ant-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Ant Wiki] Update of "TomaszGorski" by TomaszGorski
Date Wed, 06 Jun 2007 12:13:52 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Ant Wiki" for change notification.

The following page has been changed by TomaszGorski:
http://wiki.apache.org/ant/TomaszGorski

New page:
Email: profesjonalna@gmail.com 

Hi my name is Tomasz and im from Poland. I will try to help You guys moderate this wiki. 

My bio: ... - I will fill it later in english now polish version:) 

Polish: Czesc wiec postanowilem pomoc wam tutaj na wiki w moderacji mam nadzieje ze zauwazycie
moja przydatnosc w przyszlosci. Obecnie pomagam w moderacji rowniez na innych wiki moinmoin
gdzie ceniona jest moja pomoc. Pozdrawiam osoby z polski. 

My website/moja strona: [http://www.profesjonalna-reklama.pl Pozycjonowanie]

Thats for now i will try to update news/find bugs and fix them. 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@ant.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@ant.apache.org


Mime
View raw message