db-commons-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Viewthailand.com" <i...@masnetwork.co.th>
Subject www.viewthailand.com
Date Mon, 26 Jan 2004 22:07:16 GMT
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- saved from url=(0028)http://www.viewthailand.com/ -->
<HTML><HEAD><TITLE>ViewThailand.Com Thailand hotel, Travel information, Tours, International trade directory, guides and tools for exporting, news and online shopping mall.</TITLE>
<META http-equiv=Content-Language content=th>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-874">
<META 
content="e-Commerce/e-Business/web design/web applications services for everybody who want to build a common web site or great e-Commerce web site, Your complete E-Member Solution ÃкºàÇçºä«µìÊÓàÃç¨ÃÙ» ·Õè¤Ø³·Óä´éàͧ ! , Your complete E-Shopping Solution ÃкºàÇçºä«µìÊÓàÃç¨ÃÙ» Shopping cart ·Õè¤Ø³·Óä´éàͧ ! à¾×èÍãËé¼Ùé·Õèʹã¨ÍÂÒ¡ ÁÕ àÇçºä«µì à»ç¹¢Í§µ¹àͧà¾×èÍ·Ó¸ØáԨÃéÒ¹¤éÒÍ͹äŹì , Your complete E-Booking Solution ÃкºàÇçºä«µìÊÓàÃç¨ÃÙ»Ãкº Booking ÊÓËÃѺ·Ó¸ØáԨÃѺ¨Í§·ÑÇÃì¨Í§·Õè¾Ñ¡Í͹äÅ¹ì ´éÇÂÃкº·Õè¤Ø³·Óä´éàͧ ! , Your complete Internet Marketing à»ç¹ºÃÔ¡ÒÃÃѺ·Ó¡ÒõÅÒ´ÃкºÍ͹äŹìà¾×èÍÃͧÃѺͧ¤ì¡Ã·Õè»ÃСͺ¸ØáԨâ´ÂÍÒÈÑÂàÇçºä«µì , Your complete Payment Gateway ºÃÔ¡ÒõѴºÑµÃà¤Ã´ÔµÍ͹äŹì , Your complete Domain&amp;Hosting ºÃÔ¡ÒÃâ´àÁ¹à¹Á áÅо×é¹·ÕèµÑé§àÇçºä«µì" 
name=DESCRIPTION>
<META 
content="ä·Â,àÇçºä«µì,ÊÓàÃç¨ÃÙ»,¿ÃÕ,¿ÃÕâ´àÁ¹à¹Á,¿ÃÕâÎʵÔé§,¿ÃÕÍÕàÁÅìäÁè¨Ó¡Ñ´,à·çÁà¾Åµ,á¾ç¤à¡¨,ÃÒ¤Ò¶Ù¡,ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ,ºÃÔ¡ÒÃ,ÍÒÃìµàÇÔÃì¤,¾ÃÕà«ç¹àµªÑè¹,â»Ãá¡ÃÁ,website,free domainname,free hosting,free email,e-mail,template,package,low price,low cost,promotion,artwork,web design,presentation,thailand,engineer,civil,construction,thaicivil,civilthai,thai,constructions,thaiconstruction,constructionthai,constructionthailand,bangkok, thai link, thai website, thai directory, thai index, thai search, Chiangmai, university, download, free, design,technic,technology,thaitechnic,thaitechnology, thai internet, thaiwork, thaiworks, civil, construction, siam, SIAM, thaiengineering, engineer, engineering, man, thaiengineer,bridge,tacoma,school,over,news,thainews,civilnews,constructionnews,jobs,job,research,thairesearch,bid,thaibid,education,thaieducation, business, business plan, business plans, home business, home-based business, marketing information, small business, starting a business, business advice, business management, business software, business to business, e commerce, e-commerce, e-business, ebusiness, home business, internet business, small business, b2c, b2b, start a small business, web design, web applications" 
name=KEYWORDS>
<META content=General name=rating>
<META content=http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5 
name=vs_targetSchema>
<META content="7 days" name=revisit-after>
<META content=ALL name=ROBOTS>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
}
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}
function MM_swapImage() { //v3.0
var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
}
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</SCRIPT>
<LINK href="link00.css" type=text/css rel=stylesheet>
<SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript>
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
if (restore) selObj.selectedIndex=0;
}
function MM_preloadImages() { //v3.0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</SCRIPT>

<STYLE type=text/css>A:link {
	COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline
}
A:visited {
	COLOR: blue
}
A:hover {
	COLOR: #964a00
}
</STYLE>

<META content="MSHTML 6.00.2600.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff topMargin=0>
<DIV align=center>
<TABLE id=table1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width=750 
border=0>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD width="100%" colSpan=2>
   <P align=center><SPAN lang=en-us>
   <SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Hide from older browsers...

//Function to open pop up window
function openWin(theURL,winName,features) {
 	window.open(theURL,winName,features);
}

// -->
</SCRIPT>

   <TABLE id=table1 height=87 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=745 
   align=center border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD><IMG 
      style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/10.jpg" #FF0000 double 
   2px></TD></TR></TBODY></TABLE>
   <TABLE id=table2 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD background=á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg.gif bgColor=#01669a>
      <P align=center><IMG height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg.gif" 
      width=5 border=0><A href="http://www.viewthailand.com/"><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1.gif" width=88 
      border=0></A><IMG height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg.gif" 
      width=5 border=0><A 
      href="http://procument.viewthailand.com/thaiinfo"><IMG height=25 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/2.gif" width=113 border=0></A><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg.gif" width=5 border=0><A 
      href="http://ecommerce.viewthailand.com/thaiproduct/"><IMG height=25 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/3.gif" width=131 border=0></A><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg.gif" width=5 border=0><A 
      href="http://pramool.viewthailand.com/"><IMG height=25 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/4.gif" width=126 border=0></A><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg.gif" width=5 border=0><A 
      href="http://www.viewthailand.com/directory"><IMG height=25 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/5.gif" width=125 border=0></A><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg.gif" width=5 border=0><A 
      href="http://ebooking.viewthailand.com/tourthailand/"><IMG height=25 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/6.gif" width=103 border=0></A><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg.gif" width=5 
     border=0></P></TD></TR>
    <TR>
     <TD bgColor=#01669a>
      <P align=left><IMG height=1 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/line.gif" 
      width=749 border=0></P></TD></TR>
    <TR>
     <TD background=á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg1.gif bgColor=#01669a>
      <P align=center><IMG height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg1.gif" 
      width=5 border=0><A 
      href="http://www.maehongson.com/hotelsthailand/hotel.asp"><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/7.gif" width=102 
      border=0></A><IMG height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg1.gif" 
      width=5 border=0><A 
      href="http://www.maehongson.com/hotelsthailand/tour.asp"><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/8.gif" width=107 
      border=0></A><IMG height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg1.gif" 
      width=5 border=0><A 
      href="http://www.maehongson.com/hotelsthailand/car.asp"><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/9.gif" width=99 
      border=0></A><IMG height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg1.gif" 
      width=5 border=0><A 
      href="http://www.maehongson.com/hotelsthailand/flights.asp"><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/10.gif" width=108 
      border=0></A><IMG height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg1.gif" 
      width=5 border=0><A 
      href="http://ebooking.viewthailand.com/hotelsthailand/browse_dept_items.asp?HSD=1&amp;categ_id=3&amp;parent_ids=0"><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/11.gif" width=121 
      border=0></A><IMG height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg1.gif" 
      width=5 border=0><A 
      href="javascript:openWin('http://www.voyagenow.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=viewthai&amp;page=http://www.voyagenow.com/travel-info/thailand/index.html','poll','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=778,height=500')"><IMG 
      height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/12.gif" width=142 
      border=0></A><IMG height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bg1.gif" 
      width=5 border=0></P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN><IMG height=5 
   src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/spacer.gif" width=5 border=0></P></TD></TR>
 <TR>
  <TD vAlign=top><SPAN lang=en-us>
   <DIV align=center>
   <TABLE id=table19 cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD vAlign=bottom>
      <P align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=28 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/p00.gif" width=154 
     vspace=1></FONT></P></TD>
    <TR>
     <TD vAlign=top>
      <DIV align=left></DIV>
      <TABLE id=table20 cellSpacing=0 width=154 bgColor=#c4c4c2 border=0 
      hspace="0" valign="top">
       <TBODY>
       <TR>
        <TD vAlign=top>
         <TABLE id=table21 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" 
         bgColor=#ffffff border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD>
            <P align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.orbortor.com/"><IMG height=95 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/11.jpg" width=146 
            border=0></A><BR><IMG height=14 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up.gif" width=11 
            align=absMiddle border=0> <A 
            href="http://www.orbortor.com/"><SPAN 
            lang=th>à¤Ã×Í¢èÒÂͺµ</SPAN>.</A><BR><A 
            href="http://www.choomchon.com/"><IMG height=95 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/12.jpg" width=146 
            border=0></A><BR><IMG height=14 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up.gif" width=11 
            align=absMiddle border=0> <SPAN lang=th><A 
            href="http://www.choomchon.com/">à¤Ã×Í¢èÒ¡ÅØèÁáÁèºéÒ¹</A></SPAN><BR><A 
            href="http://www.mathayom.com/"><IMG height=95 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/mathayom.jpg" width=146 
            border=0></A><BR><IMG height=14 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up.gif" width=11 
            align=absMiddle border=0> <A 
            href="http://www.mathayom.com/"><SPAN 
            lang=th>à¤Ã×Í¢èÒÂâçàÃÕ¹ÁѸÂÁ</SPAN><BR></A><A 
            href="http://www.prathom.com/"><IMG height=95 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/prathom.jpg" width=146 
            border=0></A><BR><IMG height=14 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up.gif" width=11 
            align=absMiddle border=0> <SPAN lang=th><A 
            href="http://www.prathom.com/">à¤Ã×Í¢èÒÂâçàÃÕ¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ</A></SPAN><BR><A 
            href="http://www.viewthai.com/"><IMG height=95 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/14.jpg" width=146 
            border=0></A><BR><IMG height=14 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up.gif" width=11 
            align=absMiddle border=0> <A 
            href="http://www.viewthai.com/"><SPAN 
            lang=th>à¤Ã×Í¢èÒÂÁÇŪ¹</SPAN> 
          </A></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
         <TABLE id=table23 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" 
         bgColor=#ffffff border=0 vspace="0">
          <TBODY>
          <TR>
           <TD 
     align=right></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   <TABLE id=table1 cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD vAlign=top>&nbsp;</TD>
    <TR>
     <TD vAlign=top>
      <P align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=25 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/what_new4.gif" width=154 
      border=0></FONT></P></TD>
    <TR>
     <TD vAlign=top>
      <DIV align=left></DIV>
      <TABLE id=table2 cellSpacing=0 cellPadding=1 width=154 
      bgColor=#8ca6ce border=0 hspace="0" valign="top" vspace="0">
       <TBODY>
       <TR>
        <TD vAlign=top>
         <TABLE id=table3 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" 
         bgColor=#ffffff border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD>
            <DIV align=left><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2>&nbsp;&nbsp;<IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom>&nbsp;&nbsp;<A 
            style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
            href="http://www.viewthailand.com/form1.asp">ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡<SPAN 
            lang=th>·ÓàÇ纨ѧËÇÑ´</SPAN></A> &nbsp;&nbsp;<IMG 
            height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom>&nbsp;&nbsp;<A 
            style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
            href="http://www.viewthailand.com/about.asp">ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ìÊÁÒªÔ¡</A></FONT><BR><FONT 
            face="MS Sans Serif" size=2>&nbsp;&nbsp;<IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom>&nbsp;&nbsp;<A 
            style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
            href="http://www.viewthailand.com/aboutus.asp">ÃÙé¨Ñ¡·ÕÁ§Ò¹</A></FONT></FONT></DIV>
            <DIV align=left>&nbsp;</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
         <TABLE id=table4 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" 
         bgColor=#ffffff border=0 vspace="0">
          <TBODY>
          <TR>
           <TD>
            <DIV align=right><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
            height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/form.gif" 
            width=150 border=0></FONT></DIV></TD></TR>
          <TR>
           <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=2>&nbsp;&nbsp;<IMG 
            height=15 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/form03.gif" 
            width=16 align=absMiddle> <A 
            style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
            href="http://www.viewthailand.com/form.asp">Ẻ¿ÍÃìÁ¡ÒÃ<SPAN 
            lang=th>ÊÁѤÃ</SPAN></A><BR>&nbsp;&nbsp;<IMG height=15 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/form03.gif" width=16 
            align=absMiddle>&nbsp;<SPAN lang=th><A 
            style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
            href="http://doc.brainandhand.com/">¤ÙèÁ×Í¡Ò÷ÓàÇçºä«µìÃéÒ¹¤éÒ</A></SPAN><BR><SPAN 
            lang=th>&nbsp; </SPAN><IMG height=15 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/form03.gif" width=16 
            align=absMiddle>&nbsp;<SPAN lang=th><A 
            style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
            href="http://www.viewthai.com/help/">¤ÙèÁ×Í¡Ò÷ÓàÇçºä«µìÇÔÇä·Â</A></SPAN></FONT>
            <P>&nbsp;</P></TD></TR>
          <TBODY></TBODY></TABLE>
         <TABLE id=table5 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" 
         bgColor=#ffffff border=0 vspace="0">
          <TBODY>
          <TR>
           <TD align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>
         <TABLE id=table6 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" 
         bgColor=#ffffff border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD>
            <DIV align=right><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
            height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/info2.gif" 
            width=150 border=0> </FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
         <TABLE id=table7 cellSpacing=0 cellPadding=1 align=center 
         bgColor=#ffffff border=0 vspace="0">
          <TBODY>
          <TR>
           <TD align=top width="100%" height="57%">
            <DIV align=left><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2>&nbsp;&nbsp;<IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom>&nbsp;&nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/1.asp">¾Ò³ÔªÂìÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊìàº×éͧµé¹</A><BR>&nbsp;&nbsp;<IMG 
            height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom>&nbsp; <A 
            href="http://www.viewthailand.com/2.asp">â¤Ã§ÊÃéÒ§¾×é¹°Ò¹ 
            (Ãкºà¤Ã×Í¢èÒ Áҵðҹ ºØ¤ÅÒ¡Ã 
            ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò)</A><BR>&nbsp;&nbsp;<IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom> &nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/3.asp">¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ 
            (ÀѤء¤ÒÁ 
            áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡Òûéͧ¡Ñ¹)</A><BR>&nbsp;&nbsp;<IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom> &nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/4.asp">¡ÒÃà§Ô¹ 
            (ÃкºªÓÃÐà§Ô¹ ¡ÒäӹdzÀÒÉÕ 
            áÅÐáËÅè§à§Ô¹·Ø¹)</A><BR>&nbsp;&nbsp;<IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom> &nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/5.asp">¸ØáԨ (¡ÅÂØ·¸ì 
            áÅСÃкǹ¡ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨ)</A><BR>&nbsp;&nbsp;<IMG 
            height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom> &nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/6.asp">¡®ËÁÒÂáÅйâºÒÂ</A><BR>&nbsp;&nbsp;<IMG 
            height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom> &nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/7.asp">¡ÒõèÒ§»ÃÐà·È</A></FONT></DIV>
            <DIV align=left>&nbsp;</DIV></TD></TR>
          <TR>
           <TD height=0%></TD></TR>
          <TR>
           <TD height=0%></TD></TR>
          <TR>
           <TD height="9%">
            <DIV align=right><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
            height=25 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/us2.gif" width=150 
            border=0></FONT></DIV></TD></TR>
          <TR>
           <TD height="34%"><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2>&nbsp;&nbsp;<IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom>&nbsp; &nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/technic.asp">µÔ´µèÍàÃ×èͧ·Ò§´éҹ෤¹Ô¤</A><BR>&nbsp;&nbsp;<IMG 
            height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom>&nbsp; &nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/classified.asp">µÔ´µèÍ<SPAN 
            lang=th>àÃ×èͧâ¦É³Ò</SPAN></A><BR>&nbsp;&nbsp;<IMG 
            height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom>&nbsp; &nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/pay.asp">µÔ´µèÍ<SPAN 
            lang=th>àÃ×èͧ¡ÒêÓÃÐà§Ô¹</SPAN></A> 
            <BR>&nbsp;&nbsp;<IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
            align=bottom>&nbsp; &nbsp;<A 
            href="http://www.viewthailand.com/want.asp">µÔ´µèÍ<SPAN 
            lang=th>àÃ×èͧ¢ÍãªéºÃÔ¡ÒÃ</SPAN></A><BR>&nbsp;</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR>
   <DIV align=center>
   <TABLE id=table8 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 border=0><!-- fwtable fwsrc="Untitled" fwbase="1.jpg" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "137066670" fwnested="0" -->
    <TBODY>
    <TR>
     <TD><IMG height=1 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=6 border=0></TD>
     <TD><IMG height=1 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=32 border=0></TD>
     <TD><IMG height=1 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=37 border=0></TD>
     <TD><IMG height=1 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=36 border=0></TD>
     <TD><IMG height=1 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=33 border=0></TD>
     <TD><IMG height=1 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=6 border=0></TD>
     <TD><IMG height=1 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=1 border=0></TD></TR>
    <TR>
     <TD colSpan=2><IMG height=10 alt="" 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r1_c1.jpg" width=38 border=0 
      name=n1_r1_c1></TD>
     <TD><IMG height=10 alt="" src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r1_c3.jpg" 
      width=37 border=0 name=n1_r1_c3></TD>
     <TD><IMG height=10 alt="" src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r1_c4.jpg" 
      width=36 border=0 name=n1_r1_c4></TD>
     <TD colSpan=2><IMG height=10 alt="" 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r1_c5.jpg" width=39 border=0 
      name=n1_r1_c5></TD>
     <TD><IMG height=10 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=1 border=0></TD></TR>
    <TR>
     <TD colSpan=2><IMG height=28 alt="" 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r2_c1.jpg" width=38 border=0 
      name=n1_r2_c1></TD>
     <TD colSpan=4><IMG height=28 alt="" 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r2_c3.jpg" width=112 border=0 
      name=n1_r2_c3></TD>
     <TD><IMG height=28 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=1 border=0></TD></TR>
    <TR>
     <TD background=á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r3_c1.jpg><IMG height=32 
      alt="" src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r3_c1.jpg" width=6 border=0 
      name=n1_r3_c1></TD>
     <TD colSpan=4>
      <TABLE id=table9 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 
      cellPadding=0 width="100%" border=1>
       <TBODY>
       <TR>
        <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=2>&nbsp;<A 
         href="http://ecommerce.viewthailand.com/"><FONT 
         color=#000000>àÇçºÃкº</FONT></A></FONT><A 
         href="http://ecommerce.viewthailand.com/"><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 size=2> </FONT><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 
        size=1>Shopping</FONT></A></TD></TR>
       <TR>
        <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=2>&nbsp;<A 
         href="http://www.masdata.net/"><FONT 
         color=#000000>àÇçºÃкº</FONT></A></FONT><A 
         href="http://www.masdata.net/"><FONT face="MS Sans Serif" 
         color=#000000 size=2> </FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
         color=#000000 size=1>EMember</FONT></A></TD></TR>
       <TR>
        <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=2>&nbsp;<A 
         href="http://procument.viewthailand.com/"><FONT 
         color=#000000>àÇçºÃкº</FONT></A></FONT><A 
         href="http://procument.viewthailand.com/"><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 size=1> 
        Procument</FONT></A></TD></TR>
       <TR>
        <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=2>&nbsp;<A 
         href="http://goverment.viewthailand.com/"><FONT 
         color=#000000>àÇçºÃкº</FONT></A></FONT><A 
         href="http://goverment.viewthailand.com/"><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 size=2> </FONT><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 
        size=1>Goverment</FONT></A></TD></TR>
       <TR>
        <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=2>&nbsp;<A 
         href="http://ebooking.viewthailand.com/"><FONT 
         color=#000000>àÇçºÃкº</FONT></A></FONT><A 
         href="http://ebooking.viewthailand.com/"><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 size=2> </FONT><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 
        size=1>Ebooking</FONT></A></TD></TR>
       <TR>
        <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=2>&nbsp;<A 
         href="http://business.viewthailand.com/"><FONT 
         color=#000000>àÇçºÃкº</FONT></A></FONT><A 
         href="http://business.viewthailand.com/"><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 size=2> </FONT><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 size=1>Mail 
        Order</FONT></A></TD></TR>
       <TR>
        <TD><B><FONT face="MS Sans Serif"><SPAN lang=en-us><FONT 
         color=#ff0000 size=1>&nbsp;</FONT><A 
         href="http://webmaster.viewthailand.com/" target=_blank><FONT 
         color=#ff0000 size=1>Login 
         Webmaster</FONT></A></SPAN></FONT></B></TD></TR>
       <TR>
        <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=1><FONT 
         face="MS Sans Serif">&nbsp;</FONT><A 
         href="http://www.viewthailand.com/webmail"><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000>Login WebMai</FONT><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000><SPAN 
         lang=en-us>l</SPAN></FONT></A></FONT><A 
         href="http://www.viewthailand.com/4/webmail"><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 size=2> 
         (ÍèÒ¹ÍÕàÁÅì)</FONT></A></TD></TR>
       <TR>
        <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=1>&nbsp;</FONT><A 
         href="http://www.viewthailand.com/cp"><FONT 
         face="MS Sans Serif" color=#000000 size=1>Login Control 
         Panel</FONT></A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
     <TD background=á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r3_c6.jpg><IMG height=32 
      alt="" src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r3_c6.jpg" width=6 border=0 
      name=n1_r3_c7></TD>
     <TD><IMG height=32 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=1 border=0></TD></TR>
    <TR>
     <TD colSpan=2><IMG height=21 alt="" 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r4_c1.jpg" width=38 border=0 
      name=n1_r4_c1></TD>
     <TD><IMG height=21 alt="" src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r4_c3.jpg" 
      width=37 border=0 name=n1_r4_c3></TD>
     <TD><IMG height=21 alt="" src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r4_c4.jpg" 
      width=36 border=0 name=n1_r4_c4></TD>
     <TD colSpan=2><IMG height=21 alt="" 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/1_r4_c5.jpg" width=39 border=0 
      name=n1_r4_c5></TD>
     <TD><IMG height=21 alt="" 
      src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\spacer(1).gif" 
      width=1 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></SPAN></TD>
  <TD width="100%">
   <P align=left><IMG height=60 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/spacer.gif" 
   width=5 border=0>
   <OBJECT id=obj1 
   codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0 
   height=60 width=468 border=0 
   classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000><PARAM NAME="movie" VALUE="http://www.viewthailand.com/swf2004/ecommerce.swf"><PARAM NAME="quality" VALUE="High">
   <embed src="http://www.viewthailand.com/swf2004/ecommerce.swf" 
   pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
   type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="468" height="60" 
   quality="High"></OBJECT><MAP name=FPMap0><AREA shape=RECT target=_blank 
    coords=0,0,109,31 href="http://www.viewthailand.com/about.asp"><AREA 
    shape=RECT target=_blank coords=0,31,109,59 
    href="http://www.viewthailand.com/form1.asp"></MAP><IMG height=60 
   src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/clickviewthailand.gif" width=110 
   useMap=#FPMap0 border=0><IMG height=60 
   src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/ad_info.gif" width=10 border=0> <IMG height=5 
   src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/spacer.gif" width=5 border=0> 
   <DIV align=center>
   <TABLE id=table12 cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD vAlign=top rowSpan=3>
      <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
      href="http://www.viewthailand.com/thailand.asp"><IMG height=22 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/se_1.gif" width=420 
      border=0></A><BR></FONT>
      <TABLE id=table13 borderColor=#006699 cellSpacing=0 cellPadding=0 
      width=420 border=1>
       <TBODY>
       <TR>
        <TD width=192 rowSpan=5>
         <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         href="http://www.viewthailand.com/thailand.asp"><IMG 
         height=200 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/main.jpg" width=192 
         border=0 name=white></A></FONT></DIV></TD>
        <TD width="100%"><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         onmouseover="MM_swapImage('white','','main/north.jpg',1)" 
         style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
         onmouseout=MM_swapImgRestore() 
         href="http://www.viewthailand.com/north.asp"><IMG height=25 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/nn.jpg" width=114 
         border=0></A></FONT></TD></TR>
       <TR>
        <TD width=115><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         onmouseover="MM_swapImage('white','','main/sou.jpg',1)" 
         style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
         onmouseout=MM_swapImgRestore() 
         href="http://www.viewthailand.com/south.asp"><IMG height=27 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/ss.jpg" width=114 
         border=0></A></FONT></TD></TR>
       <TR>
        <TD width=115><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         onmouseover="MM_swapImage('white','','main/central.jpg',1)" 
         style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
         onmouseout=MM_swapImgRestore() 
         href="http://www.viewthailand.com/central.asp"><IMG height=25 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/cc.jpg" width=114 
         border=0></A></FONT></TD></TR>
       <TR>
        <TD width=115><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         onmouseover="MM_swapImage('white','','main/east.jpg',1)" 
         style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
         onmouseout=MM_swapImgRestore() 
         href="http://www.viewthailand.com/east.asp"><IMG height=23 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/aa.jpg" width=114 
         border=0></A></FONT></TD></TR>
       <TR>
        <TD width=115><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         onmouseover="MM_swapImage('white','','main/northeast.jpg',1)" 
         style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" 
         onmouseout=MM_swapImgRestore() 
         href="http://www.viewthailand.com/northeast.asp"><IMG 
         height=26 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/ee.jpg" width=114 
         border=0></A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
      <TABLE id=table14 cellSpacing=0 cellPadding=1 width=350 border=0>
       <TBODY>
       <TR>
        <TD height=13></TD></TR>
       <TR>
        <TD height=13>
         <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
         height=24 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/specials.gif" width=420 
         border=0></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><IMG height=5 
      src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/spacer.gif" width=5 border=0>
      <TABLE id=table15 cellSpacing=0 cellPadding=2 width=431 border=0>
       <TBODY>
       <TR>
        <TD vAlign=top width=100>
         <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         href="http://www.viewthai.com/"><IMG height=95 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/2.jpg" width=146 
         border=0></A></FONT></DIV></TD>
        <TD vAlign=top width=323><IMG height=11 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up1.gif" width=14 align=absMiddle 
         border=0><B><FONT face="MS Sans Serif" size=1> <A 
         href="http://www.viewthai.com/">Your complete E-Member 
         Solution</A></FONT></B><FONT face="MS Sans Serif" size=1><SPAN 
         lang=en-us> </SPAN></FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
         size=2>ÃкºàÇçºä«µìÊÓàÃç¨ÃÙ» ·Õè¤Ø³·Óä´éàͧ ! 
         à¾×èÍãËé¼Ùé·Õèʹã¨ÍÂÒ¡ ÁÕ àÇçºä«µì à»ç¹¢Í§µ¹àͧ ËÃ×ÍÊÓËÃѺ 
         ¸ØáԨ ËéÒ§ÃéÒ¹ ͧ¤ì¡ÃµèÒ§æ ·Õè¢Ò´·Ñ¡Éзҧ´éҹ෤¹Ô¤ ËÃ×Í 
         àÇÅÒ㹡ÒþѲ¹Ò àÇçºä«µì ´éǵ¹àͧ ÊÒÁÒöà»ç¹à¨éҢͧ àÇçºä«µì 
         ä´éÍÂèÒ§§èÒ´Ò ´éÇÂÃٻẺ àÇçºÊÓàÃç¨ÃÙ» ÁҡẺËÅÒÂÊäµÅì 
         ·ÕèàÃҨѴ àµÃÕÂÁäÇéãËé¤Ø³àÅ×Í¡ãªé áÅÐ ÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ 
         ä´éµÅÍ´àÇÅÒ µÒÁµéͧ¡Òà à¾Õ§ 1,500/»Õ ºÒ·</FONT></TD></TR>
       <TR>
        <TD vAlign=top width=100>
         <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         href="http://www.brainandhand.com/"><IMG height=95 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/3.jpg" width=146 
         border=0></A></FONT></DIV></TD>
        <TD vAlign=top width=323><IMG height=11 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up1.gif" width=14 align=absMiddle 
         border=0><B><FONT face="MS Sans Serif" size=1> <A 
         href="http://www.brainandhand.com/">Your complete E-Shopping 
         Solution</A></FONT></B><FONT face="MS Sans Serif" size=1> 
         </FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=2>ÃкºàÇçºä«µìÊÓàÃç¨ÃÙ» 
         Shopping cart ·Õè¤Ø³·Óä´éàͧ ! à¾×èÍãËé¼Ùé·Õèʹã¨ÍÂÒ¡ ÁÕ 
         àÇçºä«µì à»ç¹¢Í§µ¹àͧà¾×èÍ·Ó¸ØáԨÃéÒ¹¤éÒÍ͹äŹì 
         áµè¢Ò´·Ñ¡Éзҧ´éҹ෤¹Ô¤ ËÃ×Í àÇÅÒ㹡ÒþѲ¹Ò àÇçºä«µì 
         ´éǵ¹àͧ ÊÒÁÒöà»ç¹à¨éҢͧ àÇçºä«µì Shopping cart 
         ä´éÍÂèÒ§§èÒ´Ò ´éÇÂÃٻẺ àÇçºÊÓàÃç¨ÃÙ» ÁҡẺËÅÒÂÊäµÅì 
         ·ÕèàÃҨѴ àµÃÕÂÁäÇéãËé¤Ø³àÅ×Í¡ãªé áÅÐ ÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ 
         ä´éµÅÍ´àÇÅÒ µÒÁµéͧ¡Òà à¾Õ§ 3,000 ºÒ· µèÍ»Õ</FONT></TD></TR>
       <TR>
        <TD vAlign=top width=100>
         <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         href="http://www.maehongson.com/"><IMG height=95 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/4.jpg" width=146 
         border=0></A></FONT></DIV></TD>
        <TD vAlign=top width=323><IMG height=11 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up1.gif" width=14 align=absMiddle 
         border=0><B><FONT face="MS Sans Serif" size=1> <A 
         href="http://www.maehongson.com/">Your complete E-Booking 
         Solution</A></FONT></B><FONT face="MS Sans Serif" size=1> 
         </FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
         size=2>ÃкºàÇçºä«µìÊÓàÃç¨ÃÙ»Ãкº Booking 
         ÊÓËÃѺ·Ó¸ØáԨÃѺ¨Í§·ÑÇÃì¨Í§·Õè¾Ñ¡Í͹äŹì 
         ´éÇÂÃкº·Õè¤Ø³·Óä´éàͧ ! à¾×èÍãËé¼Ùé·Õèʹã¨ÍÂÒ¡ ÁÕ àÇçºä«µì 
         à»ç¹¢Í§µ¹àͧà¾×èÍ·Ó¸ØáԨÃѺ¨Ñ´·ÑÇÃìËÃ×ÍâçáÃÁ 
         áµè¢Ò´·Ñ¡Éзҧ´éҹ෤¹Ô¤ ËÃ×Í àÇÅÒ㹡ÒþѲ¹Ò àÇçºä«µì´éǵ¹àͧ 
         ÊÒÁÒöà»ç¹à¨éҢͧ àÇçºä«µìÃкº Booking ä´éÍÂèÒ§§èÒ´Ò 
         ´éÇÂÃٻẺ àÇçºÊÓàÃç¨ÃÙ» ÁҡẺËÅÒÂÊäµÅì ·ÕèàÃҨѴ 
         àµÃÕÂÁäÇéãËé¤Ø³àÅ×Í¡ãªé áÅÐ ÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ ä´éµÅÍ´àÇÅÒ 
         µÒÁµéͧ¡Òà à¾Õ§3,000 ºÒ· µèÍ»Õ</FONT></TD></TR>
       <TR>
        <TD vAlign=top width=100>
         <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         href="http://marketing.viewthailand.com/"><IMG height=95 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/5.jpg" width=146 
         border=0></A></FONT></DIV></TD>
        <TD vAlign=top width=323><IMG height=11 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up1.gif" width=14 align=absMiddle 
         border=0><B><FONT face="MS Sans Serif" size=1> <A 
         href="http://marketing.viewthailand.com/">Your complete <SPAN 
         lang=en-us>Internet Marketing</SPAN></A></FONT></B><FONT 
         face="MS Sans Serif" size=1> </FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
         size=2>à»ç¹ºÃÔ¡ÒÃÃѺ·Ó¡ÒõÅÒ´ÃкºÍ͹äŹìà¾×èÍÃͧÃѺͧ¤ì¡Ã·Õè»ÃСͺ¸ØáԨâ´ÂÍÒÈÑÂàÇçºä«µì 
         ºÃÔ¡ÒâͧàÃÒªèÇÂ㹡Òäé¹ËÒ¡ÅØèÁà»éÒËÁÒ·Õè·èÒ¹µéͧ¡ÒÃáÅЪèÇÂ㹡ÒõԴµèÍ 
         Ê觢éÍÁÙÅ Ê觢èÒÇÊÒÃãËÁèæ 
         µÅÍ´¨¹¡ÃеØ鹡Òë×éÍ-¢ÒÂÊÔ¹¤éÒºÃÔ¡Òâͧ·èÒ¹¼èÒ¹Ê×èÍÍ͹äŹìºÃÔ¡ÒâͧàÃÒ</FONT></TD></TR>
       <TR>
        <TD vAlign=top width=100>
         <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         href="http://www.viewthailand.com/payment.asp"><IMG height=95 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/9.jpg" width=146 
         border=0></A></FONT></DIV></TD>
        <TD vAlign=top width=323><IMG height=11 
         src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up1.gif" width=14 align=absMiddle 
         border=0><B><FONT face="MS Sans Serif" size=1> <A 
         href="http://www.viewthailand.com/payment.asp">Your complete 
         Payment Gateway</A><SPAN lang=en-us> </SPAN></FONT></B><FONT 
         face="MS Sans Serif" size=2>ºÃÔ¡ÒõѴºÑµÃà¤Ã´ÔµÍ͹äŹì 
         ËÒ¡¤Ø³ÁÕàÇçºä«µì ·Õè¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ ËÃ×ͺÃÔ¡ÒÃÍ͹äŹì 
         áÅéǵéͧ¡ÒÃÍӹǤÇÒÁÊдǡãËéá¡èÅÙ¡¤éҢͧ¤Ø³ 
         ÊÒÁÒö¨èÒÂà§Ô¹¼èÒ¹ÃкºÍ͹äŹìä´é·Ñ¹·Õ´éǺѵÃà¤Ã´Ôµ</FONT></TD></TR>
       <TR>
        <TD colSpan=2 height=2>
         <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
         height=16 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/book_1.gif" width=420> 
         </FONT></DIV></TD></TR>
       <TR>
        <TD vAlign=bottom colSpan=2>
         <DIV align=center>
         <TABLE id=table25 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" 
         cellPadding=0 width="100%" border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD align=middle><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.viewphayao.com/" target=_blank><IMG 
            style="DISPLAY: inline! important; VISIBILITY: visible; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/viewphayao.gif" 
            border=0></A></FONT></TD>
           <TD align=middle><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.viewkhonkaen.com/" target=_blank><IMG 
            style="DISPLAY: inline! important; VISIBILITY: visible; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/viewkhon.gif" 
            border=0></A></FONT></TD>
           <TD align=middle><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.view-ayutthaya.com/" target=_blank><IMG 
            style="DISPLAY: inline! important; VISIBILITY: visible; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/viewayatha.gif" 
            border=0></A></FONT></TD></TR>
          <TR>
           <TD align=middle><B><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.viewphayao.com/">¨Ñ§ËÇÑ´¾ÐàÂÒ</A></FONT></B></TD>
           <TD align=middle><B><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.viewkhonkaen.com/">¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹</A></FONT></B></TD>
           <TD align=middle><B><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.view-ayutthaya.com/">¨Ñ§ËÇÑ´ÍÂظÂÒ</A></FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR>
       <TR>
        <TD vAlign=bottom colSpan=2>
         <DIV align=center>
         <TABLE id=table26 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" 
         cellPadding=0 width="100%" border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD align=middle><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.viewnakhonpathom.com/" 
            target=_blank><IMG 
            style="DISPLAY: inline! important; VISIBILITY: visible; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/viewnakhonpathom.gif" 
            border=0></A></FONT></TD>
           <TD align=middle><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.viewsamutsakorn.com/" 
            target=_blank><IMG 
            style="DISPLAY: inline! important; VISIBILITY: visible; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/viewsamutsakorn.gif" 
            border=0></A></FONT></TD></TR>
          <TR>
           <TD align=middle><B><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.viewnakhonpathom.com/">¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á</A></FONT></B></TD>
           <TD align=middle><B><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://www.viewsamutsakorn.com/">¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã</A></FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR>
       <TR>
        <TD vAlign=bottom colSpan=2>
         <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
         height=16 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/new_2.gif" width=420 
         vspace=5></FONT></DIV></TD></TR>
       <TR>
        <TD vAlign=bottom colSpan=2>
         <TABLE id=table23 height=110 cellSpacing=0 cellPadding=0 
         width="95%" align=center border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD align=middle width="25%" height=96>
            <DIV align=center><B><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><A 
            href="http://ecommerce.viewthailand.com/samunpai/"><IMG 
            height=95 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/6.jpg" width=146 
            border=0></A></FONT></B></DIV></TD>
           <TD align=middle width="29%" height=96><B><FONT 
            face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://ecommerce.viewthailand.com/thaiproduct/"><IMG 
            height=95 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/7.jpg" width=146 
            border=0></A></FONT></B></TD>
          <TR>
           <TD align=middle width="25%" height=14>
            <DIV align=center><B><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon4.gif" width=7 
            align=bottom> </FONT><SPAN lang=th><FONT 
            face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://ecommerce.viewthailand.com/samunpai/">ÊÁعä¾Ã</A></FONT></SPAN></B></DIV></TD>
           <TD align=middle width="29%" height=14>
            <DIV align=center><B><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon4.gif" width=7 
            align=bottom> <SPAN lang=th><A 
            href="http://ecommerce.viewthailand.com/thaiproduct/">ÊÔ¹¤éÒä·Â</A></SPAN></FONT></B></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
         <TABLE id=table24 height=110 cellSpacing=0 cellPadding=0 
         width="95%" align=center border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD align=middle width="25%" height=96>
            <DIV align=center><B><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><A 
            href="http://procument.viewthailand.com/thaiinfo/"><IMG 
            height=95 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/8.jpg" width=146 
            border=0></A></FONT></B></DIV></TD>
           <TD align=middle width="29%" height=96><B><FONT 
            face="MS Sans Serif" size=2><A 
            href="http://pramool.viewthailand.com/"><IMG height=95 
            src="C:\Documents and Settings\Administrator.JIRANUN\Desktop\â¿Åà´ÍÃìãËÁè\á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files\10(1).jpg" 
            width=146 border=0></A></FONT></B></TD>
          <TR>
           <TD align=middle width="25%" height=14>
            <DIV align=center><B><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon4.gif" width=7 
            align=bottom> <A 
            href="http://procument.viewthailand.com/thaiinfo/">ÀÙÁԻѭ­Òä·Â</A></FONT></B></DIV></TD>
           <TD align=middle width="29%" height=14>
            <DIV align=center><B><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon4.gif" width=7 
            align=bottom> <A 
            href="http://pramool.viewthailand.com/">ÈÙ¹ÂìÃÇÁ«×éÍ¢ÒÂ</A></FONT></B></DIV></TD></TR>
          <TR>
           <TD align=middle width="54%" colSpan=2 height=14><A 
            href="http://procument.viewthailand.com/homestay/" 
            target=_blank><IMG height=95 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/long.jpg" width=146 
            border=0></A></TD></TR>
          <TR>
           <TD align=middle width="54%" colSpan=2 height=14>
            <DIV align=center><B><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=7 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon4.gif" width=7 
            align=bottom> </FONT></B><FONT 
            style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-FAMILY: MS Sans Serif" 
            size=1><A 
            href="http://procument.viewthailand.com/homestay/" 
            target=_blank>Longstay visitors in 
            Thailand</A></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
     <TD vAlign=top rowSpan=3>
      <TABLE id=table17 borderColor=#eeeeee cellSpacing=0 cellPadding=0 
      width=150 align=center border=1>
       <TBODY>
       <TR>
        <TD>
         <TABLE id=table18 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=165 
         align=center border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD width=20 bgColor=#003399><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=16 
            src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/box_tl.gif" width=20 
            border=0></FONT></TD>
           <TD class=header width=136 bgColor=#102984>
            <DIV align=center><FONT size=1><I><FONT 
            face="MS Sans Serif" 
            size=2>&nbsp;</FONT></I></FONT><FONT face=Verdana 
            color=#ffffff size=2><B><FONT 
            face="MS Sans Serif">¢éÍÁÙŨѧËÇÑ´<SPAN 
            lang=th>/·èͧà·ÕèÂÇ</SPAN></FONT></B></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
         <TABLE id=table19 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=165 
         align=center bgColor=#cbdbf7 border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD width=1 bgColor=#102984><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=1 src="" width=1 border=0></FONT></TD>
           <TD width=5>&nbsp;</TD>
           <TD class=smallb width=144 height=35><FONT 
            face="MS Sans Serif"><FONT size=2><IMG height=3 src="" 
            width=1 border=0><BR></FONT><SELECT class=pulldown 
            style="WIDTH: 150px" 
            onchange="MM_jumpMenu('self',this,0)" name=select> 
             <OPTION 
             selected>&nbsp;¤ÅÔ¡àÅ×Í¡µÒÁÀÒ¤·Õèµéͧ¡ÒÃ</OPTION> 
             <OPTION></OPTION> <OPTION>ÀÒ¤à˹×Í</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/kampangpet/>¡Óᾧྪà 
             (Kamphaeng Phet)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/chiangrai/>àªÕ§ÃÒ 
             (Chiang Rai)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/chiangmai/>àªÕ§ãËÁè 
             (Chiang Mai)</OPTION> <OPTION>µÒ¡ (Tak)</OPTION> 
             <OPTION>¹¤ÃÊÇÃäì (Nakhon Sawan)<OPTION>¹èÒ¹ 
             (Nan)</OPTION> <OPTION 
             value=http://www.viewphayao.com/>¾ÐàÂÒ 
             (Phayao)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/phichit/>¾Ô¨ÔµÃ 
             (Phichit)</OPTION> <OPTION>¾ÔɳØâÅ¡ 
             (Phitsanulok)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/phetchabun/>ྪúÙóì 
             (Phetchabun)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/phrae/>á¾Ãè 
             (Phrae)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/maehongson/>áÁèÎèͧÊ͹ 
             (Mae Hong Son)</OPTION> <OPTION>ÅÓ»Ò§ 
             (Lampang)</OPTION> <OPTION>ÅÓ¾Ù¹ (Lamphun)</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/sukhothai/>ÊØ⢷Ñ 
             (Sukhothai)</OPTION> <OPTION>ÍصôԵ¶ì 
             (Uttaradit)</OPTION> <OPTION>ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/kalasin/>¡ÒÌÊÔ¹¸Øì 
             (Kalasin)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/khonkaen/>¢Í¹á¡è¹ 
             (Khon Kaen)</OPTION> <OPTION>ªÑÂÀÙÁÔ 
             (Chaiyaphum)</OPTION> <OPTION>¹¤Ã¾¹Á (Nakhon 
             Phanom)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/korat/>¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 
             (Nakhon Ratchasima)</OPTION> <OPTION>ºØÃÕÃÑÁÂì (Buri 
             Ram)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/Mahasarakham/>ÁËÒÊÒäÒÁ 
             (Maha Sarakham)</OPTION> <OPTION>ÁØ¡´ÒËÒÃ 
             (Mukdahan)</OPTION> <OPTION>Ââʸà (Yasothon)</OPTION> 
             <OPTION>ÃéÍÂàÍç´ (Roi Et)</OPTION> <OPTION>àÅ 
             (Loei)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/sisaket/>ÈÃÕÊÐà¡É 
             (Si Sa Ket)</OPTION> <OPTION>ʡŹ¤Ã (Sakon 
             Nakhon)</OPTION> <OPTION>ÊØÃÔ¹·Ãì (Surin)</OPTION> 
             <OPTION>˹ͧ¤Ò (Nong Khai)</OPTION> 
             <OPTION>˹ͧºÑÇÅÓÀÙ (Nong Bua Lam Phu)</OPTION> 
             <OPTION>ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ­ (Amnat Charoen)</OPTION> 
             <OPTION>ÍØ´Ã¸Ò¹Õ (Udon Thani)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/ubonratchathani/>ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ 
             (Ubon Ratchathani)</OPTION> <OPTION>ÀÒ¤¡ÅÒ§</OPTION> 
             <OPTION>¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã (Bangkok)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/kanchan/>¡Ò­¨¹ºØÃÕ 
             (Kanchanaburi)</OPTION> <OPTION>©ÐàªÔ§à·ÃÒ 
             (Chachoengsao)</OPTION> <OPTION>ªÑ¹ҷ (Chai 
             Nat)</OPTION> <OPTION>¹¤Ã¹Ò¡ (Nakhon Nayok)</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/puttamonton/>¹¤Ã»°Á 
             (Nakhon Pathom)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/nonthaburi/>¹¹·ºØÃÕ 
             (Nonthaburi)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/pathumthani/>»·ØÁ¸Ò¹Õ 
             (Pathum Thani)</OPTION> <OPTION>»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì 
             (Prachuap Khiri Khan)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/phrachinburi/>»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ 
             (Prachin Buri)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/ayutthaya/>¾Ãй¤ÃÈÃÕÍÂظÂÒ 
             (Phra Nakhon Si Ayutthaya)</OPTION> <OPTION>ྪúØÃÕ 
             (Phetchaburi)</OPTION> <OPTION>ÃÒªºØÃÕ 
             (Ratcharuri)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/lopburi/>žºØÃÕ 
             (Lop Buri)</OPTION> <OPTION>ÊÁطûÃÒ¡Òà (Samut 
             Prakan)</OPTION> <OPTION>ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ (Samut 
             Songkhram)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/samutsakhon/>ÊÁØ·ÃÊҤà 
             (Samut Sakhon)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/sakhew/>ÊÃÐá¡éÇ 
             (Sa Kaeo)</OPTION> <OPTION>ÊÃкØÃÕ (Saraburi)</OPTION> 
             <OPTION>ÊÔ§ËìºØÃÕ (Sing Buri)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/suphanburi/>ÊؾÃóºØÃÕ 
             (Suphan Buri)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/angthong/>ÍèÒ§·Í§ 
             (Ang Thong)</OPTION> <OPTION>ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ (Uthai 
             Thani)</OPTION> <OPTION>ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡</OPTION> 
             <OPTION>¨Ñ¹·ºØÃÕ (Chanthaburi)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/viewchon/>ªÅºØÃÕ 
             (Chon Buri)</OPTION> <OPTION>µÃÒ´ (Trat)</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/rayong/>ÃÐÂͧ 
             (Rayong)</OPTION> <OPTION>ÀÒ¤ãµé</OPTION> 
             <OPTION>¡ÃкÕè (Krabi)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/chumporm/>ªØÁ¾Ã 
             (Chumphon)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/trang/>µÃѧ 
             (Trang)</OPTION> <OPTION>¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª (Nakhon Si 
             Thammarat)</OPTION> <OPTION>¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ 
             (Narathiwat)</OPTION> <OPTION>»ÑµµÒ¹Õ 
             (Pattani)</OPTION> <OPTION>¾Ñ§§Ò (Phangnga)</OPTION> 
             <OPTION>¾Ñ·Åا (Phatthalung)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/phuket/>ÀÙà¡çµ 
             (Phuket)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/yala/>ÂÐÅÒ 
             (Yala)</OPTION> <OPTION>Ãйͧ (Ranong)</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/songkla/>ʧ¢ÅÒ 
             (Songkhla)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/satun/>ʵÙÅ 
             (Satun)</OPTION> <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/surat/>ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ 
             (Surat Thani)</OPTION> <OPTION>ÍÓàÀÍ/µÓºÅ</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://webmaster.viewthailand.com/samui/>ÍÓàÀÍ 
             à¡ÒÐÊÁØÂ</OPTION> <OPTION 
             value=http://www.viewphayao.com/phayaocenter/>à·ÈºÒÅàÁ×ͧ¾ÐàÂÒ</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://www.viewphayao.com/bantom/>µÓºÅºéÒ¹µëÍÁ</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://www.viewphayao.com/bantoon/>µÓºÅºéÒ¹µØè¹</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://www.viewphayao.com/sunpamaung/>µÓºÅÊѹ»èÒÁèǧ</OPTION> 
             <OPTION value=http://www.viewphayao.com/bantam/>µÓºÅ 
             ºéÒ¹µêÓ</OPTION> <OPTION 
             value=http://www.viewphayao.com/jumpawai/>µÓºÅ¨Ó»èÒËÇÒÂ</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://www.viewphayao.com/maesai/>µÓºÅáÁèãÊ</OPTION> 
             <OPTION 
             value=http://www.viewphayao.com/thajumpee/>µÓºÅ·èÒ¨Ó»Õ</OPTION></SELECT> 
            <FONT size=2></FONT></FONT></TD>
           <TD width=5>&nbsp;</TD>
           <TD width=1 bgColor=#102984><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=1 src="" width=1 
          border=0></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
         <TABLE id=table20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=165 
         align=center border=0>
          <TBODY>
          <TR>
           <TD bgColor=#003399><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=9 src="" width=1 border=0><IMG 
            height=1 src="" width=1 border=0></FONT></TD>
           <TD width=1 bgColor=#102984><FONT face="MS Sans Serif" 
            size=2><IMG height=1 src="" width=1 
          border=0></FONT></TD></TR>
          <TR>
           <TD><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
            src="" width=1 border=0><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
         <TABLE id=table21 cellSpacing=0 cellPadding=1 width=145 
         border=0>
          <TBODY>
          <TR bgColor=#ffffff>
           <TD></TD></TR>
          <TR>
           <TD>
            <TABLE id=table22 borderColor=#cccccc cellSpacing=0 
            cellPadding=3 width=150 bgColor=#ffffff border=0>
             <TBODY>
             <TR bgColor=#ffe377>
              <TD vAlign=top bgColor=#ffffff height=2>
               <DIV align=right><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><IMG height=27 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/dot01.gif" 
               width=154></FONT></DIV></TD></TR>
             <TR>
              <TD vAlign=top bgColor=#f3ffea><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2>&nbsp;<IMG height=11 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up2.gif" width=14 
               border=0>&nbsp; <A 
               href="http://www.masnetwork.co.th/masnetwork/"><SPAN 
               lang=th>ÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡ÒÃ</SPAN> MASNetwork 
               Co.,Ltd.</A><BR>&nbsp;<IMG height=11 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up2.gif" width=14 
               border=0>&nbsp; <A 
               href="http://www.masnetwork.co.th/masnetwork/browse_items.asp?HSD=1&amp;Sub_Department_ID=7"><SPAN 
               lang=th>¨Í§¾×é¹·Õè</SPAN> Hosting</A> 
               <BR>&nbsp;<IMG height=11 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up2.gif" width=14 
               border=0>&nbsp;<SPAN lang=th> <A 
               href="http://www.masnetwork.co.th/masnetwork/browse_items.asp?HSD=1&amp;Sub_Department_ID=3">¨Í§â´àÁ¹à¹Á</A></SPAN><BR>&nbsp;<IMG 
               height=11 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/up2.gif" 
               width=14 border=0>&nbsp;<SPAN lang=th> <A 
               href="http://www.viewthailand.com/formweb.asp">ÊÁѤÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì</A></SPAN></FONT></TD></TR>
             <TR>
              <TD vAlign=top height=10></TD></TR>
             <TR bgColor=#eeeeee>
              <TD vAlign=top bgColor=#eeeeee height=2>
               <DIV align=right><B><FONT face="MS Sans Serif" 
               color=#000000 size=2>¡ÒúÃÔ¡ÒþÔàÈÉ Í×è¹æ 
               </FONT></B></DIV></TD></TR>
             <TR>
              <TD vAlign=top>
               <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><A href="http://www.damdee.com/" 
               target=_blank><IMG 
               style="DISPLAY: inline! important; VISIBILITY: visible; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/damdee.jpg" 
               border=0></A></FONT></DIV>
               <DIV align=center>&nbsp;</DIV>
               <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><A href="http://www.masdata.net/bangsai" 
               target=_blank><IMG 
               style="BORDER-RIGHT: #000080 1px solid; BORDER-TOP: #000080 1px solid; DISPLAY: inline; VISIBILITY: visible; BORDER-LEFT: #000080 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000080 1px solid" 
               height=37 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/bangsai.gif" 
               width=120 border=0></A></FONT></DIV>
               <DIV align=center>&nbsp;</DIV>
               <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><A href="http://www.masdata.net/portal/" 
               target=_blank><IMG 
               style="BORDER-RIGHT: #000080 1px solid; BORDER-TOP: #000080 1px solid; DISPLAY: inline; VISIBILITY: visible; BORDER-LEFT: #000080 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000080 1px solid" 
               height=39 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/thailand_hel.gif" 
               width=120 border=0></A></FONT></DIV>
               <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><BR><A href="http://www.tot.co.th/"><IMG 
               height=33 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/tot.gif" 
               width=120 border=0></A></FONT></DIV>
               <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><BR><A href="http://www.mcot.net/"><IMG 
               height=45 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/mcot.gif" 
               width=120 border=0></A></FONT></DIV>
               <DIV align=center>&nbsp;</DIV>
               <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><A href="http://www.thailandpost.com/"><IMG 
               height=17 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/footer03-1_1.gif" 
               width=120 
             border=0></A><BR>&nbsp;</FONT></DIV></TD></TR>
             <TR>
              <TD vAlign=top bgColor=#eeeeee height=2>
               <DIV align=right><B><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2>ÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ</FONT></B></DIV></TD></TR>
             <TR>
              <TD vAlign=top height=2>
               <P align=center><A href="http://www.ktb.co.th/" 
               target=_blank><IMG height=34 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/new_ktb_logo.gif" 
               width=120 border=0></A></P></TD></TR>
             <TR>
              <TD vAlign=top height=2>
               <P align=center><A 
               href="http://www.ktb.co.th/e_commerce/HTML/index_eng.htm" 
               target=_blank><IMG height=53 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/ecom.gif" width=130 
               border=0></A></P></TD></TR>
             <TR>
              <TD vAlign=top bgColor=#eeeeee height=2>
               <DIV align=right><B><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2>¡ÅÂØ·¸ì¡ÒäéÒÍ͹äŹì</FONT></B></DIV></TD></TR>
             <TR>
              <TD vAlign=top bgColor=#f3ffea height=2>
               <TABLE id=table27 
               style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 
               cellPadding=0 width="100%" border=1>
                <TBODY>
                <TR>
                <TD>
                <TABLE id=table28 
                style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 
                cellPadding=0 width="100%" border=1>
                <TBODY>
                <TR>
                <TD><FONT size=1><IMG 
                src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/update.gif" 
                border=0></FONT><B><FONT face="MS Sans Serif" 
                color=#0000ff size=2> <A 
                href="http://www.viewthailand.com/market.asp">7 
                ¢Ñ鹵͹㹡ÒÃ</A></FONT></B></TD></TR>
                <TR>
                <TD><B><FONT face="MS Sans Serif" color=#0000ff 
                size=2><A 
                href="http://www.viewthailand.com/market.asp">ÇҧἹÊÃéÒ§àÇçºä«µì</A></FONT></B></TD></TR>
                <TR>
                <TD><B><FONT face="MS Sans Serif" color=#0000ff 
                size=2><A 
                href="http://www.viewthailand.com/market.asp">ÍÕ¤ÍÁàÁÔÃì«ãËé»ÃÐʺ</A></FONT></B></TD></TR>
                <TR>
                <TD><B><FONT face="MS Sans Serif" color=#0000ff 
                size=2><A 
                href="http://www.viewthailand.com/market.asp">¤ÇÒÁÊÓàÃç<SPAN 
                lang=th>¨ 
                </SPAN>!</A></FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
             <TR>
              <TD vAlign=top><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a1.asp">ÊÒà˵طÕèàÇçºäÁè 
               "àÇÍÃì¤"</A> <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a2.asp">ÃкºÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѺ¹à¤Ã×Í¢èÒÂÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ</A> 
               <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
               height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" 
               width=7 align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a3.asp">·ÓàÅ¡ÒäéÒ¾Ò³ÔªÂìÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì 
               </A><BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a4.asp">¡ÒèѴ¡ÒÃáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒõÅÒ´</A> 
               <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
               height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" 
               width=7 align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a5.asp">âÍ¡ÒÊáÅФÇÒÁàÊÕ觺¹âÅ¡Í͹äŹì</A> 
               <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
               height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" 
               width=7 align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a6.asp">¡ÒõÑé§ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤éÒ</A> 
               <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
               height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" 
               width=7 align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a7.asp">ºÃÔÉÑ·Êè§àÊÃÔÁ¡ÒäéÒàÍÊàÍçÁÍÕ</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a8.asp">¤éÒÍ͹äŹì 
               ¡Ñº¤ÇÒÁàÊÕè§</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a9.asp">»°Áº·à¶éÒá¡èÍ͹äŹì</A> 
               <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
               height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" 
               width=7 align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a10.asp">ÍÕ¤ÍÁàÁÔÃì«à«ç¹àµÍÃì 
               (2)</A><BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a11.asp">¨´·ÐàºÕ¹¾Ò³ÔªÂìÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a12.asp">ͺÃÁ¾èͤéÒÍ͹äŹì</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a13.asp">¢Ò¢ͧãËé 
               "à»ç¹" (2)</A> <BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a14.asp">¢Ò¢ͧãËé 
               "à»ç¹" (1)</A> <BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a15.asp">áç§Ò¹Í͹äŹì</A> 
               <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
               height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" 
               width=7 align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a16.asp">à·¤¹Ô¤¡ÒùÓàÊ¹Í 
               </A><BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a17.asp">ÍÕ¤ÍÁàÁÔÃì« 
               ÃÒ¡Ë­éÒ</A> <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a18.asp">¢ÒÂÍÒËÒüèÒ¹ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ</A> 
               <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
               height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" 
               width=7 align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a19.asp">“á¼¹¸ØáԨ”à¢çÁ·ÔȪÕé͹Ҥµ</A> 
               <BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" size=2><IMG 
               height=7 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" 
               width=7 align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a20.asp">¤Ó¶ÒÁ·ÕèµéͧµÍº? 
               ¡è͹àÃÔèÁµé¹ "¸ØáԨ"</A> <BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a21.asp">µØ꡵Òä·Â 
               ¡éÒÇä¡Å´éÇÂàÊÔÃì«àÍ繨Ôé¹</A> <BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a22.asp">ÊÁعä¾ÃäÅè˹Ù</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a23.asp">¢Ò¢¹Áà¤é¡¼èÒ¹à¹çµ</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a24.asp">¤Ø³ÊÁºÑµÔ¾èͤéÒÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a25.asp">¨Ò¡¾èͤéÒ»ÅÒ·ÙÊÙè¹ÒÂáº<SPAN 
               lang=th>º</SPAN>¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a26.asp">´Í¡äÁéÊÙèà¤Ã×èͧ·Ó¡Ø­á¨</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a27.asp">ªØÁª¹ÍÕ¤ÍÁàÁÔÃìª 
               "¾Ñ¹¸ÁÔµÃ" ËÑÇã¨ÊӤѭ¢Í§¸ØáԨ</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a28.asp">¤éÒÍ͹äŹì¹Í¡µÓÃÒ</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a29.asp">¡ÍÅÅÔÅèÒ 
               "ªêͤ"</A><BR></FONT><FONT face="MS Sans Serif" 
               size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a30.asp">Á¹ØÉÂì¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕ</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a31.asp">"ËÑÇã¨" 
               ¢Í§ÍÕ¤ÍÁàÁÔÃì«</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a32.asp">àÇçºÍÕ¤ÍÁàÁÔÃì«·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§äÃ</A><BR></FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" size=2><IMG height=7 
               src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/icon3.gif" width=7 
               align=bottom>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT 
               face="MS Sans Serif" color=#cc0000 size=2><A 
               href="http://www.viewthailand.com/a33.asp">¢éͤÇÃÃÐÇѧ㹡ÒâÒÂÊÔ¹¤éÒÍ͹äŹì</A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
      <DIV align=center></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR>
 <TR>
  <TD width="100%" colSpan=2>
   <P align=center><SPAN lang=en-us>
   <P>&nbsp;</P>
   <TABLE id=table2 borderColor=#e4e4e4 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=740 
   align=center border=1>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD>
      <DIV align=center>
      <TABLE id=table3 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 
      cellPadding=0 width="100%" border=0>
       <TBODY>
       <TR>
        <TD style="VISIBILITY: visible">
         <P align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
         href="http://www.viewthailand.com/ibm/IBME-BUSINESS.txt" 
         target=_blank><IMG 
         style="DISPLAY: inline! important; VISIBILITY: visible; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" 
         height=42 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/ibm.gif" width=107 
         border=0></A><BR><A 
         href="http://www.ibm.com/e-business/emarkinfo" 
         target=_blank>IBM Mark meaning and disclaimers.</A></FONT> 
</P>
         <P align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2>IBM and 
         e-business Mark are TM's of IBM Corp.</FONT></P></TD>
        <TD style="VISIBILITY: visible">
         <CENTER>
         <P align=center><B><FONT size=2><U><A 
         href="http://www.masnetwork.co.th/"><FONT face="MS Sans Serif" 
         color=#000000>ºÃÔÉÑ· àÍçÁ àÍ àÍÊ à¹çµàÇÔÃì¤ 
         ¨Ó¡Ñ´</FONT></A></U><FONT face="MS Sans Serif"><BR>- 56/37 
         ËÁÙè.6 ¶.ÊØ¢»ÃÐÂÙà µ.¡Ø®â§é§ Í.¾¹ÑʹԤÁ<BR>- ¨.ªÅºØÃÕ 20140 
         â·Ã/á¿¡«ì : 038-463227,09-8323189<BR>- ´ÙáÅÅÙ¡¤éÒ<A 
         href="mailto:support@masnetwork.co.th"><FONT 
         color=#000000>support@masnetwork.co.th</FONT></A></FONT></FONT></B></P></CENTER>
         <P align=center><FONT face="MS Sans Serif" 
         size=2><B>àÅ¢·ÐàºÕ¹¾Ò³ÔªÂìÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì : 720000300001 
         0</B></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR>
    <TR>
     <TD>
      <DIV align=center><FONT face="MS Sans Serif" size=2>ÂÔ¹´ÕÃѺºÑµÃ 
      à¤Ã´Ôµ <IMG height=30 src="á¹Ð¹ÓÇÔÇä·ÂᏴì_files/visa.gif" 
      width=171 border=0></FONT><FONT face="MS Sans Serif" color=#3333ff 
      size=1> 
</FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></BODY></HTML>
Mime
View raw message