community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1859344 - in /comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history: pmcs.json projects.json
Date Thu, 16 May 2019 04:10:04 GMT
Author: projects_role
Date: Thu May 16 04:10:04 2019
New Revision: 1859344

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1859344&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json?rev=1859344&r1=1859343&r2=1859344&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json Thu May 16 04:10:04 2019
@@ -5431,6 +5431,68 @@
  1535140800
  ]
 },
+ "dubbo": {
+ "carryxyh": [
+  "Yuhang Xiu",
+  0
+ ],
+ "huxing": [
+  "Huxing Zhang",
+  0
+ ],
+ "hyunkun": [
+  "YunKun Huang",
+  0
+ ],
+ "iluo": [
+  "Ian Luo",
+  0
+ ],
+ "jerrick": [
+  "Yong Zhu",
+  0
+ ],
+ "jmclean": [
+  "Justin Mclean",
+  0
+ ],
+ "kimmking": [
+  "Kimm King",
+  0
+ ],
+ "liujieqin": [
+  "Liujie Qin",
+  0
+ ],
+ "liujun": [
+  "Jun Liu",
+  0
+ ],
+ "mercyblitz": [
+  "Mercy Ma",
+  0
+ ],
+ "min": [
+  "Minxuan Zhuang",
+  0
+ ],
+ "vongosling": [
+  "Von Gosling",
+  0
+ ],
+ "wangxin": [
+  "Xin Wang",
+  0
+ ],
+ "yiji": [
+  "Shang Zonghai",
+  0
+ ],
+ "zhangliang": [
+  "Liang Zhang",
+  0
+ ]
+ },
 "eagle": {
  "arunmanoharan": [
  "Arun Manoharan",
@@ -6020,6 +6082,10 @@
  "Stephan Ewen",
  0
  ],
+ "shaoxuan": [
+  "Shaoxuan Wang",
+  1557979200
+ ],
  "ssc": [
  "Sebastian Schelter",
  0

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1859344&r1=1859343&r2=1859344&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Thu May 16 04:10:04 2019
@@ -8831,6 +8831,148 @@
  1535745600
  ]
 },
+ "dubbo": {
+ "biyuhao": [
+  "Yuhao Bi",
+  0
+ ],
+ "carryxyh": [
+  "Yuhang Xiu",
+  0
+ ],
+ "crazyhzm": [
+  "Zhongming Hua",
+  0
+ ],
+ "huxing": [
+  "Huxing Zhang",
+  0
+ ],
+ "hyunkun": [
+  "YunKun Huang",
+  0
+ ],
+ "iakhan": [
+  "Imteyaz Khan",
+  0
+ ],
+ "iluo": [
+  "Ian Luo",
+  0
+ ],
+ "jefflv": [
+  "Jeff Lv",
+  0
+ ],
+ "jerrick": [
+  "Yong Zhu",
+  0
+ ],
+ "jmclean": [
+  "Justin Mclean",
+  0
+ ],
+ "kexianjun": [
+  "Xianjun Ke",
+  0
+ ],
+ "kezhenxu94": [
+  "Zhenxu Ke",
+  0
+ ],
+ "kimmking": [
+  "Kimm King",
+  0
+ ],
+ "kirito": [
+  "Jingfeng Xu",
+  0
+ ],
+ "leonleeldc": [
+  "Dingcheng Li",
+  0
+ ],
+ "liangfei": [
+  "Liang Fei",
+  0
+ ],
+ "liujieqin": [
+  "Liujie Qin",
+  0
+ ],
+ "liujun": [
+  "Jun Liu",
+  0
+ ],
+ "lixiaojie": [
+  "Xiaojie Li",
+  0
+ ],
+ "lizhen": [
+  "Zhen Li",
+  0
+ ],
+ "markt": [
+  "Mark Thomas",
+  0
+ ],
+ "mercyblitz": [
+  "Mercy Ma",
+  0
+ ],
+ "min": [
+  "Minxuan Zhuang",
+  0
+ ],
+ "mjk": [
+  "Jinkai Ma",
+  0
+ ],
+ "purpleforce": [
+  "Liandong Chen",
+  0
+ ],
+ "songkun": [
+  "Kun Song",
+  0
+ ],
+ "tswstarplanet": [
+  "Taosheng Wei",
+  0
+ ],
+ "victory": [
+  "Victory Cao",
+  0
+ ],
+ "vongosling": [
+  "Von Gosling",
+  0
+ ],
+ "wangxin": [
+  "Xin Wang",
+  0
+ ],
+ "wave": [
+  "Dave Fisher",
+  0
+ ],
+ "yiji": [
+  "Shang Zonghai",
+  0
+ ],
+ "yizhenqiang": [
+  "Zhenqiang Yi",
+  0
+ ],
+ "yuyijq": [
+  "Zhaohui Yu",
+  0
+ ],
+ "zhangliang": [
+  "Liang Zhang",
+  0
+ ]
+ },
 "eagle": {
  "arunmanoharan": [
  "Arun Manoharan",Mime
View raw message