community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1838306 - in /comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation: accounts-evolution.json committees.json groups.json people.json people_name.json projects.json releases-files.json releases.json
Date Sat, 18 Aug 2018 04:20:04 GMT
Author: projects_role
Date: Sat Aug 18 04:20:04 2018
New Revision: 1838306

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1838306&view=rev
Log:
updating projects data

Modified:
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
  comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json?rev=1838306&r1=1838305&r2=1838306&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/accounts-evolution.json Sat Aug
18 04:20:04 2018
@@ -233,5 +233,5 @@
 "2018-05": 28,
 "2018-06": 36,
 "2018-07": 33,
-"2018-08": 18
+"2018-08": 20
 }
\ No newline at end of file

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json?rev=1838306&r1=1838305&r2=1838306&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/committees.json Sat Aug 18 04:20:04
2018
@@ -5422,6 +5422,10 @@
 "date": "2017-08-02",
 "name": "Arina Ielchiieva"
 },
+"boaz": {
+"date": "2018-08-17",
+"name": "Boaz Ben-Zvi"
+},
 "hg": {
 "date": "2016-02-12",
 "name": "Hanifi Gunes"

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json?rev=1838306&r1=1838305&r2=1838306&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/groups.json Sat Aug 18 04:20:04
2018
@@ -4046,6 +4046,7 @@
 "adi",
 "amansinha",
 "arina",
+"boaz",
 "hg",
 "jason",
 "jhyde",
@@ -5076,6 +5077,7 @@
 "lresende",
 "umamahesh",
 "wenzhao",
+"xuexu",
 "yosha"
 ],
 "groovy": [
@@ -8944,6 +8946,7 @@
 "xuanji",
 "xuanyq",
 "xuefu",
+"xuexu",
 "xumingming",
 "xunzhang",
 "xvrl",
@@ -8999,6 +9002,7 @@
 "zamsden",
 "zarfide",
 "zdwang",
+"zenlin",
 "zhangjf",
 "zhangkewei",
 "zhangliang",
@@ -14155,6 +14159,7 @@
 "seanyinx",
 "tnachen",
 "wujimin",
+"zenlin",
 "zhengyangyong",
 "zhfeng"
 ],

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json?rev=1838306&r1=1838305&r2=1838306&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people.json Sat Aug 18 04:20:04
2018
@@ -5643,7 +5643,8 @@
 },
 "boaz": {
 "groups": [
-"drill"
+"drill",
+"drill-pmc"
 ],
 "member": false,
 "name": "Boaz Ben-Zvi"
@@ -49405,6 +49406,14 @@
 "member": true,
 "name": "Xuefu Zhang"
 },
+"xuexu": {
+"groups": [
+"griffin",
+"incubator"
+],
+"member": false,
+"name": "Grant Guo"
+},
 "xuf": {
 "groups": [
 "commons",
@@ -50211,6 +50220,14 @@
 "member": false,
 "name": "Frank Zeng"
 },
+"zenlin": {
+"groups": [
+"incubator",
+"servicecomb"
+],
+"member": false,
+"name": "Linzhinan"
+},
 "zghao": {
 "groups": [
 "hbase",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json?rev=1838306&r1=1838305&r2=1838306&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/people_name.json Sat Aug 18 04:20:04
2018
@@ -5655,6 +5655,7 @@
 "xuanyq": "Yuqin Xuan",
 "xuchuanyin": "Chuanyin Xu",
 "xuefu": "Xuefu Zhang",
+"xuexu": "Grant Guo",
 "xuf": "Ferdinand Xu",
 "xuhaihong": "Haihong Xu",
 "xumingming": "James Xu",
@@ -5751,6 +5752,7 @@
 "zdwang": "David Wang",
 "zenfenan": "Sivaprasanna Sethuraman",
 "zenglinx": "Frank Zeng",
+"zenlin": "Linzhinan",
 "zghao": "Guanghao Zhang",
 "zhaijia": "Jia Zhai",
 "zhangduo": "Duo Zhang",

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json?rev=1838306&r1=1838305&r2=1838306&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/projects.json Sat Aug 18 04:20:04
2018
@@ -11995,8 +11995,8 @@
 }
 ],
 "repository": [
-"https://github.com/apache/opennlp.git",
-"http://svn.apache.org/repos/asf/opennlp"
+"http://svn.apache.org/repos/asf/opennlp",
+"https://github.com/apache/opennlp.git"
 ],
 "shortdesc": "Apache OpenNLP library software is a machine learning based toolkit for the
processing of natural language text.."
 },

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json?rev=1838306&r1=1838305&r2=1838306&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases-files.json Sat Aug 18 04:20:04
2018
@@ -1479,10 +1479,6 @@
 "commons/collections/source/commons-collections4-4.2-src.tar.gz",
 "commons/collections/source/commons-collections4-4.2-src.zip"
 ],
-"commons-compress-1.17": [
-"commons/compress/source/commons-compress-1.17-src.tar.gz",
-"commons/compress/source/commons-compress-1.17-src.zip"
-],
 "commons-compress-1.18": [
 "commons/compress/source/commons-compress-1.18-src.tar.gz",
 "commons/compress/source/commons-compress-1.18-src.zip"
@@ -1975,6 +1971,16 @@
 "directory/apacheds/dist/2.0.0-M24/apacheds-2.0.0-M24.zip",
 "directory/apacheds/dist/2.0.0-M24/apacheds-parent-2.0.0-M24-source-release.zip"
 ],
+"apacheds-2.0.0.AM25": [
+"directory/apacheds/dist/2.0.0.AM25/apacheds-2.0.0.AM25-32bit.dmg",
+"directory/apacheds/dist/2.0.0.AM25/apacheds-2.0.0.AM25-64bit.dmg",
+"directory/apacheds/dist/2.0.0.AM25/apacheds-2.0.0.AM25-i386.deb",
+"directory/apacheds/dist/2.0.0.AM25/apacheds-2.0.0.AM25-i386.rpm",
+"directory/apacheds/dist/2.0.0.AM25/apacheds-2.0.0.AM25.exe",
+"directory/apacheds/dist/2.0.0.AM25/apacheds-2.0.0.AM25.tar.gz",
+"directory/apacheds/dist/2.0.0.AM25/apacheds-2.0.0.AM25.zip",
+"directory/apacheds/dist/2.0.0.AM25/apacheds-parent-2.0.0.AM25-source-release.zip"
+],
 "fortress-core-2.0.0": [
 "directory/fortress/dist/2.0.0/fortress-core-2.0.0-source-release.zip"
 ],
@@ -5350,6 +5356,12 @@
 "incubator-openwhisk": {
 "openwhisk-0.9.0-incubating": [
 "incubator/openwhisk/apache-openwhisk-0.9.0-incubating/openwhisk-0.9.0-incubating-sources.tar.gz"
+],
+"openwhisk-cli-0.9.0-incubating": [
+"incubator/openwhisk/apache-openwhisk-0.9.0-incubating/openwhisk-cli-0.9.0-incubating-sources.tar.gz"
+],
+"openwhisk-client-go-0.9.0-incubating": [
+"incubator/openwhisk/apache-openwhisk-0.9.0-incubating/openwhisk-client-go-0.9.0-incubating-sources.tar.gz"
 ]
 },
 "incubator-ponymail": {
@@ -5747,8 +5759,8 @@
 "jackrabbit-oak-1.8.6": [
 "jackrabbit/oak/1.8.6/jackrabbit-oak-1.8.6-src.zip"
 ],
-"jackrabbit-oak-1.9.6": [
-"jackrabbit/oak/1.9.6/jackrabbit-oak-1.9.6-src.zip"
+"jackrabbit-oak-1.9.7": [
+"jackrabbit/oak/1.9.7/jackrabbit-oak-1.9.7-src.zip"
 ],
 "jackrabbit-ocm-2.0.0": [
 "jackrabbit/ocm/2.0.0/jackrabbit-ocm-2.0.0-source-release.zip"
@@ -7752,12 +7764,12 @@
 "apache-qpid-jms-0.35.0": [
 "qpid/jms/0.35.0/apache-qpid-jms-0.35.0-src.tar.gz"
 ],
-"apache-qpid-jms-amqp-0-x-6.3.1": [
-"qpid/jms-amqp-0-x/6.3.1/apache-qpid-jms-amqp-0-x-6.3.1-src.tar.gz"
-],
 "apache-qpid-jms-amqp-0-x-6.3.2": [
 "qpid/jms-amqp-0-x/6.3.2/apache-qpid-jms-amqp-0-x-6.3.2-src.tar.gz"
 ],
+"apache-qpid-jms-amqp-0-x-6.3.3": [
+"qpid/jms-amqp-0-x/6.3.3/apache-qpid-jms-amqp-0-x-6.3.3-src.tar.gz"
+],
 "apache-qpid-proton-j-0.27.3": [
 "qpid/proton-j/0.27.3/apache-qpid-proton-j-0.27.3-src.tar.gz"
 ],
@@ -7939,6 +7951,9 @@
 ],
 "apache-sentry-2.0.0": [
 "sentry/2.0.0/apache-sentry-2.0.0-src.tar.gz"
+],
+"apache-sentry-2.0.1": [
+"sentry/2.0.1/apache-sentry-2.0.1-src.tar.gz"
 ]
 },
 "serf": {
@@ -8040,8 +8055,8 @@
 "maven-launchpad-plugin-2.3.4": [
 "sling/maven-launchpad-plugin-2.3.4-source-release.zip"
 ],
-"maven-sling-plugin-2.3.6": [
-"sling/maven-sling-plugin-2.3.6-source-release.zip"
+"maven-sling-plugin-2.3.8": [
+"sling/maven-sling-plugin-2.3.8-source-release.zip"
 ],
 "org.apache.sling.adapter-2.1.10": [
 "sling/org.apache.sling.adapter-2.1.10-source-release.zip"
@@ -9320,6 +9335,19 @@
 "tomcat/tomcat-8/v8.5.32/src/apache-tomcat-8.5.32-src.tar.gz",
 "tomcat/tomcat-8/v8.5.32/src/apache-tomcat-8.5.32-src.zip"
 ],
+"apache-tomcat-8.5.33": [
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/bin/embed/apache-tomcat-8.5.33-embed.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/bin/embed/apache-tomcat-8.5.33-embed.zip",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/bin/apache-tomcat-8.5.33-deployer.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/bin/apache-tomcat-8.5.33-deployer.zip",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/bin/apache-tomcat-8.5.33-fulldocs.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/bin/apache-tomcat-8.5.33-windows-x64.zip",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/bin/apache-tomcat-8.5.33.exe",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/bin/apache-tomcat-8.5.33.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/bin/apache-tomcat-8.5.33.zip",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/src/apache-tomcat-8.5.33-src.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-8/v8.5.33/src/apache-tomcat-8.5.33-src.zip"
+],
 "apache-tomcat-9.0.10": [
 "tomcat/tomcat-9/v9.0.10/bin/embed/apache-tomcat-9.0.10-embed.tar.gz",
 "tomcat/tomcat-9/v9.0.10/bin/embed/apache-tomcat-9.0.10-embed.zip",
@@ -9333,6 +9361,19 @@
 "tomcat/tomcat-9/v9.0.10/src/apache-tomcat-9.0.10-src.tar.gz",
 "tomcat/tomcat-9/v9.0.10/src/apache-tomcat-9.0.10-src.zip"
 ],
+"apache-tomcat-9.0.11": [
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/embed/apache-tomcat-9.0.11-embed.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/embed/apache-tomcat-9.0.11-embed.zip",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/apache-tomcat-9.0.11-deployer.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/apache-tomcat-9.0.11-deployer.zip",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/apache-tomcat-9.0.11-fulldocs.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/apache-tomcat-9.0.11-windows-x64.zip",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/apache-tomcat-9.0.11.exe",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/apache-tomcat-9.0.11.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/apache-tomcat-9.0.11.zip",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/src/apache-tomcat-9.0.11-src.tar.gz",
+"tomcat/tomcat-9/v9.0.11/src/apache-tomcat-9.0.11-src.zip"
+],
 "taglibs-standard-1.2.5": [
 "tomcat/taglibs/taglibs-standard-1.2.5/taglibs-standard-1.2.5-source-release.zip"
 ],

Modified: comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json?rev=1838306&r1=1838305&r2=1838306&view=diff
==============================================================================
--- comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json (original)
+++ comdev/projects.apache.org/trunk/site/json/foundation/releases.json Sat Aug 18 04:20:04
2018
@@ -500,7 +500,6 @@
 "commons-codec-1.11": "2017-10-20",
 "commons-collections-3.2.2": "2015-11-14",
 "commons-collections4-4.2": "2018-07-11",
-"commons-compress-1.17": "2018-06-03",
 "commons-compress-1.18": "2018-08-16",
 "commons-configuration-1.10": "2013-10-28",
 "commons-configuration2-2.3": "2018-08-08",
@@ -649,6 +648,7 @@
 "apache-ldap-api-1.0.2": "2018-06-06",
 "apache-ldap-api-2.0.0.AM1": "2018-07-26",
 "apacheds-2.0.0-M24": "2017-06-07",
+"apacheds-2.0.0.AM25": "2018-08-17",
 "fortress-core-2.0.0": "2017-06-22",
 "fortress-core-2.0.0-RC1": "2016-11-07",
 "fortress-core-2.0.0-RC2": "2017-05-04",
@@ -1592,7 +1592,9 @@
 "apache-omid-incubating-0.9.0.0": "2018-06-03"
 },
 "incubator-openwhisk": {
-"openwhisk-0.9.0-incubating": "2018-07-17"
+"openwhisk-0.9.0-incubating": "2018-07-17",
+"openwhisk-cli-0.9.0-incubating": "2018-08-17",
+"openwhisk-client-go-0.9.0-incubating": "2018-08-17"
 },
 "incubator-ponymail": {
 "apache-pony-mail-0.10-incubating": "2018-02-19"
@@ -1744,7 +1746,7 @@
 "jackrabbit-oak-1.4.22": "2018-06-25",
 "jackrabbit-oak-1.6.13": "2018-07-25",
 "jackrabbit-oak-1.8.6": "2018-07-31",
-"jackrabbit-oak-1.9.6": "2018-07-18",
+"jackrabbit-oak-1.9.7": "2018-08-14",
 "jackrabbit-ocm-2.0.0": "2012-12-17",
 "oak-segment-tar-0.0.16": "2016-10-24"
 },
@@ -2408,8 +2410,8 @@
 "qpid": {
 "apache-qpid-broker-j-7.0.6": "2018-06-21",
 "apache-qpid-jms-0.35.0": "2018-07-20",
-"apache-qpid-jms-amqp-0-x-6.3.1": "2018-05-15",
 "apache-qpid-jms-amqp-0-x-6.3.2": "2018-07-13",
+"apache-qpid-jms-amqp-0-x-6.3.3": "2018-08-13",
 "apache-qpid-proton-j-0.27.3": "2018-08-02",
 "apache-qpid-proton-j-0.28.1": "2018-08-02",
 "apache-qpid-proton-j-0.29.0": "2018-08-10",
@@ -2477,7 +2479,8 @@
 "sentry": {
 "apache-sentry-1.7.1": "2017-12-24",
 "apache-sentry-1.8.0": "2017-08-07",
-"apache-sentry-2.0.0": "2017-12-07"
+"apache-sentry-2.0.0": "2017-12-07",
+"apache-sentry-2.0.1": "2018-08-17"
 },
 "serf": {
 "serf-1.3.9": "2016-08-31"
@@ -2515,7 +2518,7 @@
 "javaversion-maven-plugin-1.0.0": "2017-09-04",
 "jspc-maven-plugin-2.1.0": "2017-06-15",
 "maven-launchpad-plugin-2.3.4": "2015-10-26",
-"maven-sling-plugin-2.3.6": "2018-05-07",
+"maven-sling-plugin-2.3.8": "2018-08-17",
 "org.apache.sling.adapter-2.1.10": "2017-05-11",
 "org.apache.sling.api-2.18.2": "2018-07-30",
 "org.apache.sling.auth.core-1.4.2": "2017-12-18",
@@ -2926,7 +2929,9 @@
 "apache-tomcat-7.0.90": "2018-07-02",
 "apache-tomcat-8.0.53": "2018-06-29",
 "apache-tomcat-8.5.32": "2018-06-20",
+"apache-tomcat-8.5.33": "2018-08-12",
 "apache-tomcat-9.0.10": "2018-06-20",
+"apache-tomcat-9.0.11": "2018-08-11",
 "taglibs-standard-1.2.5": "2015-03-10",
 "tomcat-connectors-1.2.42": "2016-10-05",
 "tomcat-connectors-1.2.43": "2018-03-06",Mime
View raw message