community-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From projects_r...@apache.org
Subject svn commit: r1846186 - in /comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history: pmcs.json projects.json
Date Thu, 08 Nov 2018 20:10:04 GMT
Author: projects_role
Date: Thu Nov 8 20:10:03 2018
New Revision: 1846186

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1846186&view=rev
Log:
updating report releases data

Modified:
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
  comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json?rev=1846186&r1=1846185&r2=1846186&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/pmcs.json Thu Nov 8 20:10:03 2018
@@ -218,6 +218,10 @@
  "Martyn Taylor",
  1468180802
  ],
+ "michaelpearce": [
+  "Michael André Pearce",
+  1541707200
+ ],
  "romkal": [
  "Roman Kalukiewicz",
  0
@@ -1230,6 +1234,10 @@
  "Kouhei Sutou",
  1505592002
  ],
+ "kszucs": [
+  "Krisztian Szucs",
+  1541707200
+ ],
  "marcel": [
  "Marcel Kornacker",
  0

Modified: comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json
URL: http://svn.apache.org/viewvc/comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json?rev=1846186&r1=1846185&r2=1846186&view=diff
==============================================================================
--- comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json (original)
+++ comdev/reporter.apache.org/trunk/data/history/projects.json Thu Nov 8 20:10:03 2018
@@ -2042,6 +2042,14 @@
  "Reynold Xin",
  1455566402
  ],
+ "sbinet": [
+  "Sebastien Binet",
+  1541707200
+ ],
+ "shiro": [
+  "Yosuke Shiro",
+  1541707200
+ ],
  "siddteotia": [
  "Siddharth Teotia",
  1507147202
@@ -15716,6 +15724,10 @@
  "Carl Steinbach",
  1390348689
  ],
+ "cwylie": [
+  "Clint Wylie",
+  1541707200
+ ],
  "cxfeng": [
  "Adam Feng",
  1481169601
@@ -16404,6 +16416,10 @@
  "Donald Woods",
  0
  ],
+ "dylanwylie": [
+  "Dylan Wylie",
+  1541707200
+ ],
  "dyyao": [
  "Kevin Yao",
  1523044802
@@ -16484,6 +16500,10 @@
  "Eoghan Glynn",
  0
  ],
+ "egorryashin": [
+  "Egor Ryashin",
+  1541707200
+ ],
  "ehsavoie": [
  "Emmanuel Hugonnet",
  1475870401
@@ -18648,6 +18668,10 @@
  "Jonathan Boulle",
  0
  ],
+ "jondong": [
+  "Jonathan Dong",
+  1541707200
+ ],
  "jonesde": [
  "David E. Jones",
  1517515202
@@ -18972,6 +18996,10 @@
  "Kai Ahrens",
  0
  ],
+ "kaijian": [
+  "Kaijian Ding",
+  1541707200
+ ],
  "kaiping": [
  "Zheng Kaiping",
  1429210803.0898612
@@ -19328,6 +19356,10 @@
  "Kristof Adriaenssens",
  1538452800
  ],
+ "kristw": [
+  "Krist Wongsuphasawat",
+  1541707200
+ ],
  "ks881115": [
  "Kisuk Lee",
  1443812417.0020037
@@ -19584,6 +19616,10 @@
  "Libin Sun",
  1446264002.383699
  ],
+ "lican": [
+  "Can Li",
+  1541707200
+ ],
  "lichaoyong": [
  "Chaoyong Li",
  1533931201
@@ -21000,6 +21036,10 @@
  "Niketan Pansare",
  1446696003
  ],
+ "niketh": [
+  "Niketh Sabbineni",
+  1541707200
+ ],
  "nikolait": [
  "Nikolai Dimitrov Tankov",
  0
@@ -22360,6 +22400,10 @@
  "Ray Sting",
  1463832002
  ],
+ "rurekha": [
+  "Surekha Saharan",
+  1541707200
+ ],
  "russel": [
  "Dr. Russel Winder",
  1435777202.9312494
@@ -24208,6 +24252,10 @@
  "Victor Gonzalez",
  1476302401
  ],
+ "victory": [
+  "Victory Cao",
+  1541707200
+ ],
  "vieiro": [
  "Antonio Vieiro",
  1510603202
@@ -24428,6 +24476,10 @@
  "Wang Wei",
  1428980402.980235
  ],
+ "wangwenbin": [
+  "Wenbin Wang",
+  1541707200
+ ],
  "wangxin": [
  "Xin Wang",
  1520049602
@@ -24800,6 +24852,10 @@
  "George Song",
  0
  ],
+ "yizhenqiang": [
+  "Zhenqiang Yi",
+  1541707200
+ ],
  "yjin": [
  "Yi Jin",
  1443236402.5719614
@@ -34302,6 +34358,10 @@
  "Dian Fu",
  1452628801
  ],
+ "fero": [
+  "Fero Szabo",
+  1541707200
+ ],
  "gcottman": [
  "Greg Cottman",
  0
@@ -37127,6 +37187,10 @@
  "tharakc": [
  "Tharak Capirala",
  0
+ ],
+ "weiqxu": [
+  "Weiqing Xu",
+  1541707200
  ]
 },
 "turbine": {Mime
View raw message