perl-docs-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From s...@apache.org
Subject cvs commit: modperl-docs/src/docs/2.0/devel/perf_sizeof perf_sizeof.pod
Date Thu, 27 Dec 2001 08:22:25 GMT
stas    01/12/27 00:22:25

 Modified:  src/docs/2.0/devel/perf_sizeof perf_sizeof.pod
 Log:
 - adjust indentation
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +122 -121 modperl-docs/src/docs/2.0/devel/perf_sizeof/perf_sizeof.pod
 
 Index: perf_sizeof.pod
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/modperl-docs/src/docs/2.0/devel/perf_sizeof/perf_sizeof.pod,v
 retrieving revision 1.1
 retrieving revision 1.2
 diff -u -r1.1 -r1.2
 --- perf_sizeof.pod	2001/12/27 08:17:41	1.1
 +++ perf_sizeof.pod	2001/12/27 08:22:25	1.2
 @@ -17,80 +17,80 @@
  
  =item CV - 229 minimum, 254 minimum w/ symbol table entry
  
 - cv = {
 -  sv_any = {    // XPVCV *
 -    xpv_pv = 0x0, // char *
 -    xpv_cur = 0, // STRLEN
 -    xpv_len = 0, // STRLEN
 -    xof_off = 0 , // IV
 -    xnv_nv = 0,  // NV
 -    xmg_magic = 0x0, // MAGIC *
 -    xmg_stash = 0x0, // HV *
 -    xcv_stash = 0x0, // HV *
 -    xcv_start = 0x0, // OP *
 -    xcv_root = 0x0, // OP *
 -    xcv_xsub = 0x0, // void (*)(register PerlInterpreter *, CV *)
 -    xcv_xsubany = { // ANY
 -      any_ptr = 0x0, 
 -      any_i32 = 0, 
 -      any_iv = 0, 
 -      any_long = 0, 
 -      any_dptr = 0, 
 -      any_dxptr = 0
 -    }, 
 -    xcv_gv = { // GV *
 -      sv_any = { // void *
 -        xpv_pv = 0x0, // char *
 -        xpv_cur = 0, // STRLEN
 -        xpv_len = 0, // STRLEN
 -        xiv_iv = 0,  // IV
 -        xnv_nv = 0,  // NV
 -        xmg_magic = { // MAGIC *
 -          mg_moremagic = 0x0, // MAGIC *
 -          mg_virtual = 0x0,  // MGVTBL *
 -          mg_private = 0,   // U16
 -          mg_type = 0,    // char
 -          mg_flags = 0,    // U8
 -          mg_obj = 0x0,    // SV *
 -          mg_ptr = 0x0,    // char *
 -          mg_len = 0,     // I32
 -        }, 
 -        xmg_stash = 0x0, // HV *
 -        xgv_gp = { // GP *
 -          gp_sv = { // SV *
 -            sv_any = 0x0, // void *
 -            sv_refcnt = 0, // U32
 -            sv_flags = 0  // U32
 -          }, 
 -          gp_refcnt = 0, // U32
 -          gp_io = 0x0,  // struct io *
 -          gp_form = 0x0, // CV *
 -          gp_av = 0x0,  // AV *
 -          gp_hv = 0x0,  // HV *
 -          gp_egv = 0x0, // GV *
 -          gp_cv = 0x0,  // CV *
 -          gp_cvgen = 0, // U32
 -          gp_flags = 0, // U32
 -          gp_line = 0,  // line_t
 -          gp_file = 0x0, // char *
 -        }, 
 -        xgv_name = 0x0, // char *
 -        xgv_namelen = 0, // STRLEN
 -        xgv_stash = 0x0, // void *
 -        xgv_flags = 0,  // U8
 -      },
 -      sv_refcnt = 0, // U32
 -      sv_flags = 0, // U32
 -    },
 -    xcv_file = 0x0, // char *
 -    xcv_depth = 0, // long
 -    xcv_padlist = 0x0, // AV *
 -    xcv_outside = 0x0, // CV *
 -    xcv_flags = 0, // cv_flags_t
 -  }
 -  sv_refcnt = 0, // U32
 -  sv_flags = 0, // U32
 - };
 + cv = {
 +   sv_any = {    // XPVCV *
 +     xpv_pv = 0x0, // char *
 +     xpv_cur = 0, // STRLEN
 +     xpv_len = 0, // STRLEN
 +     xof_off = 0 , // IV
 +     xnv_nv = 0,  // NV
 +     xmg_magic = 0x0, // MAGIC *
 +     xmg_stash = 0x0, // HV *
 +     xcv_stash = 0x0, // HV *
 +     xcv_start = 0x0, // OP *
 +     xcv_root = 0x0, // OP *
 +     xcv_xsub = 0x0, // void (*)(register PerlInterpreter *, CV *)
 +     xcv_xsubany = { // ANY
 +       any_ptr = 0x0,
 +       any_i32 = 0,
 +       any_iv = 0,
 +       any_long = 0,
 +       any_dptr = 0,
 +       any_dxptr = 0
 +     },
 +     xcv_gv = { // GV *
 +       sv_any = { // void *
 +         xpv_pv = 0x0, // char *
 +         xpv_cur = 0, // STRLEN
 +         xpv_len = 0, // STRLEN
 +         xiv_iv = 0,  // IV
 +         xnv_nv = 0,  // NV
 +         xmg_magic = { // MAGIC *
 +           mg_moremagic = 0x0, // MAGIC *
 +           mg_virtual = 0x0,  // MGVTBL *
 +           mg_private = 0,   // U16
 +           mg_type = 0,    // char
 +           mg_flags = 0,    // U8
 +           mg_obj = 0x0,    // SV *
 +           mg_ptr = 0x0,    // char *
 +           mg_len = 0,     // I32
 +         },
 +         xmg_stash = 0x0, // HV *
 +         xgv_gp = { // GP *
 +           gp_sv = { // SV *
 +             sv_any = 0x0, // void *
 +             sv_refcnt = 0, // U32
 +             sv_flags = 0  // U32
 +           },
 +           gp_refcnt = 0, // U32
 +           gp_io = 0x0,  // struct io *
 +           gp_form = 0x0, // CV *
 +           gp_av = 0x0,  // AV *
 +           gp_hv = 0x0,  // HV *
 +           gp_egv = 0x0, // GV *
 +           gp_cv = 0x0,  // CV *
 +           gp_cvgen = 0, // U32
 +           gp_flags = 0, // U32
 +           gp_line = 0,  // line_t
 +           gp_file = 0x0, // char *
 +         },
 +         xgv_name = 0x0, // char *
 +         xgv_namelen = 0, // STRLEN
 +         xgv_stash = 0x0, // void *
 +         xgv_flags = 0,  // U8
 +       },
 +       sv_refcnt = 0, // U32
 +       sv_flags = 0, // U32
 +     },
 +     xcv_file = 0x0, // char *
 +     xcv_depth = 0, // long
 +     xcv_padlist = 0x0, // AV *
 +     xcv_outside = 0x0, // CV *
 +     xcv_flags = 0, // cv_flags_t
 +   }
 +   sv_refcnt = 0, // U32
 +   sv_flags = 0, // U32
 + };
  
  In addition to the minimum bytes:
  
 @@ -108,65 +108,66 @@
  
  =item HV - 60 minmum
  
 - hv = {
 -  sv_any = { // SV *
 -    xhv_array = 0x0, // char *
 -    xhv_fill = 0,   // STRLEN
 -    xhv_max = 0,   // STRLEN
 -    xhv_keys = 0,   // IV
 -    xnv_nv = 0,    // NV
 -    xmg_magic = 0x0, // MAGIC *
 -    xmg_stash = 0x0, // HV *
 -    xhv_riter = 0,  // I32
 -    xhv_eiter = 0x0, // HE *
 -    xhv_pmroot = 0x0, // PMOP *
 -    xhv_name = 0x0  // char *
 -  }, 
 -  sv_refcnt = 0, // U32
 -  sv_flags = 0, // U32
 - };
 + hv = {
 +   sv_any = { // SV *
 +     xhv_array = 0x0, // char *
 +     xhv_fill = 0,   // STRLEN
 +     xhv_max = 0,   // STRLEN
 +     xhv_keys = 0,   // IV
 +     xnv_nv = 0,    // NV
 +     xmg_magic = 0x0, // MAGIC *
 +     xmg_stash = 0x0, // HV *
 +     xhv_riter = 0,  // I32
 +     xhv_eiter = 0x0, // HE *
 +     xhv_pmroot = 0x0, // PMOP *
 +     xhv_name = 0x0  // char *
 +   },
 +   sv_refcnt = 0, // U32
 +   sv_flags = 0, // U32
 + };
 +
 +Each entry adds C<sizeof(HvENTRY)>, minimum of 7 (initial C<xhv_max>).
 +Note that keys of the same value share C<sizeof(HEK)>, across all
 +hashes.
  
 -Each entry adds sizeof(HvENTRY), minimum of 7 (initial xhv_max).
 -Note that keys of the same value share sizeof(HEK), across all hashes.
 -
  =item HvENTRY - 25 + HeKLEN+1
  
 - sizeof(HE *) + sizeof(HE) + sizeof(HEK)
 + sizeof(HE *) + sizeof(HE) + sizeof(HEK)
  
  =item HE - 12
  
 - he = {
 -  hent_next = 0x0, // HE *
 -  hent_hek = 0x0, // HEK *
 -  hent_val = 0x0  // SV *
 - };
 + he = {
 +   hent_next = 0x0, // HE *
 +   hent_hek = 0x0, // HEK *
 +   hent_val = 0x0  // SV *
 + };
  
  =item HEK - 9 + hek_len
  
 - hek = {
 -  hek_hash = 0, // U32
 -  hek_len = 0, // I32
 -  hek_key = 0, // char
 - };
 + hek = {
 +   hek_hash = 0, // U32
 +   hek_len = 0, // I32
 +   hek_key = 0, // char
 + };
  
  =item AV - 53
  
 - av = {
 -  sv_any = { // SV *
 -    xav_array = 0x0, // char *
 -    xav_fill = 0,   // size_t
 -    xav_max = 0,   // size_t
 -    xof_off = 0,   // IV
 -    xnv_nv = 0,    // NV
 -    xmg_magic = 0x0, // MAGIC *
 -    xmg_stash = 0x0, // HV *
 -    xav_alloc = 0x0, // SV **
 -    xav_arylen = 0x0, // SV *
 -    xav_flags = 0,  // U8
 -  },
 -  sv_refcnt = 0, // U32
 -  sv_flags = 0  // U32
 - };
 + av = {
 +   sv_any = { // SV *
 +     xav_array = 0x0, // char *
 +     xav_fill = 0,   // size_t
 +     xav_max = 0,   // size_t
 +     xof_off = 0,   // IV
 +     xnv_nv = 0,    // NV
 +     xmg_magic = 0x0, // MAGIC *
 +     xmg_stash = 0x0, // HV *
 +     xav_alloc = 0x0, // SV **
 +     xav_arylen = 0x0, // SV *
 +     xav_flags = 0,  // U8
 +   },
 +   sv_refcnt = 0, // U32
 +   sv_flags = 0  // U32
 + };
  
  In addition to the minimum bytes:
  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: docs-cvs-unsubscribe@perl.apache.org
For additional commands, e-mail: docs-cvs-help@perl.apache.org


Mime
View raw message