sangudi": [
+  "Gerald Sangudi",
+  1545019200
+ ],
  "ssa": [
  "Sergey Soldatov",
  1463630401Mime
View raw message